Programes - València

PROGRAMES

1. INFORMACIÓ.

2. SERVICIS DOMICILIARIS:

Amb l'objectiu de mantindre, en la mesura que siga possible, a les persones majors, amb discapacitat o dependents en el seu entorn natural en les millors condicions de vida dins de la comunitat, l'Ajuntament de València disposa dels següents Servicis Domiciliaris, que poden ser complementaris entre si:

3. INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL.

La inserció social com a objectiu es desenvolupa a través de diferents línies d'actuació: la pròpiament social, la laboral, la d'habitatge, etc. Es tracta de facilitar vies de resolució de problemes, satisfer necessitats i protegir els drets de les persones. Alguns, com el de la garantia d'ingressos mínims o l'accés a un habitatge digne, precisen de la complementarietat d'accions de tipus social i laboral.

Presentació

Programa marco de Inserción Social y Laboral

Programa d'accés a habitatge

Subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social.

Barems aprovats en Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020:

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents del cens d'habitatge precari 

Barem per a l'adjudicació o permuta de famílies procedents de col·lectius emergents

4. ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

L'Ajuntament de València té diversos serveis per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (sensorial, intel·lectual, física o mental) que viuen a la ciutat de València. El seu objectiu és aconseguir la inclusió social d'aquestes persones fomentant la seua plena ciutadania i participació social. Es desenvolupen actuacions que promouen entorns socials lliures de barreres, estereotips i prejudicis, treballant per una societat normalitzadora de la diversitat humana.

Presentació

 

5. MENOR:

L'Ajuntament de València desenvolupa un conjunt d'actuacions orientades a l'atenció de menors i adolescents que es troben en situació de risc i desemparament, de la ciutat de València. Les seues accions estan encaminades a la protecció dels drets de les i els menors en risc, la prevenció i l'adaptació social.

Presentació

6. ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

Este programa té per objecte l'atenció de les necessitats psicosocials que plantegen les persones ateses des dels diferents programes, així com el suport a les intervencions realitzades des de la resta de programes i serveis del Centre Municipal de Serveis Socials.
S'inclou en el sistema d'atenció primària i té les següents funcions:
1. Prevenció, avaluació i actuació en problemàtiques psicològiques i socials.
2. Atén demandes, col·labora i dona suport tècnic a professionals que integren els equips dels Centres.
3. Exerceix les accions pròpies de la seua especialitat professional en els equips interdisciplinaris de Serveis Socials.

7. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR:

La seua finalitat principal és atendre les persones que manquen d'habitatge i que es troben en risc o en situació d'exclusió social, manquen de recursos econòmics i relacionals i d'habilitats socials suficients per a cobrir les seues necessitats.
En primer lloc, i per a cobrir les situacions d'emergència que es puguen produir, el Centre proporcionarà la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i manutenció. Una vegada superada l'atenció bàsica inicial, es procedirà a prestar una atenció integral que abaste els problemes soci-sanitaris associats als problemes d'exclusió.
A més és el centre coordinador de recursos per a persones sense llar que hi ha a la ciutat.

8. PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DEPENDÈNCIA.

L'Ajuntament de València, posa a la disposició de les seues veïnes i veïns a personal específicament format per a atendre casos de dependència i limitació funcional per a desenvolupar actes bàsics de la vida diària.El programa presta des d'una primera atenció informativa, fins a la valoració de la situació i proposta de recursos adequats per a atendre aqueixa situació, sent competència de la Generalitat la resolució de l'expedient.
Si vosté precisa atenció ha de dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per domicili i sol·licitar cita en el Programa de Dependència.
Per a saber quin Centre li correspon pot cridar al telèfon d'informació municipal 010 o consultar-ho en la web de Servicis Socials /val/benestar-social-i-integracio.
HORARI D'ATENCIÓ De Dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores. Divendres de 12 a 14 h.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LES TARJETES D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

1. Utilització a la zona blava (zona regulada per l' ORA):
1.1.- Places especifiques per a persones amb mobilitat reduïda. Es permet estacionar per un temps màxim de 8 hores i sense pagament de taxes.
1.2.- Places d'ús general per a qualsevol ciutadà: es pot estacionar per un temps permés del doble a què corresponga la taxa satisfeta.

2. Utilització a la zona taronja (art. 64/Ordenança de Circulació):
2.1.- Places específiques per a persones amb mobilitat reduïda : s'hi permet estacionar per un temps màxim de 8 hores sense pagament de taxes.
2.2.- En qualsevol altra plaça de la zona taronja sense ser resident: s'hi pot estacionar per un temps permés del doble a aquell que corresponga a la taxa per a no residents satisfeta, amb un màxim de 2 hores.

3. Utilització a la zona no blava:
L'autorització d'aparcament permet l'estacionament de vehicles a zones no autoritzades i places reservades a persones amb mobilitat reduïda, durant el temps imprescindible i quan no supose un obstacle per a altres vehicles o vianants, tenint en compte que no es pot aparcar en cap cas als llocs següents:
· Zones reservades a vehicles de servicis d'urgències: bombers, sanitaris, cossos de seguretat, etc.
· Eixides d'emergència
· Parades i carrils d'autobusos, autotaxis i bicicletes
· Entrada/eixida de vehicles
· Rampes o altres elements d'accessibilitat
· Zones de càrrega i descàrrega

4. Observacions:
· En la targeta d'aparcament s'especifica la data de validesa.
· El/la titular de la targeta és la persona amb discapacitat i únicament pot ser utilitzada quan haja d'usar el vehicle el titular.
· Les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat tenen caràcter personal i intransferible, de manera que cal tornar-les després de la defunció del titular. En cas d'incompliment s'aplicarà la normativa vigent relativa a infraccions i sancions.
· La utilització de la targeta sense que a l'arribada o eixida del vehicle hi accedisca el titular, constituirà motiu de cancelació d'esta, durant un any.
· La utilizació de fotocòpia de la targeta constituirà motiu de cancelació d'esta, durant un any.

· De conformitat amb les disposicions establides en l'Orde d'11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, el model de la targeta és únic per a la Unió Europea; per això la seua validesa s'estén a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, a tot el territori espanyol i als estats membres de la Unió Europea, encara que amb la normativa reguladora de cada un d'ells.
· Tota targeta caducada serà nul·la a tots els efectes.
· En tot cas, l'usuari respectarà els elements d'accessibilitat de la via pública.