Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar Municipal és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l'ensenyament de nivell no universitari per part de la comunitat local.
El Consell Escolar Municipal serà consultat preceptivament en les següents matèries:

  • Elaboració de propostes i sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de Centres docents i unitats escolars dins del terme municipal.
  • Actuacions i disposicions municipals relatives a l'ensenyament amb incidència en matèries tals com educació especial, escolarització de marginats, activitats complementàries i extraescolars i ensenyaments no reglats.
  • Fixació, distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon invertir als Ajuntaments i aquells altres fons que discrecionalment s'incloguen en els pressupostos municipals per a accions educatives.
  • Constitució de Patronats o Instituts Municipals d'Educació.
  • Proposta de conveni i acords per a millorar la prestació del servici educatiu.

El Consell Escolar Municipal podrà demanar informació de l'Administració educativa i de les autoritats locals sobre qualsevol matèria que afecte a l'educació en l'àmbit municipal i, especialment sobre el rendiment escolar.
El Consell Escolar Municipal es reunirà almenys tres vegades a l'any amb caràcter preceptiu i sempre que ho sol·licite un terç dels seus components.

La composició i forma de designació o elecció dels membres del Consell Escolar Municipal serà la següent:

- El President, que serà l'Alcalde de l'Ajuntament o Regidor en qui es delegue.
- Professors de Centres Escolars del Municipi, designats per les seues organitzacions sindicals o associacions en proporció al resultat de les eleccions sindicals i en els respectius àmbits funcionals i en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, tenint en compte el cens de professors dels sectors públic i privat del municipi
- Pares d'alumnes i alumnes de Centres escolars del Municipi, designats per les seues organitzacions o associacions, sempre que estiguen constituïdes, en atenció a la seua representativitat.
- Un regidor delegat de l'Ajuntament.
- Directors de Centres públics del Municipi, i titulars de Centres privats triats per i entre ells.
- Representants d'associacions de veïns del Municipi designats per estes, en proporció a la seua representativitat.
- Representants de l'Administració educativa, designats pel Director Territorial de Cultura i Educació. - Representants de les organitzacions sindicals més representatives.

El nombre màxim de components, exclòs el President, serà de trenta. En este número no estan compresos els Presidents dels Consells Escolars de Districte.
La iniciativa i ordenació dels processos d'elecció o designació dels membres del Consell Escolar Municipal correspon a cada Ajuntament.
El mandat dels membres del Consell Escolar Municipal és de quatre anys i les vacants que es puguen produir es cobriran pel mateix mecanisme pel qual es van designar.

El Consell Escolar Municipal en l'actualitat està compost pels membres següents:

La Presidència l'ostenta l'alcalde o regidor en qui delegue, Sra. Maria Oliver Sanz, Regidora Delegada d'Educació.

Pels professors de centres escolars del municipi:
Sector Públic:
D. Joan Blanco Paz i D. Jacobo Enguer Reig, per la Intersindical Valenciana (IV)
D. Ferran García Ferrer, per la Federació d'Ensenyament de CCOO País Valencià (FE.CCOO.PV)
Sra Mª Vicenta Iribarren Navarro, per la Unió Sindical Obrera (USO.CV)
Sra Rosa Molero Peña, per la Confederació Sindical Independent de Funcionaris: (CSIF)
Sector Privat:
D Antonio Peiro Cloquell, Sra Mª José Yusa Marco i D. Victor Cardona Sales, per la Federació del Sindicat Independent d'Ensenyança (FSIE-CV)
Sra Mª Ángeles Bernat Vidal, per Unió Sindical Obrera (USO-CV)
Sra Nieves Carrasco Llopis per la Federació d'Ensenyament de CCOO País Valencià (FE.CCOO.PV)

Pels pares d'alumnes i alumnes de centres escolars del municipi:
Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de la Província de València (FAPA):
Sra Amparo Cifre Lozano
Sra Marisa Gómez Ruiz Cabero
Sra Alicia Giménez Sanfeliu
Sra Cristina Álvarez Rogero
D. Ruben Pacheco Díaz
Sra Amparo Jesús-María
Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de València (FCAPA):
D. Vicente Agustín Morro López
D. José Vicente Miralles Ahuir
Federació Valenciana d'Estudiants (FAAVEM):
D Daniel Marquina Bergad
Sra Ayanta Velasco Martínez.

Pels Directors de Centres Públics i Titulars de Centres Privats:
Titulars de centres privats:
D. Alberto Vilanova Ahicart
D. Antonio Molins Riera
Sra María del Puy Montaner Abasolo
Directors de centres públics:
Sra Rosario Fernández Carpintero
Sra Mª José Castelló Aparici
Sra Carmen Sánchez García

Per les organitzacions sindicals més representatives:
Sra Ofelia Vila Hernández, per la Confederació Sindical de CCOO País Valencià (CCOO.PV).

Per la Federació d'Associacions de Veïns de València:
Sra Casilda Osa Iglesias.

Per l'Administració Educativa:
D. Miguel Martínez Agudo

Per l'Ajuntament:
La Regidora Delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Sra Isabel Lozano Lázaro

Normativa que regula els Consells Escolars Municipals:

  • Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989 que aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 11/1989 de17de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana.
  • Orde de 3 de novembre de 1989 (modificada per l'Orde de 23 de desembre de 1992).
  • Reglament aprovat per Acord Plenari en data 27 de gener del 2006 i modificat per Acord Plenari de data 25 d'abril del 2014, publicat en el B.O.P. en data 30 de maig del 2014.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI