S'està cercant, espereu....

Tributs municipals | Ajuntament de València - València

Tributs municipals

 

Calendari d'impostos I taxes municipals 2024

Des de l’1 d'ABRIL fins al 31 de MAIG

 

 

- rebut domiciliat pagament únic: 30 d'abril

 

- rebut domiciliat en tres terminis: 30 d'abril, 20 de juLIOL i 20 d'OCTUBRE

Impost municipal sobre béns immobles de naturalesa urbana
DES DE L’1 D'ABRIL FINS AL 31 DE MAIG Impost sobre Béns Immobles de característiques especials
DES DE L’1 D'ABRIL FINS AL 31 DE MAIG Taxa per entrada-eixida de vehicles

DES DE L’1 D'ABRIL FINS AL 31 DE MAIG

 

Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
DES DE L’1 D'ABRIL FINS AL 31 DE MAIG Taxa per aprofitament del domini públic local per mitjà de caixers automàtics
Des de l’1 de setembre fins al 31 d'OCTUBRE Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica
Des de l’1 de setembre fins al 31 d'OCTUBRE Impost municipal sobre béns inmobles de naturalesa rústica
Des de l’1 de setembre fins al 31 d'OCTUBRE Impost municipal sobre activitats econòmiques
Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu.  Taxa per prestació del servici de mercats

Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu.

Taxes aplicables a mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell y qualsevol tipus de venda no-sedentària

Es paga per semestres en dos períodes de pagament:
- des de l'1 d'abril fins al 31 de maig

 - des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre.

Taxa per instalació de quioscs a la via pública