Tributs municipals | Ajuntament de València - València

Tributs municipals

 

Calendari d'impostos I taxes municipals 2021

Des de l’1 de març fins al 12 de juliol

 

 

- rebut domiciliat pagament únic: 30 d'abril

 

- rebut domiciliat en tres terminis: 30 d'abril, 20 de juny i 20 de setembre

Impost municipal sobre béns immobles de naturalesa urbana
DES DE L’1 DE MARÇ FINS AL 12 DE JULIOL Impost sobre Béns Immobles de característiques especials
Des de l’1 de març fins al 12 de juliol Taxa per entrada-eixida de vehicles

Suspés el cobrament durant tot el ejercici 2021

 

Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
DES DE L'1 DE MARÇ FINS AL 12 DE JULIOL Taxa per aprofitament del domini públic local per mitjà de caixers automàtics
Des de l’1 de setembre fins al 2 dE NOVEMBRE Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica
Des de l’1 de setembre fins al 2 DE NOVEMBRE Impost municipal sobre béns inmobles de naturalesa rústica
Des de l’1 de setembre fins al 2 DE NOVEMBRE Impost municipal sobre activitats econòmiques
Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu.  Taxa per prestació del servici de mercats

Suspés el cobrament durant tot el ejercici 2021

Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu.

Taxes aplicables a mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell y qualsevol tipus de venda no-sedentària

Suspés el cobrament durant tot el ejercici 2021

Es paga per semestres en dos períodes de pagament:
- des de l'1 de març fins al 12 de juliol

 - des de l'1 de setembre fins al 2 de novembre.

Taxa per instalació de quioscs a la via pública

Suspés el cobrament durant tot el ejercici 2021

Es paga per bimestres i el periode de pagament és el bimestre següent al periode impositiu.

 

 

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.