A partir del 4 de maig podran obrir botigues de bicis i altres comerços minoristes del sector de la bicicleta

diumenge, 3 maig, 2020

A partir del 4 de maig podran obrir botigues de bicis i altres comerços minoristes del sector de la bicicleta. Us resumim les condicions en les quals podreu contactar amb la vostra botiga de barri

Aprobada l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. L'ordre ministerial entra en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 i mantindrà la seua eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, ...a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguen caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior.

Han de complir els requisits següents:

Amb cita prèvia que garantisca només un únic client per dependent dins del local sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior
Garantint atenció individualitzada al client amb separació física o mitjançant la instal·lació de taulells o mampares
Horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu
Els establiments i locals que puguen procedir a la reobertura, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en interior del local o el seu accés.
Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobe disponible en aquest.

Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic i altres especificacions sobre prevenció de riscos laborals… ampliar en
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/boe-a-2020-4793.pdf

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior d'establiments i locals.
El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients puguen realitzar les seues compres o rebre la prestació del servei.
En els establiments en els quals siga possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps haurà d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.
Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels *hidroalcohólicos amb activitat *virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l'entrada del local, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
En els establiments i locals comercials que compten amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.
En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.
En cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a altres clients.

Esta ordre desenvolupa capítols sobre activitats d'hostaleria i restauració; activitat esportiva professional i federada activitats i prestació de serveis en els arxius

 

Ir a Inicio