2017-06-26 - València

null 2017-06-26

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
26-06-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 26 DE JUNIO 2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 22 de maig del 2017.
Aprovat
SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Proposa quedar assabentat de la substitució d'un vocal suplent del Grup Municipal Ciutadans en la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-00401-2017-000034-00 - Quedar assabentat
ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL
0003 - Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, confirmada per Sentència del TSJ, estimatòria del recurs P.O. 82/2012 interposat per SRA. Amparo Adriaenses Galindo contra aprovació del PAI l'àmbit físic del qual és la Unitat Execució Única del Sector M-5 drassanes-grau, amb imposició de costes en ambdós instàncies a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2012-000134-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000024-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000025-00 - Aprovat
0006 - Proposa donar compte de l'acord plenari d'aprovació de la 4a modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000018-00 - Quedar assabentat
0007 - Proposa donar compte de l'acord plenari d'aprovació de la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000022-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
0008 - Proposa aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2020.
Expediente: E-01909-2017-000026-00 - Aprovat
MOCIONS
0009 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica"".
Expediente: O-89CIU-2017-000135-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost de Béns Immobles"".
Expediente: O-89POP-2017-000046-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires"".
Expediente: O-89POP-2017-000046-00 - A contestar en pròxima sessió
0012 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres"".
Expediente: O-89POP-2017-000046-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Programa de Turisme Shopping"".
Expediente: O-89POP-2017-000046-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reinversió del Superàvit"".
Expediente: O-89POP-2017-000046-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES