2021-05-21 - València

null 2021-05-21

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-05-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE MAYO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de maig de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000008-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles a la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000005-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació de la normativa reguladora dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació de servicis de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-H4969-2021-000009-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0005 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del Pla de Reforma Interior PN1 de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de l'article 5.20.3 de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial del Sector PRR-14 de Beniferri.
Expediente: E-03001-2020-000213-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marià Alapont.
Expediente: E-03103-2013-000046-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Iessa.
Expediente: E-03103-2015-000065-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la redacció del projecte tècnic d'enderrocament d'una nau situada als carrers de Fra Juníper Serra i de Campos Crespo.
Expediente: E-03107-2020-000023-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al primer trimestre de 2021.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una ampliació del termini d'execució de les obres del 'Projecte d'execució del Bosquete Sostenible Grow Green'.
Expediente: E-03201-2020-000015-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Renovació del paviment de voreres en diversos carrers de la ciutat 2021 (València)' i encarregar-ne l'execució a Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-03401-2021-000195-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'Aumsa per la prestació de servicis de l'Agrupació d'Interés Econòmic OCOVAL durant el segon quadrimestre de 2021.
Expediente: E-03701-2021-000744-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2018-000027-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el reintegrament de part de la subvenció d'ajudes al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes al lloguer 2021.
Expediente: E-03910-2021-000166-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Solució del sanejament municipal en nuclis de vivendes consolidades del sòl no urbanitzable a Castellar Nord'.
Expediente: E-02701-2019-000541-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte modificat 'Substitució de cobertes lleugeres en ETAPS del Realó i de la Presa' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2019-000556-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del projecte de trasllat d'antena de comunicacions, reforma de la façana i reforç estructural del Centre d'Operacions de Vara de Quart.
Expediente: E-02701-2020-000221-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa ratificar el recurs de reposició interposat davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer contra la liquidació del cànon de control d'abocaments de l'exercici 2020 corresponent a l'EDAR de Massarrochos.
Expediente: E-02701-2021-000033-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02802-2021-000138-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50 per al curs escolar 2021-2022.
Expediente: E-08001-2021-000014-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01903-2021-000432-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació de servicis de seguretat en la Gala Fallera 2020.
Expediente: E-01904-2020-000861-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la participació en l'Entrada de Bandes en les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000862-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració de les Falles 2021 de l'1 al 5 de setembre.
Expediente: E-01904-2021-000006-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a l'Associació Cultural Fallera Na Jordana per a ser beneficiària de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2021.
Expediente: E-01904-2021-000419-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les arts escèniques 2021.
Expediente: E-01905-2021-000436-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E-02000-2020-000029-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2021-000214-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa retornar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una quantitat en concepte de subvenció transferida i no gastada destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle (Bono infantil) per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000224-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0032 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Arròs de València.
Expediente: E-02310-2021-000113-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets de part de la subvenció destinada a la rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-124, d'11 de gener de 2021, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda al mercat periòdic festiu de la plaça Redona.
Expediente: E-02901-2020-000104-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0035 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de cartells per a mupis de les campanyes ABCBARRIS i Estiu Jove.
Expediente: E-01902-2021-000048-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per Acciona per al pagament de les Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEIS) corresponents al subministrament d'aigua, aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i la creació del corresponent projecte de gasto i reconéixer drets.
Expediente: E-02201-2021-000041-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la producció digital i impressió en paper dels materials necessaris per a la difusió del IV Certamen de Relats Beatriu Civera.
Expediente: E-02230-2020-000004-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2021-000127-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament. (Proposta núm. 3)
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament. (Proposta núm. 4)
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a les concessions directes per raons d'interés social i públic dirigides a organitzacions no governamentals de desenvolupament per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària 2021.
Expediente: E-02250-2021-000417-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis de captura d'animals errants o abandonats i uns altres; recollida i gestió de cadàvers d'animals en via pública i en els centres d'acolliment; i gestió i retirada de residus sanitaris.
Expediente: E-02401-2018-001667-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'onzena pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un immoble situat a l'avinguda de França.
Expediente: E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a anàlisi de plom i zinc en sang als instructors de la galeria de tir de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2021-001986-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2021-001987-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció definitiva de dos llocs de treball de cap de secció mitjana (TD), categoria graduat/ada social, mitjançant el procediment de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2018-001897-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció definitiva de tres llocs de treball de cap de secció mitjana (TD), categoria enginyer/a tècnic/a agrícola, mitjançant el procediment de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2018-004026-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de la Diputació de València.
Expediente: E-01101-2021-001411-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 8795, després de l'adscripció temporal en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2021-001050-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 7673, després de l'adscripció temporal en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2021-001050-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Quart de Poblet.
Expediente: E-01101-2020-002020-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001667-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-485, de 8 de març de 2021, sobre reconeixement de servicis.
Expediente: E-01101-2020-003315-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos veterinàries per al Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2021-001387-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2021-001716-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de gener de 2021.
Expediente: E-01101-2021-000781-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001674-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001682-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2021, pel qual es va aprovar incoar expedient disciplinari a un funcionari.
Expediente: E-01101-2021-001588-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2021, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2021-001715-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa encarregar a Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la gestió de la regularització de parcel·les procedents de concessió a les platges de Llevant i de la Malva-rosa.
Expediente: E-05301-2020-000162-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada al costat del Poliesportiu de Quatre Carreres per a ús provisional d'aparcament en la realització d'esdeveniments al Pavelló de la Font de Sant Lluís.
Expediente: E-05301-2021-000094-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2021, pel qual es va aprovar la permuta d'una parcel·la municipal adquirida en virtut del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable residencial-Sud Font Sant Lluís NPI-8, denominada M1B, per a l'adquisició de la parcel·la privada M3A2, de similars característiques urbanístiques, per a construir vivendes de protecció pública.
Expediente: E-05305-2018-000072-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Dona compte de la subrogació de la mercantil Llauterra, SL, en el contracte d'arrendament dels locals situats als carres d'Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner.
Expediente: E-05307-2018-000124-00 - Quedar assabentat
0069 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les Festes de Nadal de 2020 i Reis de 2021.
Expediente: E-01201-2020-000488-00 - Aprovat
0070 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2017 115558.
Expediente: E-01305-2017-000679-00 - Aprovat
0071 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2017 49497.
Expediente: E-01305-2017-000357-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0072 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Escuelas Infantiles Virgen de Cortes, SL.
Expediente: E-00703-2020-000074-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Rosa Romero e Hijos, SL.
Expediente: E-00703-2020-000077-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el Catàleg de continguts de Publicitat Activa.
Expediente: E-00704-2021-000007-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a ASIEM (Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental).
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dos entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000424-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AC Amics de la Música de Benifaraig.
Expediente: E-02301-2020-000425-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-06001-2021-000013-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0079 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2021 corresponent a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
Expediente: E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2021 corresponent a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats que Caminen.
Expediente: E-01801-2016-001676-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2021 corresponent a l'adhesió a la Xarxa Cities and Regions for Cyclist.
Expediente: E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
MOCIONS
0082 - MOCIÓ de la regidora de l'Àrea de Gestió de Recursos delegada de Servicis Centrals Tècnics. Proposa coordinar l'execució de les competències centralitzades a través del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics (SASCT).
Expediente: E-01201-2021-000307-00 - Aprovat
0083 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per al mes de juny de 2021.
Expediente: E-01905-2021-000013-00 - Aprovat
0083 - PRECS I PREGUNTES
0084 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit de l'exercici 2020.
Expediente: E-C1904-2021-000007-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de la data de finalització dels contractes del programa ECOVID 2020.
Expediente: E-01101-2020-003307-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual en el Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-01101-2021-001835-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-04101-2021-000001-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació dels servicis de vigilància i seguretat als museus i monuments dependents de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-04101-2021-000040-00 - Aprovat
0089 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000014-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de setanta-dos subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de nou subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de dos-centes díhuit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat