2021-03-17 - València

null 2021-03-17

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-03-2021
Hora:
12:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE MARZO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de març de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar l'aportació econòmica de l'exercici 2021 a favor dels grups polítics municipals.
Expediente: E-00201-2021-000008-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa ampliar el número de persones que podran assistir com a convidats a les cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 312/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000100-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 325/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de prima per jubilació anticipada.
Expediente: E-00501-2021-000093-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 336/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000095-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 604/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament d'ajuda per a estudis.
Expediente: E-00501-2021-000084-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 190/20, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu d'hores de reducció de jornada sense detracció de retribucions deixades de disfrutar.
Expediente: E-00501-2021-000092-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara desistit un recurrent i desestima el Recurs PA núm. 160/20, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000099-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que decreta l'arxiu del Recurs PA núm. 214/20, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud d'abonament d'indemnització per assistència a curs de l'IVASPE.
Expediente: E-00501-2021-000097-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 517/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de prima per jubilació anticipada.
Expediente: E-00501-2021-000096-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 18, que decreta l'arxiu de les actuacions en Interlocutòries núm. 1170/19, seguides contra la desestimació d'una sol·licitud de jubilació parcial mitjançant contracte de relleu.
Expediente: E-00501-2021-000098-00 - Quedar assabentat
0013 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de febrer de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000005-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de desembre.
Expediente: E-04909-2020-000607-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0015 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada del Pla especial de protecció dels béns de rellevància local del Campus Blasco Ibáñez de la Universitat de València.
Expediente: E-03001-2021-000023-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Vidal de Canelles.
Expediente: E-03910-2017-000758-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa desestimar la sol·licitud de resolució del contracte i aprovar l'alçament de la suspensió de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig.
Expediente: E-03910-2018-005692-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar diverses renúncies a les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir autorització per a la instal·lació d'una estació de cloració que afecta l'entorn de protecció del Bé d'Interés Cultural 'Església i Convent de Santo Domingo'.
Expediente: E-02701-2019-000438-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-58, de 3 de març de 2021, sobre adopció de mesures addicionals relacionades amb la COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-03602-2021-000014-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació amb reintegrament de l'ajuda concedida a una comissió fallera per a la construcció de monuments fallers i de l'ajuda addicional per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la donació d'una placa escultòrica per al Museu Faller de València.
Expediente: E-01904-2020-001081-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2021 i part de l'any 2022.
Expediente: E-01904-2021-000006-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides per a la realització de festivals i circuits escènics.
Expediente: E-01905-2020-000100-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació d'ajudes a associacions professionals de les arts escèniques.
Expediente: E-01905-2020-000313-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament a l'edició 2021 del Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E-01905-2021-000076-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'activitats realitzades en la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Expediente: E-01905-2021-000261-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2021.
Expediente: E-02000-2021-000016-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E-02000-2021-000022-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2021-000160-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'implementació de les activitats educatives dels museus dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, així com la gestió de les reserves d'estes, Lot 1 i Lot 3.
Expediente: E-02001-2018-000063-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un contracte de comodat amb el Ministeri de Cultura i Esport.
Expediente: E-02001-2021-000117-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0034 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020.
Expediente: E-01911-2020-004050-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020.
Expediente: E-01911-2020-004894-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020.
Expediente: E-01911-2020-004978-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent al patrocini d'un programa.
Expediente: E-01911-2021-004040-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una factura corresponent a la certificació núm. 2 del contracte d'obres de consolidació i escomeses de la barraca Cotofio o Tio Tonet.
Expediente: E-02310-2019-000403-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000500-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0040 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'assessorament jurídic fiscal i assessorament integral en matèria de vivienda.
Expediente: E-01902-2020-000083-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania i l'abonament de la resta de l'aportació municipal.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF).
Expediente: E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana (ASEM CV) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida en virtut del conveni 'València Inserta' 2019-2020.
Expediente: E-02201-2019-000187-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE).
Expediente: E-02201-2020-000013-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Valenciana de Sordos (AVS) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Association de la Foundation Etudiante pour la Ville-AFEV del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV).
Expediente: E-02201-2020-000043-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Fundación Activa Espina Bífida.
Expediente: E-02201-2020-000101-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Asociación para el Fomento del A-Ball en España-AFAE.
Expediente: E-02201-2020-000127-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València per a l'any 2021.
Expediente: E-02201-2021-000025-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la segona i última pròrroga del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
Expediente: E-02230-2020-000075-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Farmacéuticos Mundi d'ampliació del termini d'execució del projecte d'acció humanitària de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2020, pel qual es va aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats dels servicis d'allotjament, manutenció i atenció eventual de persones usuàries derivades pel Servici en les instal·lacions cedides per la congregació 'Provincia Francisca Pascual Congregación Hermanas Franciscanas de la Inmaculada'.
Expediente: E-02250-2020-000481-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització d'un curs de formació.
Expediente: E-02250-2020-000951-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2021-000129-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Asociación Viktor E. Frankl.
Expediente: E-02401-2020-001705-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs relacionats amb el control de mosquits.
Expediente: E-02401-2021-000450-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la creació d'un vídeo promocional sobre el grup de treball de prevenció del suïcidi i atenció a les malalties mentals.
Expediente: E-02401-2021-000513-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0068 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar una aportació econòmica a favor de la Fundació de la Policia Local de València corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-01401-2021-001020-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2021-001042-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000031-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000025-00 - Aprovat
0072 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa donar per finalitzat i resolt el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Siena' situat a l'avinguda de la Gola del Pujol.
Expediente: E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
0073 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'oxigen medicinal.
Expediente: E-01501-2021-000050-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2020, pel qual es va desestimar una petició de regularització de diferències retributives.
Expediente: E-01101-2019-001945-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions de component competencial.
Expediente: E-01101-2020-000988-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició relativa a diferències retributives per acompliment de funcions superiors.
Expediente: E-01101-2020-002307-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a diversos conductors de l'Ajuntament els servicis extraordinaris prestats durant l'exercici 2020.
Expediente: E-01101-2021-000706-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític o habilitat en la Viceintervenció.
Expediente: E-01101-2021-000938-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la reincorporació a lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP3), categoria tècnic/a gestió patrimoni històric i cultura, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2021-000710-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Turisme i Internacionalització.
Expediente: E-01101-2020-003440-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Expediente: E-01101-2020-003894-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Addiccions.
Expediente: E-01101-2020-004103-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva referència núm. 9293 en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2021-000127-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva referència núm. 6227 en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2021-000147-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva en la Viceintervenció.
Expediente: E-01101-2021-000967-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic en 'No inclosos en unitats orgàniques' i la transformació en lloc de personal auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2021-000146-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva després de l'adscripció temporal en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2020-003612-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva després de l'adscripció temporal en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2020-003891-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2021-000680-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2020-004128-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001066-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball d'oficial de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000337-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000454-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2021-000553-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Burjassot.
Expediente: E-01101-2020-003110-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Alaquàs.
Expediente: E-01101-2020-001353-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Vilamarxant.
Expediente: E-01101-2019-005383-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Rafelbunyol.
Expediente: E-01101-2020-000851-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Godella.
Expediente: E-01101-2020-000599-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Riba-roja de Túria.
Expediente: E-01101-2020-001110-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Canals.
Expediente: E-01101-2020-001352-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Guadassuar.
Expediente: E-01101-2020-001676-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament d'una indemnització per finalització de contracte.
Expediente: E-01101-2017-000576-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar contractacions del Pla d'Ocupació Municipal 2020.
Expediente: E-01101-2020-003063-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte d'un alumne-treballador del taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2020'.
Expediente: E-01101-2021-001024-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2021, pel qual es va aprovar l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2020-003892-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la Relació de Llocs de Treball 2021.
Expediente: E-01101-2021-000056-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de març de 2021, pel qual es va aprovar declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de consultoria estratègica, servicis de plataforma VLCi i oficina de projectes de transformació digital i solucions Smart, classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000032-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis d'allotjament i atenció social en el centre de dia per a persones sense llar 'el Carme'.
Expediente: E-04101-2020-000045-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació de l'antiga 'Casa dels Bous' i edifici annex 'Tenyidors' per a seu del 'Museu de la Mar', inclòs en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València).
Expediente: E-04101-2020-000172-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de menjador del CM Profesor Santiago Grisolía, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000054-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reparació del forjat de soterrani del mercat d'Algirós, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000016-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'urbanització a l'entorn de la plaça de Segòvia, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000023-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la concessió administrativa de la parcel·la de domini públic marítim terrestre destinada a pati d'esbargiment del CP Blasco Ibáñez.
Expediente: E-05303-2021-000005-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa revocar l'adscripció a la Delegació de Servicis Socials d'una parcel·la situada al carrer de Crisòstom Martínez per a la seua cessió a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-05304-2018-000140-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 d'octubre de 2020, pel qual es va desestimar la petició de pagament per part de l'Ajuntament de les factures emeses en concepte dels treballs realitzats en les instal·lacions del Balneari de l'Albereda, de propietat municipal, per a la reparació dels danys ocasionats per l'enfonsament del sostre de la zona d'aigües.
Expediente: E-05305-2016-000075-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000003-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000004-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000014-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000015-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000020-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000023-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000076-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació d'una sol·licitud d'augment de component competencial.
Expediente: E-00210-2020-000326-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2021-000032-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de suport a l'explotació i evolució de l'aplicatiu Plataforma Especialitzada per a la Gestió Unificada d'Informació de Subvencions (PEGUIS).
Expediente: E-00801-2021-000060-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2021-000074-00 - Aprovat
0128 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2020-000661-00 - Aprovat
0129 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores HP i EPSON.
Expediente: E-01201-2021-000126-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0130 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Instituto de Mediación y Conciliación (IMECO).
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa acceptar el reintegrament de diverses ajudes concedides a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: O-00703-2021-000002-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Cabanyal Reviu Teixint Xarxes.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Unió de Pobles Solidaris.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'ONGD Casa Camerún CV.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació AVANT.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AVV Natzaret.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0137 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament provisional d'anualitats del contracte de prestació del servici d'estacionament regulat a la via pública de la ciutat de València (ORA).
Expediente: O-01801-2021-000006-00 - Aprovat
0137 - PRECS I PREGUNTES
0138 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de tres-centes quaranta-una subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament dels complements de productivitat i activitat professional de març 2021.
Expediente: E-01101-2021-001008-00 - Aprovat
0140 - SERVICI FINANCER. Proposa declarar vàlid el procediment executat per a la contractació de noves operacions de préstec destinades al finançament de gastos corrents derivats del Pla Resistir 2021.
Expediente: E-05201-2021-000003-00 - Aprovat
0141 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000009-00 - Aprovat
0142 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2 d'abril al dia 31 de març de 2021, per coincidir amb festiu (Divendres Sant).
Aprovat