2021-07-30 - València

null 2021-07-30

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-07-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de juliol de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar els criteris per a l'elaboració de l'Informe Anual d'Avaluació Normativa de l'Ajuntament de València per a 2021 i successives anualitats.
Expediente: E-00401-2021-000066-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 833/17, interposat contra una ordre de cessament com a cap de servici.
Expediente: E-00501-2021-000282-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 128/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000283-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 144/21, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000287-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 67/20, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000288-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 29, que té per desistit a l'Ajuntament del Juí Verbal núm. 556/20, en reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000278-00 - Quedar assabentat
0008 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el segon trimestre de 2021.
Expediente: E-00408-2021-000383-00 - Quedar assabentat
0009 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la xarxa de municipis europeus Eurocities, en concepte de quota anual corresponent al segon semestre de 2021.
Expediente: E-00212-2021-000015-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de juny.
Expediente: E-04909-2021-001242-00 - Aprovat
0011 - SERVICI FINANCER. Proposa ratificar la Resolució núm. SR-13550, de 14 de juliol de 2021, per la qual es va aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'amortització total i parcial anticipada derivades de préstecs subscrits per la Corporació.
Expediente: E-05201-2021-000013-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0012 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte del dictamen emés per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió extraordinària de 16 de juliol de 2021.
Expediente: E-05692-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0013 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la Guia per a introduir aspectes mediambientals en els projectes d'urbanització.
Expediente: E-03502-2021-000030-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent al Pla de Reforma Interior 'Ramón Porta Carrasco'.
Expediente: E-03001-2019-000295-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció 'BRL Antiga Presó de Dones'.
Expediente: E-03001-2020-000045-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció del BRL 'Mòdul de la Llotja' situat a Fira València.
Expediente: E-03001-2021-000146-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU 'Canvi de qualificació detallada d'educatiu i cultural a servici públic del Centre Juan de Dios Montañés de Russafa'.
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2019 i portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Palomino.
Expediente: E-03103-2013-000023-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
Expediente: E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa declarar disponible part del crèdit autoritzat per a l'anualitat de l'exercici 2021 del contracte del servici de conservació, reparació i renovació dels ferms i paviments dels carrers i camins de València i autoritzar crèdit complementari en l'exercici 2025.
Expediente: E-03401-2021-000338-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la demolició de les restes d'una edificació al carrer d'Arnau Joan.
Expediente: E-03801-2021-000254-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa donar per justificada la subvenció al lloguer 2018 i aprovar el reintegrament de part de la subvenció.
Expediente: E-03910-2018-000126-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda destinada a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al 'Programa Reviure'.
Expediente: E-03910-2020-002844-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda destinada a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al 'Programa Reviure'.
Expediente: E-03910-2020-002861-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda destinada a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al 'Programa Reviure'.
Expediente: E-03910-2020-002933-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa accedir a la sol·licitud de subrogació en el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
Expediente: E-05302-2021-000231-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0027 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar el II Pla Colonial Felí de València.
Expediente: E-02401-2021-001748-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al treball de retirada i incineració d'una tonyina encallada a la platja.
Expediente: E-02410-2021-000062-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la Resolució dictada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) per la qual s'aprova el finançament ordinari per al trienni 2021 a 2023.
Expediente: E-02701-2020-000456-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la 'Guia bàsica de disseny de sistemes de drenatge sostenible de la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2021-000323-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2021-000367-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2021-000390-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'obres de 'Remodelació del jardí de la plaça de Manuel Granero'.
Expediente: E-04001-2019-000737-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar les bases de la convocatòria del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans Parc de Malilla al barri de Malilla del districte de Quatre Carreres de València.
Expediente: E-04001-2021-000311-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0035 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació del jardí situat entre els carrers de Xiva i de les Tres Forques núm. codi 99110836 per la denominació de Jardins de Pontons.
Expediente: E-04001-2019-000113-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el preu de venda al públic de les audioguies per al Museu de la Setmana Santa de València.
Expediente: E-01904-2021-000683-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a diverses comissions falleres per a ser beneficiàries de subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2021-000933-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el reintegrament de les subvencions extraordinàries al sector cultural concedides a diverses entitats.
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar els preus públics de diferents publicacions municipals.
Expediente: E-02000-2021-000345-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2021-000785-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2021-000789-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000121-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto pel servici de monitors prestat durant el passat mes de juny dins del programa de suport educatiu Compensem.
Expediente: E-02101-2021-000071-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0044 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una subvenció concedida per al desenvolupament de reptes innovadors dels sectors productius a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01911-2020-004979-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat en relació amb la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-004740-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el Pla de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella 2021-2022.
Expediente: E-01911-2021-009819-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa iniciar els tràmits oportuns per a sol·licitar a la Conselleria de Turisme la declaració de festa d'interés turístic provincial de la Comunitat Valenciana de les 'Corregudes de Joies' de Pinedo.
Expediente: E-02310-2021-000268-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2021-000269-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte POEFE corresponents a juny de huit itineraris formatius, amb ajustos, més endarreriments i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0050 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01902-2021-000011-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AVALCAB del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Asperger València-TEA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a hores d'emergència del servici d'ajuda a domicili. (Proposta núm. 14)
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a hores d'emergència del servici d'ajuda a domicili. (Proposta núm. 15)
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una transferència de crèdit entre aplicacions del Capítol II.
Expediente: E-02201-2021-000006-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Empresas con Valores.
Expediente: E-02201-2021-000043-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2021-000073-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total de la subvenció concedida a l'Associació Ciutadania i Comunicació-ACICOM.
Expediente: E-02230-2020-000094-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis d'atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere i a les seues filles i fills i familiars a la ciutat de València.
Expediente: O-02230-2021-000004-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'atenció integral a famílies de protecció internacional en vivendes municipals.
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Expediente: E-02401-2021-000346-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02501-2021-000011-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0064 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb l'Autoritat Portuària de València aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2021.
Expediente: E-01501-2021-000079-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2021 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-01101-2019-002062-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT d'abril de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002475-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del capítol I al capítol II.
Expediente: E-01101-2021-002546-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2021, pel qual es va aprovar l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001580-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2021, pel qual es va aprovar l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2021-001808-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar els llocs de treball referències núm. 2786, 2789 i 2790 en personal tècnic mitjà grup polític o habilitat.
Expediente: E-01101-2021-002580-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar els llocs de treball d'oficial/a PL escorta (DE1-PH-N-F), referències núm. 7198 i 7201.
Expediente: E-01101-2021-001362-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball referència núm. 3386 i regularitzar les retribucions a percebre.
Expediente: E-01101-2021-002212-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en la Secretaria General i del Ple.
Expediente: E-01101-2021-002659-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 7701, en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2019-001433-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació del llistat de torn lliure de la borsa de treball de subaltern/a aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 8 de maig de 2020.
Expediente: E-01101-2018-000877-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual en el lloc número referència 7012.
Expediente: E-01101-2021-002557-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a agent de la Policia Local, plaça en propietat, d'una aspirant del torn lliure.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un caporal bomber bussejador.
Expediente: E-01101-2021-001568-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general per al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2021-001637-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana d'infermeria per al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: E-01101-2021-002590-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalternes per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2021-001675-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de coordinació de servicis administratius (TD), sis llocs de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) i sis llocs de cap de secció (TD), pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2021-000768-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Riba-roja de Túria.
Expediente: E-01101-2020-002953-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Picanya.
Expediente: E-01101-2020-002339-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Massanassa.
Expediente: E-01101-2020-002343-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Riba-roja de Túria.
Expediente: E-01101-2020-002842-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una adscripció en comissió de servicis a lloc de treball en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
Expediente: E-01101-2021-002607-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2021, pel qual es va desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001503-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la baremació de mèrits en la borsa de treball de tècnic/a en integració social.
Expediente: E-01101-2021-002489-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball de personal tècnic superior AG en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2021-002519-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud d'exclusió de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2018 d'una plaça d'agent de desenvolupament local.
Expediente: E-01101-2021-002592-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud d'exclusió de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2019 d'una plaça d'arquitecte tècnic.
Expediente: E-01101-2021-002603-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa determinar la procedència de resoldre el contracte d'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere, 33 i de Lluís Despuig, 20, dotant-los de condicions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a dos vivendes dúplex que donen al carrer de Sant Pere i una vivenda dúplex que dona al carrer de Lluís Despuig, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2021-000117-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte per a l'execució de les obres de creació d'un jardí en un solar situat al carrer de Joan XXIII (Benicalap).
Expediente: E-04101-2021-000140-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment formulat respecte a la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de la Mare de Déu dels Reis.
Expediente: E-05301-2020-000065-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar l'oferiment de cessió d'un immoble situat a l'Alqueria Rocatí en pagament del deute existent a favor de l'Ajuntament amb motiu de les liquidacions per actuacions dutes a terme mitjançant execució subsidiària per actuacions de disciplina urbanística.
Expediente: E-05305-2013-000009-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2016-000022-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa aprovar la guia docent del curs de Direcció Pública Local.
Expediente: E-00208-2021-000019-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-00209-2021-000014-00 - Aprovat
0100 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar l'annex complement al conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-00805-2021-000016-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de realització de proves diagnòstiques de detecció de Covid-19 als empleats públics a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01102-2021-000073-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte basat en l'acord marc per al subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2020-000262-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema audiovisual i de votació per a l'Hemicicle de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2021-000481-00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a part de la factura del passat mes d'abril del servici de telefonia mòbil.
Expediente: E-01201-2021-000315-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici de telefonia mòbil i al subministrament de combustible.
Expediente: E-01201-2021-000462-00 - Aprovat
0106 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-1681, de 28 de juny de 2021, de denegació de suspensió de l'execució de diverses sancions.
Expediente: E-01306-2020-006565-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0107 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Contes 2021 de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-06001-2021-000039-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0108 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions de les obres d'aparcaments provisionals als carrers de Flor de Mayo i de Castellonet.
Expediente: E-01801-2020-001365-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions de les obres d'aparcament provisional al carrer de Nino Bravo.
Expediente: E-01801-2020-001366-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de servicis de direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut per a les obres d'aparcaments provisionals als carrers de Flor de Mayo, de Castellonet i de Nino Bravo.
Expediente: E-01801-2020-003355-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 1 de les obres d'habilitació de parada de l'EMT a l'avinguda del General Avilés-de Pius XII.
Expediente: E-01801-2020-003869-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació única del contracte de servicis de direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut per a les obres d'habilitació de parada de l'EMT a l'avinguda del General Avilés-de Pius XII.
Expediente: E-01801-2020-003880-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per a la coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-006856-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-007487-00 - Aprovat
MOCIONS
0115 - MOCIÓ conjunta dels regidors delegats d'Innovació i Gestió del Coneixement i d'Emergència Climàtica i Transició Energètica. Proposen que l'Ajuntament de València firme la declaració institucional 'Ciutats Climàticament Neutrals en 2030'.
Expediente: E-00202-2021-000243-00 - Aprovat
0116 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa que la corporació municipal firme la Declaració d'Intencions entre la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València, la Fundació ValenciaPort i la Universitat Politècnica de València, relativa al programa de desplegament de l'economia de l'hidrogen verd en el sector del transport i la logística a l'àrea metropolitana i el Port de València, 'València Vall d'Hidrogen-H2VLC'.
Expediente: E-00202-2021-000288-00 - Aprovat
0117 - MOCIÓ de l'Equip de Govern amb motiu del Dia Internacional de la Joventut.
Expediente: E-C1913-2021-000001-00 - Aprovat
0117 - PRECS I PREGUNTES
0118 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa crear l'Observatori d'Oci i Turisme de la ciutat de València.
Expediente: E-00201-2021-000036-00 - Aprovat
0119 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2021 i aprovar l'encàrrec de gestió a les Naus en el marc del conveni per a l'impuls de la innovació als municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00202-2021-000023-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa sol·licitar autorització a la Generalitat Valenciana per a realitzar actuacions de manteniment al Port del Saler.
Expediente: E-03602-2021-000006-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de servici de gestió, neteja, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge urbà de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2012-000089-00 - Aprovat
0122 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: E-02101-2020-000196-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2021, pel qual es va aprovar un conveni de col·laboració amb la Unión General de Trabajadores.
Expediente: E-01909-2021-000011-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la segona aportació municipal 2021 a favor de la Fundació Visit València i de l'entitat pública empresarial local Palau de Congressos de València.
Expediente: E-01909-2021-000040-00 - Aprovat
0125 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent trenta-cinc noves subvencions i noranta complements a ajudes ja reconegudes, totes elles del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar l'exempció del pagament del cànon establit en la concessió demanial del bar-cafeteria de l'edifici Espai Jove corresponent al passat mes de febrer.
Expediente: E-01902-2018-000234-00 - Aprovat
0127 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la concessió dels premis del 9é concurs 'K em contes'.
Expediente: E-02501-2020-000025-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
Expediente: E-01101-2021-002047-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-002185-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al programa EPLAYAS 2021.
Expediente: E-01101-2021-002207-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a arquitecte tècnic.
Expediente: E-01101-2021-002666-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'abril de 2021.
Expediente: E-01101-2021-002428-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000167-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de Falles de la Secció Especial.
Expediente: E-01904-2021-000405-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Central Fallera i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2021-000947-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02000-2021-000344-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa resoldre el contracte d'execució de les obres de construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig (EDUSI 3C València).
Expediente: E-04101-2021-000092-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Institut Nacional d'Estadística, Delegació Provincial de València, en concepte d'actualització del Cens Electoral 2020.
Expediente: E-00910-2021-000155-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre les recomanacions de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02301-2019-000425-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinadora general de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports.
Expediente: E-01101-2021-002549-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva de tretze llocs de treball de cap de servici (TD) per procediment de lliure designació.
Expediente: E-01101-2021-001519-00 - Aprovat
0143 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2021 sobre l'exercici en el mes d'agost de 2021 de les competències no delegades.
Expediente: E-00601-2021-000048-00 - Aprovat