2021-09-24 - València

null 2021-09-24

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-09-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de setembre de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 386/20, interposat contra la desestimació de la sol·licitud de llicència de canvi d'ús d'un immoble.
Expediente: E-00501-2021-000306-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del cobrament dels crèdits ostentats per l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats pels Jutjats de 1a Instància i Mercantils respecte de diversos concursats.
Expediente: E-00501-2021-000296-00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000015-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2021-000021-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000022-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el primer semestre de 2021.
Expediente: E-H4962-2021-000011-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant el passat mes de juliol i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000012-00 - Aprovat
0009 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la setena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000023-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del Bé d'Interés Cultural-Alqueria de Julià i Catàleg de Proteccions.
Expediente: E-03001-2011-000186-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOU per a millorar l'accessibilitat universal i/o eficiència energètica en edificis existents.
Expediente: E-03001-2020-000052-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del Pla de Reforma Interior de Benimàmet.
Expediente: E-03001-2020-000209-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual en l'àmbit del Pla de Reforma Interior de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys del 'Molí de la Torre (Arrossers)' i el seu entorn.
Expediente: E-03001-2021-000034-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la inclusió de diverses vivendes en el 'Programa Reviure 2021' i els llistats de persones beneficiàries, excloses i tingudes per desistides.
Expediente: E-03910-2021-000231-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Felip de Gauna.
Expediente: E-03910-2021-000235-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer d'en Bou.
Expediente: E-05302-2021-000216-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0018 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa contractar l'alienació de paper i cartó obtingut mitjançant recollida selectiva a la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar el plec de condicions.
Expediente: E-02801-2018-000685-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la pròrroga del contracte del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2016-000065-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar les al·legacions al projecte de Decret del Consell per a la regulació dels procediments de registre, identificació i moviment dels animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04001-2021-000366-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0021 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions nominatives a les societats musicals federades de la ciutat de València.
Expediente: E-01601-2021-000033-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E-01601-2021-000040-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Expediente: E-01905-2021-000623-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Valenciana d'Empreses Productores de Teatre i Dansa (AVETID).
Expediente: E-01905-2021-000683-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01905-2021-000668-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01905-2021-000677-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2021-000904-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2021-000906-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la continuació de la prestació del servici de monitors per al programa d'absentisme escolar.
Expediente: E-02101-2016-000469-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2021-2022 en els centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2021-000154-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0031 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació parcial i reconéixer l'obligació de pagament parcial de la subvenció nominativa a favor de la Fundació Visit València.
Expediente: E-01909-2021-000008-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el tercer reconeixement parcial de drets de la subvenció destinada a la rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte POEFE corresponents a juliol 2021 de quatre itineraris formatius i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte POEFE corresponents a agost 2021 de dos itineraris formatius i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
Expediente: E-02902-2021-001019-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar els convenis de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Expediente: E-01902-2021-000007-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut.
Expediente: E-01902-2021-000084-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01902-2021-000085-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les accions legals oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-02201-2010-001338-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les accions legals oportunes per a recuperar la possessió d'una vivenda municipal situada al carrer dels Teixidors.
Expediente: E-02201-2013-000810-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la permuta d'una vivenda en règim de lloguer del programa d'accés a la vivenda municipal.
Expediente: E-02217-2017-001868-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000167-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Cultural Fractals Educación Artística.
Expediente: E-02230-2020-000097-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió dels premis CALIU a favor de diverses comissions falleres.
Expediente: E-02230-2021-000068-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la Fundación Vicente Ferrer d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Atelier de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat Solidaridad Don Bosco d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada pel Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI) de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de les bases de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional 2021.
Expediente: E-02250-2021-000540-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP 2021-2022.
Expediente: E-01101-2021-001967-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en la constitució de la borsa de treball de tècnic/a en integració social.
Expediente: E-01101-2019-002247-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica d'administració general per al Servici de Formació i Ocupació.
Expediente: E-01101-2021-002472-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-002601-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament com a personal eventual en el lloc número de referència 8155.
Expediente: E-01101-2021-003179-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra el primer exercici de la convocatòria de quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2021-002623-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud d'exclusió de diverses places dels processos selectius d'accés lliure i d'estabilització convocades o que vagen a ser convocats.
Expediente: E-01101-2021-002657-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-002832-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud de permuta d'una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-002764-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-003051-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el lot 1 del contracte de servici de transport, muntatge i desmuntatge, d'edició de catàlegs, de producció gràfica i de fotografia, dividit en 4 lots.
Expediente: E-04101-2020-000221-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar els errors materials continguts en la Resolució núm. Z-237, de 24 d'agost de 2021, d'adjudicació del contracte per a la prestació del servici 'Oficina pel dret a la vivenda'.
Expediente: E-04101-2021-000003-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament (adquisició) de vehicles amb motorització híbrida, amb elements prioritaris i d'identificació policial per a la Policia Local de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000141-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal unes naus municipals situades al carrer de la Noguera cantó amb el carrer de Carolina Álvarez.
Expediente: E-05301-2021-000173-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials un espai al mercat de Benicalap.
Expediente: E-05301-2021-000271-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials unes parcel·les municipals situades als carrers del Bomber Ramon Duart-de l'Arabista Ambrosio Huici i al camí vell de Xirivella.
Expediente: E-05301-2021-000272-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns dos jardins, una parcel·la per a xarxa viària i una servitud de pas situats al carrer de Catadau i adjacents.
Expediente: E-05303-2012-000112-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre la subrogació en la titularitat de la concessió administrativa de l'aparcament situat al carrer del Museu de la Seda.
Expediente: E-05304-2018-000127-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto.
Expediente: E-00801-2021-000272-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte per a la 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de València, procés participació ciutadana 2020/2021'.
Expediente: E-01201-2021-000494-00 - Aprovat
0072 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 118672.
Expediente: E-01305-2016-000596-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0073 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Relat Curt 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-06001-2021-000057-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Betlems 2021 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-06001-2021-000073-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'aportació de l'Ajuntament com a patró de la Fundación Kaleidos.red.
Expediente: E-06001-2021-000090-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de 'Cuota Red Transparencia 2021' a favor de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Expediente: E-06001-2021-000092-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0077 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la instal·lació de setze aparcabicis al vestíbul de la planta -1 de l'aparcament de Centre Històric-Mercat Central.
Expediente: E-01801-2018-003411-00 - Aprovat
MOCIONS
0078 - MOCIÓ de la Regidoria d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la convocatòria d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola.
Expediente: E-00202-2021-000292-00 - Aprovat
0078 - PRECS I PREGUNTES
0079 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa alliberar crèdit de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla Resistir 'Complements Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-009871-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable i la subvenció a Cámara Valencia.
Expediente: E-01911-2021-009000-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un comissari per al Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-003153-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació dels servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat