2021-01-15 - València

null 2021-01-15

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-01-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE ENERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de desembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 482/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000358-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 490/19, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2014 a 2017.
Expediente: E-00501-2020-000364-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 760/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000365-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra denegació de canvi de grau per no complir el període de permanència.
Expediente: E-00208-2020-000013-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar la liquidació definitiva per a l'any 2018 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat.
Expediente: E-04301-2020-000131-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la indemnització pels danys i perjudicis derivats de la suspensió de la continuïtat del contracte de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-04909-2020-000203-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de desembre.
Expediente: E-04909-2020-000607-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2020-000013-00 - Retirat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la suspensió de diverses taxes durant el primer semestre de 2021.
Expediente: E-H4969-2021-000001-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual del pla parcial del Sector PRR-6 'Malilla Nord'.
Expediente: E-03001-2017-000134-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0012 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una part a compte de l'import del mes de desembre dels servicis de recollida de residus de la ciutat de València, Zona 3.
Expediente: E-02801-2020-001921-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2020-000086-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0014 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Pilota Valenciana de Pelayo.
Expediente: E-01903-2018-000343-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2019-000262-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Nosotras Deportistas Asociación de Mujeres en el Deporte.
Expediente: E-01903-2019-000264-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a tres entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2021-000003-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció al Club de Remo Ciudad de València.
Expediente: E-01903-2020-000081-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a Nosotras Deportistas Asociación de Mujeres en el Deporte.
Expediente: E-01903-2020-000236-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000078-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el València Club Atletisme.
Expediente: E-01903-2020-000229-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000233-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000234-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota.
Expediente: E-01903-2020-000235-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Club de Pilota Valenciana de Pelayo.
Expediente: E-01903-2020-000241-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar el règim jurídic específic aplicable aprovat per la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020 i aprovar la concessió de subvencions per a l'esdeveniment 'Falles UNESCO' a favor de determinades entitats.
Expediente: E-01904-2020-001036-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar el règim jurídic específic aplicable aprovat per la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020 i concedir una subvenció al Gremi Artesà de Sastres i Modistes de València en concepte d'ajuda destinada a pal·liar la situació econòmica derivada de la COVID-19.
Expediente: E-01904-2020-001036-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Plaza Virgen de Lepanto relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2020-001098-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adjudicació de les ajudes a residències de creació artística 2020.
Expediente: E-01905-2020-000099-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adjudicació de les ajudes a associacions professionals de les arts escèniques 2020.
Expediente: E-01905-2020-000313-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2018-000337-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Profesor Santiago Grisolía.
Expediente: E-02101-2018-000439-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés i reconéixer drets imputats en el projecte de gasto 2019/15.
Expediente: E-02101-2019-000224-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle (Bono infantil) per al curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000108-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la nova ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000109-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0036 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000613-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000614-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000616-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar la petició presentada en relació a la no reclamació de les quantitats pendents de pagament per l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Guitarrista Tàrrega.
Expediente: E-02214-2015-000086-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització de danys i perjudicis per la suspensió de la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització dels treballs de redacció del projecte d'obra per a habilitació d'un local amb destinació a centre municipal de servicis socials 'la Saïdia'.
Expediente: E-02201-2017-000327-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una entrevista radiofònica realitzada amb motiu del Dia Universal de la Infància 2020.
Expediente: E-02201-2020-000148-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Nourdine Asociación Cultural La Paz del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la tercera i última pròrroga del conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Lambda.
Expediente: E-02230-2017-000015-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la fundació MUNDUBAT d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a dos entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2020.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Solidaritat Perifèries del Món.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció d'ajuda humanitària a favor d'España con Acnur.
Expediente: E-02250-2020-000238-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acollida a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000911-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la continuïtat del contracte tramitat per emergència per a la prestació del servici de desinfecció per COVID-19 en edificis, locals i altres dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un oficial de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2020-000045-00 - Aprovat
0058 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000522-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, coordinació de seguretat i salut i programació i seguiment del control de qualitat per a la construcció del nou CEIP núm. 106 Zona Malilla, en el marc del Programa Edificant, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000009-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor del bé amb codi 1.S1.10.560 'Parcel·la RPF-VPP en UE Única 'Font Sant Lluís' (Finca 1.B)'.
Expediente: E-05303-2020-000090-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la pòlissa d'assegurances d'accidents de voluntaris de protecció civil.
Expediente: E-01201-2020-000797-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de desembre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000826-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0063 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa encarregar l'Empresa Municipal de Transports, SAU, Mitjà Propi, l'execució de les obres d'instal·lació a la via pública de tres estacions de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.
Expediente: E-01801-2019-005140-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament d'una certificació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-004833-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar una regularització comptable, acceptació de subvenció i reconeixement de drets.
Expediente: E-04301-2021-000002-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Zona Sud 2 del Port de València.
Expediente: E-03001-2020-000299-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici 'Acord marc per a obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants'.
Expediente: E-03801-2015-000165-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa resoldre la convocatòria de subvencions al programa municipal de reforma i lloguer de vivenda buida denominat 'Programa Reviure'.
Expediente: E-03910-2020-002563-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual en el Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-01101-2021-000106-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2020-000014-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2021-000002-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000003-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades en virtut del Reial Decret 426/2020, de 14 de març.
Expediente: E-01903-2020-000081-00 - Aprovat
0074 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa canviar l'hora de celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2021.
Aprovat