S'està cercant, espereu....

2021-02-26 - València

Vés enrere 2021-02-26

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
26-02-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE FEBRERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 de febrer de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Academia Europea del Paisaje Urbano.
Expediente: E-00201-2019-000027-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00201-2021-000009-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 451/17, interposat contra ordre d'iniciació d'accions per a restaurar la legalitat vulnerada per unes obres.
Expediente: E-00501-2021-000064-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 36/20, interposat contra Resolució per la qual es va tindre a la recurrent per desistida de la declaració responsable de renovació de la llicència d'ocupació de vivenda.
Expediente: E-00501-2021-000076-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 99/20, sobre sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts en concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000077-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 251/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000073-00 - Aprovat amb esmenes
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 292/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000072-00 - Quedar assabentat
0009 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2021.
Expediente: E-04906-2021-000003-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de CD's.
Expediente: E-8RE05-2020-000053-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal 2021 a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus).
Expediente: E-00202-2021-000006-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0012 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PGOU de València 'Conveni de l'Almoina'.
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual de l'article 5.20.3 de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial del Sector PRR-14 'Beniferri'.
Expediente: E-03001-2020-000213-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa no admetre a tràmit la proposta de modificació puntual del PGOU per a elevar l'altura de cornisa permesa en una parcel·la urbana situada al carrer de la Visitació.
Expediente: E-03001-2020-000244-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03103-2014-000035-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03103-2020-000010-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Urbanització en carrer d'Ausiàs March núm 113'.
Expediente: E-03301-2020-000079-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar la tramitació d'urgència de l'expedient per a l'adjudicació de l'Acord marc per a l'execució de les obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants'.
Expediente: E-03801-2020-000005-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-50, de 16 de febrer de 2021, sobre adopció de mesures addicionals relacionades amb la COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0020 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2020, pel qual es va aprovar autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera en concepte d'aportació de l'exercici 2020.
Expediente: E-03602-2020-000023-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0021 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2021-000004-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total de la subvenció concedida al Club Deportivo Santo Tomás de Villanueva Agustinos i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2021-000025-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total de la subvenció concedida al Club de Hockey Xaloc i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2021-000028-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar un gasto a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal destinat a inversions en instal·lacions esportives.
Expediente: E-01903-2021-000038-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar dos reintegraments totals i una justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació amb motiu del subministrament de tríptics per a la promoció i divulgació de la Cavalcada del Patrimoni.
Expediente: E-01904-2020-000945-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació per l'elaboració de plecs tècnics, certificats i projectes elèctrics del contracte d'assistència tècnica suplementària al personal propi de la Delegació de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2020-000998-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar béns municipals els ninots indultats de l'any 1997 a 2019.
Expediente: E-01904-2021-000148-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2021-000016-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2021-000034-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2020-000024-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-02000-2020-000034-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2021, de concessió d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cutural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2021, de concessió d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cutural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'organització, obertura, didàctica i manteniment de les instal·lacions del Museu de l'Arròs.
Expediente: E-02001-2017-000593-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'implementació de les activitats educatives dels museus dependents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, així com la gestió de les reserves d'estes, Lot 2 i Lot 5.
Expediente: E-02001-2018-000063-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició d'una obra d'art.
Expediente: E-02001-2020-000708-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ampliar al mes de juliol l'ajuda del xec escolar 2020/2021.
Expediente: E-02101-2020-000037-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0039 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01909-2021-000009-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01911-2020-000004-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de Cámara Valencia, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01911-2020-004848-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de concessió de subvencions a projectes pilots per al desenvolupament de reptes innovadors dels sectors productius a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01911-2020-004877-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa ampliar el termini d'execució de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València en concepte d'aportació municipal de l'any 2021.
Expediente: E-02902-2021-000008-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0045 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la Universitat de València en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2019.
Expediente: E-01902-2021-000003-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per la fundació Odontología Solidaria del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per ASOCIDE (Asociación de Sordociegos de España en la CV) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia.
Expediente: E-02201-2020-000021-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte d'emergència del servici d'ajuda a domicili per a persones dependents per a atendre l'impacte de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000106-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a la concessió de prestacions econòmiques per protecció de menors 2021.
Expediente: E-02201-2021-000008-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Jovesolides.
Expediente: E-02224-2020-000021-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte d'emergència del servici de 'Call center' per a atendre a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000062-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte d'emergència del servici d'ajuda a domicili per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-16, de 12 de gener, BG-32, de 15 de gener, BG-39, de 20 de gener, BG-56, de 27 de gener i BG-64, d'1 de febrer de 2021, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0055 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-15, de 12 de gener, BG-31, de 15 de gener, BG-40, de 20 de gener, BG-55 i BG-57, de 27 de gener i BG-84, de 12 de febrer de 2021, aprovatòries dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0056 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria del V Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2021-000012-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Oxfam Intermón.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per CIM-BURKINA-Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues destinada a l'execució del programa 'Viu l'estiu 2021' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02501-2020-000021-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Carrera i Optimització en la Gestió de Recursos Humans.
Expediente: E-01101-2021-000355-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Gestió Econòmica Administrativa.
Expediente: E-01101-2021-000382-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2021-000328-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva delegació, grup polític o habilitat en la Secretaria General i del Ple.
Expediente: E-01101-2021-000758-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000798-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2021-000723-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica mitjana d'infermeria.
Expediente: E-01101-2021-000724-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a gràfic/a.
Expediente: E-01101-2018-000869-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins i per millora d'ocupació de tècnic/a mitjà/ana de treball social.
Expediente: E-01101-2019-001313-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins i per millora d'ocupació de tècnic/a educador/a social.
Expediente: E-01101-2019-002267-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques de la convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de Coordinació de Servicis Administratius (TD), sis llocs de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) i sis llocs de treball de cap de secció (TD) pel procediment de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2021-000768-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'POEFE-FORMACCIO VLC 2019-2021'.
Expediente: E-01101-2019-001239-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP 2020-2021.
Expediente: E-01101-2020-002340-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar diverses sol·licituds sobre nomenament com a funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000770-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre diverses sol·licituds sobre nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000766-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre diverses sol·licituds sobre nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000769-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre diverses sol·licituds sobre nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000774-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis de telecomunicacions de l'Ajuntament de València, dividit en tres lots.
Expediente: E-04101-2020-000052-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis per a la redacció dels projectes constructius dels tancs de tempestes previstos en la planificació de la xarxa de sanejament municipal en diferents emplaçaments de la ciutat de València i de tota la documentació tècnica necessària per a la seua completa legalització urbanística i ambiental (dividit en 6 lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000126-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de neteja de col·legis i escoletes infantils públiques dependents de l'Ajuntament, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000148-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa revocar la cessió d'ús en precari a favor de la Universitat Politècnica de València d'un local municipal situat a la plaça del Portal Nou.
Expediente: E-05301-1996-000290-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a ocupació del subsol públic municipal per a la construcció d'un aparcament d'ús privat vinculat a un edifici que s'ha de construir al carrer de Campos Crespo, cantó amb el carrer de la Borrasca.
Expediente: E-05301-2020-000107-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns la parcel·la destinada a espai lliure amb codi 1.S5.09.692 i donar d'alta el jardí situat a l'avinguda del Doctor Tomàs Sala i al carrer de Sòria.
Expediente: E-05303-2013-000234-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S1.01.507 i 1.S5.01.710 i donar d'alta la parcel·la per a servici públic dotacional múltiple i la parcel·la per a xarxa viària situades al carrer de Quart.
Expediente: E-05303-2015-000076-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament del local destinat a dependències del Jurat Tributari situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-05307-2018-000100-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020, pel qual es va aprovar l'adhesió a l'acord marc de la Central de Contractació de l'Estat per al subministrament de servidors, sistemes d'emmagatzematge i software d'infraestructura.
Expediente: E-00801-2020-000173-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-45, de 10 de febrer de 2021, d'adjudicació mitjançant procediment d'emergència del contracte de servicis informàtics de reforç de l'equip de desenvolupament per al suport a l'explotació, manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i Sistema d'Informació Geogràfica (SIG), a fi de mantindre el correcte funcionament dels servicis públics en condicions que garantisquen la protecció enfront de la propagació de la COVID-19.
Expediente: E-00801-2021-000015-00 - Quedar assabentat
0088 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics per al suport i manteniment dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2021-000034-00 - Aprovat
0089 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00805-2021-000004-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació dels servicis d'assegurances per a la cobertura dels riscos de responsabilitat civil i patrimonial; responsabilitat d'autoritats i personal; responsabilitat civil professional dels tècnics; danys materials; responsabilitat civil i accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2018-000038-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis gestionats d'impressió en la modalitat de pagament per còpia de desembre de 2020.
Expediente: E-01201-2021-000079-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de gener del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2021-000080-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0093 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte del servici d'atenció ciutadana 010.
Expediente: E-00910-2017-000073-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AVV La Marjal de Borbotó.
Expediente: E-02301-2019-000244-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0095 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de servicis per al control i coordinador de seguretat i salut del contracte de senyalització i abalisament al terme municipal de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-000239-00 - Aprovat
0095 - PRECS I PREGUNTES
0096 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la primera modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000005-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2020-004135-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Emergència Climàtica i Transició Energètica.
Expediente: E-01101-2021-000395-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-004198-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa la mutació demanial subjectiva dels immobles de propietat municipal afectes a la Fira Mostrari a favor de la Generalitat Valenciana i la subrogació d'esta com a administració concedent.
Expediente: E-05301-2021-000053-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cinc-centes seixanta-set subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat