2021-05-14 - València

null 2021-05-14

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-05-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE MAYO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de maig de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'indemnització en concepte de reintegrament d'honoraris de lletrat i procurador satisfets per defensa jurídica i representació en Dret.
Expediente: E-00401-2021-000037-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 348/16, interposat contra les bases del procediment selectiu per a proveir huit places d'intendent/a principal de la Policia Local.
Expediente: E-00501-2020-000122-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 36/18, interposat contra la no admissió d'una sol·licitud d'inici del procediment de declaració del deure d'edificar en diversos solars.
Expediente: E-00501-2021-000147-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 252/18, interposat contra un abonament en concepte d'interessos de demora en el procediment expropiatori d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2021-000148-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 320/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000157-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 384/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000150-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7 en Interlocutòries núm. 639/20, desestimatòria d'una demanda interposada per acomiadament.
Expediente: E-00501-2021-000149-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 254/20, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-00501-2021-000153-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 607/20, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament d'indemnització a conseqüència de lesions patides en l'exercici de funcions.
Expediente: E-00501-2021-000154-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PA núm. 592/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució, amb caràcter retroactiu, d'hores deixades de disfrutar pel permís d'una hora diària sense detracció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000156-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 344/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000158-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que decreta l'arxiu del Procediment per a la Protecció dels Drets Fonamentals núm. 58/21, seguit contra la desestimació d'una sol·licitud d'exercici de dret de petició en relació a la col·locació de parades de taxis.
Expediente: E-00501-2021-000151-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del cobrament dels crèdits ostentats per l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats pels Jutjats de 1a Instància de València respecte de diversos concursats.
Expediente: E-00501-2021-000141-00 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de l'equip multifunció Canon del servici.
Expediente: E-00202-2021-000145-00 - Aprovat
0016 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València'.
Expediente: E-00212-2019-000022-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de març.
Expediente: E-04909-2021-000395-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0018 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'abril de 2021, de resolució favorable de l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU de València per a l'ordenació detallada de l'edificació així com per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer del Pare Antón Martín i a l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000005-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la futura plaça de Dorotea i Margarita Joanes (pintores).
Expediente: E-03103-2014-000019-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat i reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03103-2014-000035-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa exercir el dret de retracte i atendre el gasto corresponent en relació amb una parcel·la situada al carrer del Joc de Pilota.
Expediente: E-03103-2014-000066-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E-03103-2015-000001-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el denominat 'Projecte d'urbanització carrer per als vianants entre el Jardí Botànic i GV Ferran el Catòlic' i el preu contradictori i encarregar-ne l'execució a Pavasal Empresa Constructotra, SA.
Expediente: E-03301-2021-000020-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer dels Àngels.
Expediente: E-03910-2017-000746-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Roger de Flor.
Expediente: E-05302-2021-000022-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Equipament del pou de Benimàmet per a subministrament a la xarxa d'aigua potable de València'.
Expediente: E-02701-2018-000553-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Estabilització del terreny a l'entorn de la SET de l'ETAP de la Presa' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000299-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Canonada de servicis generals i altres millores a la planta potabilitzadora la Presa' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2021-000008-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET).
Expediente: E-03602-2017-000038-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0031 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de diversos arranjaments de partitures per als concerts de 2021.
Expediente: E-01601-2021-000022-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de redacció de documents tècnics i direcció d'obra per a les obres d'un mur al poliesportiu Natzaret.
Expediente: E-01903-2020-000068-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000024-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Pilota Valenciana Pelayo.
Expediente: E-01903-2020-000241-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Hermandad de San Antonio Abad.
Expediente: E-01904-2021-000378-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Carabasses-En Gall relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2021-000409-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes a residències de creació 2020.
Expediente: E-01905-2020-000099-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis necessaris per a l'execució de les activitats escèniques i culturals pròpies del Teatre el Musical i de l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2021-000413-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la representació d'un espectacle a l'Auditori 'la Mutant'.
Expediente: E-01905-2021-000416-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del cànon d'explotació del centre cultural 'la Rambleta'.
Expediente: E-01905-2021-000418-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2021 al conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2021-000024-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la segona ampliació del termini d'execució de les obres d'instal·lació de càmeres de videovigilància als edificis BIC adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-02001-2019-000853-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2020.
Expediente: E-02001-2020-000050-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa concedir una pròrroga de la beca Vicente Blasco Ibáñez 2020.
Expediente: E-02001-2020-000452-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició d'una obra d'art.
Expediente: E-02001-2020-000708-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual 2021 a favor de l'associació ICOM Comité Español.
Expediente: E-02001-2021-000442-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves persones beneficiàries del xec escolar 2020/2021 i declarar diverses pèrdues de la condició de persones beneficiàries en haver comunicat la baixa al corresponent centre.
Expediente: E-02101-2020-000037-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa imposar penalitats per demora al contractista i ampliar el termini d'execució de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2244, de 24 de juny de 2020, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-000287-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1479, de 17 de març de 2021, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-000282-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1514, de 22 de març de 2021, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al passeig marítim del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-000290-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer drets corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en matèria de comerç per gastos ocasionats per la COVID-19.
Expediente: E-02901-2020-002548-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02901-2021-002925-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida per al programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001859-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa declarar l'excepcionalitat a les contractacions laborals temporals derivades de la segona etapa del projecte 'Et formem suport a l'Administració', acceptar la subvenció destinada a la realització d'este i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i una transferència de crèdits i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2021-000595-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'impartició i gestió de cursos en el marc del programa 'València Activa Exprés'.
Expediente: E-02902-2021-000619-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0057 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes d'abril.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01902-2021-000011-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar la resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Goya.
Expediente: E-02201-2010-001420-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona anualitat del conveni de col·laboració amb la congregació de las 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados'.
Expediente: E-02201-2018-000353-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 45)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019. (Proposta núm. 46)
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Altius Francisco de Vitoria del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02201-2021-000027-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Dones amb Discapacitat Xarxa.
Expediente: E-02230-2020-000078-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció nominativa de l'anualitat 2019 que finança el conveni de col·laboració amb l'associació d'ames de casa i consumidors Tyrius.
Expediente: E-02230-2021-000013-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Asamblea de Cooperación por la Paz de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació MUNDUBAT de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per l'Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de dos subvencions concedides a UNICEF.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Cruz Roja Española Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02250-2019-000207-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a Fons Valencià per la Solidaritat.
Expediente: E-02250-2021-000004-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació del servici de control de plagues de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02401-2014-001591-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Médico Valenciano.
Expediente: E-02401-2019-001082-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa rectificar la convocatòria de la 9a edició del concurs 'K em contes'.
Expediente: E-02501-2020-000025-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02501-2021-000008-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2021-001905-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un agent de desenvolupament local en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2021-001531-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un tècnic auxiliar de servicis socials en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2021-001532-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici Fiscal Gastos.
Expediente: E-01101-2020-002923-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal i la transformació de lloc de treball de personal subaltern (PH) en el Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2020-004255-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal i la transformació de lloc de treball de personal subaltern (PH) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2021-000449-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de març de 2021, sobre regularització de retribucions de component competencial.
Expediente: E-01101-2020-000988-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2021-001638-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral d'una alumna-treballadora per al taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
Expediente: E-01101-2020-003079-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa EMCORP 2020-2021.
Expediente: E-01101-2020-002340-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament de funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001612-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de reserva de lloc de treball de tècnic mitjà d'informàtica (A2) per oferiment de nomenament interí en plaça d'informàtic (A1).
Expediente: E-01101-2021-001597-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una petició de paralització de tràmits referits a l'Oferta d'Ocupació Pública.
Expediente: E-01101-2021-001654-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una petició de paralització de tràmits referits a l'Oferta d'Ocupació Pública.
Expediente: E-01101-2021-001666-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de març de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001457-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2021-001679-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de menjador del CM Profesor Santiago Grisolía.
Expediente: E-04101-2020-000054-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament (adquisició) de nou-cents vestits especials d'intervenció forestal i rescats tècnics per al Departament de Bombers de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2020-000144-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis per a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000020-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament d'avaluació de l'acompliment i rendiment i la carrera professional horitzontal del personal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00210-2021-000044-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2021-000171-00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la neteja de col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2021-000163-00 - Aprovat
0099 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 69255.
Expediente: E-01305-2016-000361-00 - Aprovat
0100 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00118 2020 86103.
Expediente: E-01305-2020-000432-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0101 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2020-000083-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad-Vides.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar preus contradictoris de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-02301-2020-000466-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02301-2021-000117-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0107 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per a la coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-004204-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2021-004206-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-004213-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2021-004413-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-135, d'1 de febrer de 2021, per la qual es va revocar una autorització d'adaptació de terrassa.
Expediente: E-02301-2014-001074-00 - Aprovat
0111 - PRECS I PREGUNTES
0112 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Unión General de Trabajadores.
Expediente: E-01909-2021-000011-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar la Fundació Visit València per a concedir una subvenció a l'Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Expediente: E-01909-2021-000037-00 - Aprovat
0114 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cinc-centes quaranta-tres subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0115 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de noranta-tres subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2021/2022.
Expediente: E-02201-2021-000020-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a l'atribució temporal de funcions del lloc de treball de lletrat major.
Expediente: E-01101-2017-000728-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2021-001715-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de les obres d'execució de diversos projectes d'infraestructures electromecàniques, en diverses instal·lacions de bombament i estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, titularitat de l'Ajuntament de València, dividit en tres lots.
Expediente: E-04101-2020-000168-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte d'execució de les obres del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig (EDUSI 3C).
Expediente: E-04101-2021-000092-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'infermeria.
Expediente: E-01101-2021-001648-00 - Aprovat