S'està cercant, espereu....

Gestió Urb. Reparcel·lació - València

TEXT REFÓS DEL PROI. DE REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA "PARC CENTRAL- Fase 1A- Àmbit A, 4-1", aprovat per la JUNTA DE GOVERN LOCAL el 30-juny-2017, corregit per acord de JGL de 29.12.17. Inclou modificacions de cadastre.

Servici:Gestió Urbanística
Secció: Execució PAIS I
Expedient: 03102/2016-01

DOCV 10.03.16 (pdf 141 kb) BOE 09.03.16 (pdf 219 kb) BOE 05.10.17 (pdf 154 kb) BOP 02.11.17 (pdf 244 kb)

1 Memòria (Pdf 1420 kb) 2 Finques aportades (Pdf 43299 kb) 3 Finques Resultants (Pdf 22801 kb) 4 Indemnitzacions (Pdf 9403 kb) 5 Compte liquidació (Pdf 297 kb) 6 Plànols (Pdf 47443 kb) 7 Memòria Quotes (Pdf 254 kb) 8 Annexos (Pdf 6879 kb)