+ Accessible - València

Tornar

Nombre d'adreces, fulls padronals i persones

Propietats

Nombre d'adreces, fulls padronals i persones
2015
Demografia
Estructura dels Fulls Familiars Padronals
Ciutat
Padró Municipal d'Habitants a 01/01/2015. Oficina d'Estadística. Ajuntament de València
Anual
08/01/2018

Formats

Este apartat inclou un subconjunt de la informació disponible en el Departament d’Estadística Municipal, classificada per referència temporal, territorial i temàtica. Esta informació procedix dels fitxers administratius que tabula directament l’Oficina d’Estadística i es presenta en diferents formats, entre altres xls, csv, ods i shape, per a facilitar la seua accessibilitat i posterior utilització així com una metodologia associada a cada una de les informacions.