Tresoreria - València

Tresoreria

Tresoreria: Compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals

2021

Segon trimestre 2021

Informe morositat segon trimestre 2021 (pdf 30 Kb)Acord Proposta segon trimestre 2021 (pdf 49 Kb)Notificació Consellería Hisenda segon trimestre 2021 (pdf 84 Kb)Annex I. Fundacions i Organismes Municipals segon trimestre 2021 (pdf 1,3 Mb)Annex II. Factures pendents de pagament segon trimestre 2021 (pdf 1,9 Mb)Annex III. PMP segon 2021 (pdf 208 Kb)

Primer trimestre 2021

Informe morositat primer trimestre 2021 (pdf 30 Kb)Acord Proposta primer trimestre 2021 (pdf 45 Kb)Notificació Consellería Hisenda primer trimestre 2021 (pdf 89 Kb)Annex I. Fundacions i Organismes Municipals primer trimestre 2021 (pdf 1640 Kb)Annex II. Factures pendents de pagament primer trimestre 2021 (pdf 2389 Kb)Annex III. PMP primer 2021 (pdf 272 Kb)

 

De conformitat amb la R.A. SR-20468 de 15/11/2021, i com indiquen els articles 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques i el 44.3 del Reial decret 937/2020, de 27 d'octubre, del Reglament de la Caixa General de Depòsits, es publica la relació de fiances en metàl·lic que s'adjunten, depositades des de fa més de 20 anys, que es consideraran abandonades, excepte reclamació en contra del personal interessat, durant el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a aquesta publicació.

Fiances en metàl·lic abandonades de menys de 3.000 €

Informació addicional

Tresoreria

Tresoreria: Compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals

2015

Quart trimestre 2015

Informe morositat (Quart trimestre 2015) Dictamen (Quart trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Quart trimestre 2015)

Tercer trimestre 2015

Informe morositat (Tercer trimestre 2015) Dictamen (Tercer trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Tercer trimestre 2015)

Segon trimestre 2015

Informe morositat (Segon trimestre 2015) Dictamen (Segon trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Segon trimestre 2015)

Primer trimestre 2015

Informe morositat (Primer trimestre 2015) Dictamen (Primer trimestre 2015) Notificació Conselleria Hisenda (Primer trimestre 2015)

Informació addicional