2021-07-16 - València

null 2021-07-16

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-07-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE JULIO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de juliol de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 48/21, interposat acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2021-000248-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 50/21, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000199-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 326/19, interposat contra la denegació de l'autorització per a la celebració d'un esdeveniment.
Expediente: E-00501-2021-000245-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 21 en el Juí Verbal núm. 1335/20, estimatòria de la demanda interposada per l'Ajuntament en reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000247-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 90/21-C, interposat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició seguit contra un document d'ingrés.
Expediente: E-00501-2021-000249-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2021.
Expediente: E-04302-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0008 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-04103-2019-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0009 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU per a canvi d'ús d'una parcel·la dotacional GIS-5 situada a l'avinguda del Port.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000001-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al costat del carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E-03103-2015-000001-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries i de demolició en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2021-000010-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Rosari.
Expediente: E-03910-2019-001319-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0014 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada i incineració de les restes de diversos peixos encallats a les platges.
Expediente: E-02410-2021-000053-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa els imports que s'han de satisfer a les comunitats de regants corresponents a l'any 2021 i autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'estes.
Expediente: E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte 'Infraestructura per a la telelectura de comptadors de la xarxa de baixa pressió de la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2020-000345-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-03602-2021-000087-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa denegar la sol·licitud de pròrroga del contracte de les obres de creació d'un jardí en un solar situat al carrer de Joan XXIII (Benicalap).
Expediente: E-04001-2019-001092-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la fabricació i restauració d'elements per a la processó del Corpus.
Expediente: E-01904-2020-001041-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la comissió sobre el preu de les entrades en el Teatre El Musical i en l'Auditori 'la Mutant' durant el passat mes de juny.
Expediente: E-01905-2021-000626-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb DKV Seguros y Reaseguros, SA.
Expediente: E-02001-2021-000336-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de circuit mupis sobre Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2021-000743-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les ajudes del xec escolar del període de setembre a desembre de 2020.
Expediente: E-02101-2021-000034-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la mutació demanial objectiva que consistix a desafectar la vivenda del conserge del CEIP Rodríguez Fornos.
Expediente: E-02101-2020-000197-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir una subvenció a l'associació El Sitio de las Palabras.
Expediente: E-02101-2021-000169-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la mutació demanial objectiva que consistix a desafectar la vivenda del conserge del CEIP Federico García Lorca.
Expediente: E-02101-2021-000181-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0027 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de juny.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2015-000532-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la fundació ATYME dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000167-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé.
Expediente: E-02201-2021-000029-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'Asociación por la Salud Mental del Enfermo Mental (ASIEM).
Expediente: E-02201-2021-000056-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV).
Expediente: E-02201-2021-000072-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió i execució de celebracions en el marc del programa d'animació sociocultural per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000066-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor dels centres municipals d'activitats per a persones majors corresponents a l'exercici 2021.
Expediente: E-02224-2021-000022-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa desestimar les recomanacions de la Resolució núm. 107, de 24 de febrer de 2021, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02250-2018-000215-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reajustar el gasto anual del contracte per a la prestació del servici de quaranta-huit places per a atendre persones immigrants a l'alberg casal d'acolliment situat a Rocafort i autoritzar i disposar la resta del preu del contracte per a 2021.
Expediente: E-02250-2018-000230-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02250-2019-000090-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Unió de Consumidors de València-UCV.
Expediente: E-02401-2021-001547-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient administratiu a un funcionari de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000046-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'abril de 2021, pel qual es va desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001231-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2021-002212-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una baixa com a personal eventual en el lloc número de referència 7012.
Expediente: E-01101-2021-002490-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2021-002493-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en la Delegació de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2021-002494-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern guarda Devesa-Albufera (PH-F3), referència núm. 3568, després de l'adscripció temporal en el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2021-001211-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMPUJU 2020-2021.
Expediente: E-01101-2020-003589-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar diverses substitucions en la contractació laboral de personal amb destinació al programa EPLAYAS 2021.
Expediente: E-01101-2021-002207-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases per a l'adjudicació de les ajudes econòmiques establides per a l'assistència a escoles infantils d'estiu (art. 63 Acord laboral).
Expediente: E-01101-2021-002412-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-004385-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001706-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis d'ajuda a domicili, dividit en quatre lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000021-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar una propietat municipal situada al carrer de la Barraca.
Expediente: E-05301-2019-000083-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto destinat al contracte d'arrendament d'uns locals situats al passeig de les Facultats.
Expediente: E-05307-2019-000049-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar nous llocs tipus en el repertori municipal de funcions.
Expediente: E-00209-2021-000013-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa estimar una sol·licitud de canvi de GDP i reenquadrament després de millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000101-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics de manteniment del hardware de cabines d'emmagatzematge i del hardware de gestió.
Expediente: E-00801-2021-000214-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta nous articles en el contracte de subministrament de material d'oficina i papereria.
Expediente: E-01201-2019-000949-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de subministrament de gas natural.
Expediente: E-01201-2020-000273-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment de desfibril·ladors de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2021-000330-00 - Aprovat
0065 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102 2019 6768.
Expediente: E-01305-2019-000653-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a València Movement.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses associacions de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les associacions Alanna i Amigos Mira España.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE MARÍTIM). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-313, de 3 de març de 2021, sobre denegació de comunicació ambiental.
Expediente: E-02306-2018-002573-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la direcció de les obres de construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-06001-2021-000017-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0071 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2021-006700-00 - Aprovat
MOCIONS
0072 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes de setembre de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000002-00 - Aprovat
0072 - PRECS I PREGUNTES
0073 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de noranta noves subvencions i cent trenta-huit complements a ajudes ja reconegudes, totes elles del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per a sectors econòmics del districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-01911-2021-008795-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa presentar la sol·licitud de l'Ajuntament a la convocatòria d'ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic en l'exercici de 2021.
Expediente: E-01201-2021-000467-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra el tercer exercici de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-002481-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació dels servicis de conservació, neteja i reparació de fonts abeurador, dutxes, llavapeus i passarel·les de platja a les platges de València aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021.
Expediente: E-04101-2021-000015-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2021, pel qual es va aprovar la justificació i l'increment de la quantia de la subvenció nominativa concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2020-000484-00 - Aprovat