2021-01-29 - València

null 2021-01-29

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-01-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE ENERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de gener de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa procedir a la devolució de les costes ingressades a l'Ajuntament, per error, corresponents al Recurs PA núm. 296/19, seguit davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3.
Expediente: E-00501-2019-000395-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 20/18, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va determinar el preu just per expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2021-000016-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 103/20, interposat contra la imposició de dos multes per exercir la venda ambulant sense autorització.
Expediente: E-00501-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 356/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal al lloguer 2018.
Expediente: E-00501-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Procediment per a la Protecció de Drets Fonamentals núm. 205/19, sobre reclamació de la protecció dels drets fonamentals reconeguts en els articles 15 i 18 de la CE.
Expediente: E-00501-2021-000005-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 31/20, interposat contra desestimació presumpta de sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de devolució d'ingressos indeguts.
Expediente: E-00501-2021-000017-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 231/19, interposat contra desestimació presumpta d'una sol·licitud d'inclusió com a part en el VI Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
Expediente: E-00501-2021-000018-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 735/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució d'hores deixades de disfrutar pel permís d'una hora diària sense detracció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000019-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 302/20, sobre desestimació presumpta d'una reclamació de quantitat en concepte de franqueig de festes.
Expediente: E-00501-2021-000020-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 en el PO núm. 932/19, desestimatòria de la demanda interposada en exercici de l'acció declarativa de domini sobre tres porcions de terreny de propietat municipal.
Expediente: E-00501-2021-000014-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8 en Interlocutòries núm. 666/19, que estima la demanda interposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social i declara la naturalesa laboral de la relació entre l'Ajuntament i les demandants.
Expediente: E-00501-2021-000021-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PA núm. 66/20, interposat contra una ordre de clausura d'activitat en vivenda.
Expediente: E-00501-2021-000006-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 1, que té per desistit a l'Ajuntament del procés de Juí Verbal núm. 651/20, sobre reclamació de quantitat per danys en elements de jardineria.
Expediente: E-00501-2021-000015-00 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2021 (Fons de contingència-1).
Expediente: E-05501-2021-000003-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0016 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla parcial del Sector PRR-6 'Malilla Nord'.
Expediente: E-03001-2017-000134-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement i pagament d'indemnització per interessos reportats per la constitució de l'aval en la reparcel·lació de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable programat núm. 9 de Patraix, en compliment d'Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03107-2020-000016-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2017-2020'.
Expediente: E-02701-2017-000326-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Substitució tram canonada DN 600 al carrer del Racó d'Ademús'.
Expediente: E-02701-2019-000710-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-9, de 21 de gener de 2021, sobre adopció de mesures addicionals relacionades amb la COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència a favor de l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2021-000027-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad Pinedo i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2021-000005-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2020, pel qual es va aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments fallers 2020 i de les ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2021 i part de l'any 2022.
Expediente: E-01904-2021-000006-00 - Retirat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una pròrroga del termini d'execució de subvencions a residències de creació artística 2020.
Expediente: E-01905-2020-000099-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2021-000003-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a favor de l'organisme autònom municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2021-000001-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0029 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2021 a la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01911-2021-000002-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2021 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2021-000001-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent a desembre de 2020.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'acompanyament psicològic per a joves (SAP).
Expediente: E-01902-2020-000086-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici de teleassistència domiciliària.
Expediente: E-02201-2017-000367-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament de part de la subvenció destinada al finançament del programa de servicis socials generals, inclosa dins de la subvenció nominativa per a manteniment de centres i programes de servicis socials per a l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000003-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Natania per al desenvolupament del programa del centre nocturn de baixa exigència.
Expediente: E-02201-2018-000344-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Parroquia Nuestra Señora de Gracia del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Servitec Técnics Associats de la subvenció concedida en la convocatòria d'ajudes a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. LL-161, de 18 de gener de 2021, mitjançant la qual es rectifica l'error material existent en la Resolució núm. LL-2139, de 25 de novembre de 2020, per la qual es va adjudicar a Cruz Roja Española el contracte d'emergència d'allotjament i atenció social i sanitària.
Expediente: E-02201-2020-000153-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. LL-166, de 18 de gener de 2021, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència el contracte de servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona ona' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. LL-189, de 18 de gener de 2021, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència el contracte de servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona ona' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000166-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-2196, de 3 de desembre de 2020, per la qual es va denegar una targeta europea d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02221-2020-000705-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les ajudes per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2021.
Expediente: E-02201-2021-000001-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a CEAR-PV (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, PV).
Expediente: E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0044 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis de manteniment integral i reparacions de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000214-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'integració social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002247-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-001313-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'integració social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002247-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-000587-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment del recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-781, d'1 d'abril de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud de prima de jubilació anticipada de l'article 61 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-005618-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1492, de 5 de juny de 2020, de reconeixement del dret a percebre una prima per a la jubilació anticipada regulada en l'article 61 de l'Acord laboral.
Expediente: E-01101-2020-001308-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001025-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un inspector de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-005366-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-004213-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-000598-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002263-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002836-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un oficial de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2020-002844-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un bomber de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2020-002264-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2021-000336-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment de les retribucions de l'exercici 2021 en un 0,9 % conforme al que es disposa en la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l'Estat.
Expediente: E-01101-2021-000391-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de la prestació del servici de gestió i intervenció social integral de les persones immigrants usuàries dels recursos propis del Servici de Cooperació i Migració.
Expediente: E-04101-2020-000044-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici d'allotjament i atenció social en el centre per a persones sense llar 'el Carme', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000045-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables diversos vehicles municipals.
Expediente: E-01201-2020-000833-00 - Aprovat
0064 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 72786.
Expediente: E-01305-2016-000339-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AVV Grau Port.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Dasyc.
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases reguladores de la 6a edició dels pressupostos participatius d'inversions per a la ciutat i els pobles de València.
Expediente: E-02301-2020-000547-00 - Aprovat
0067 - PRECS I PREGUNTES
0068 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01909-2021-000008-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana participar en el Pla Resistir.
Expediente: E-01911-2021-000001-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2021-000475-00 - Aprovat