2020-10-23 - València

null 2020-10-23

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-10-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 d'octubre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - VICESECRETARIA GENERAL. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-309, de 2 d'octubre de 2020, relativa al nomenament del secretari general i del Ple.
Expediente: E-00413-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 181/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000248-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 371/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000258-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 479/19, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2017.
Expediente: E-00501-2020-000251-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 481/19, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000253-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 497/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts derivada d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2020-000252-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 507/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000250-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 712/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000247-00 - Quedar assabentat
0010 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL, TRESORERIA I INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposen modificar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2020.
Expediente: E-04301-2020-000091-00 - Aprovat
0011 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2020.
Expediente: E-04302-2020-000008-00 - Quedar assabentat
0012 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar el Protocol de Teletreball de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2020-000005-00 - Aprovat
0013 - SERVICI FINANCER. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de diferents entitats bancàries en concepte d'amortitzacions totals i parcial anticipades derivades de préstecs firmats per la Corporació.
Expediente: E-05201-2020-000023-00 - Aprovat
0014 - SERVICI FINANCER. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a l'amortització parcial anticipada derivada d'un préstec firmat per la Corporació.
Expediente: E-05201-2020-000024-00 - Aprovat
0015 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 17a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000035-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer de Benidorm.
Expediente: E-03103-2014-000061-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració en relació amb una parcel·la situada al carrer del Caroig.
Expediente: E-03103-2020-000025-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'adquisició directa del 50 % de la parcel·la R-15 del projecte de reparcel·lació forçosa del Sector 'la Torre' de València.
Expediente: E-03107-2014-000008-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació voluntària corresponent al Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Única del Pla de Reforma Interior Sector M-5 Drassanes Grau.
Expediente: E-03107-2018-000012-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Projecte refós de condicionament d'infraestructures a l'entorn de la parcel·la del futur edifici multiusos Arena, en c/ de l'Actor Antonio Ferrandis des de cantonada amb c/ del Bomber Ramón Duart fins a cantonada amb prolongació c/ del Pintor Gasent per als vianants de València'.
Expediente: E-03301-2020-000011-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat a l'avinguda de la Mediterrània.
Expediente: E-03910-2017-000754-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0022 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de lloguer i adaptació d'un mòdul amb lavabo com a posta sanitària a la platja de la Garrofera.
Expediente: E-02410-2020-000065-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Substitució de canonada arterial DN 600 en avinguda Peris i Valero (València)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000261-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-03602-2020-000101-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Dona compte de les Resolucions núm. CF-308, de 15 de juny, CF-314, de 19 de juny, CF-382, de 22 de juliol, Z-171, de 4 d'agost, i Z-283, de 28 d'agost de 2020, relatives a contractes de servicis per procediment d'emergència.
Expediente: E-04001-2020-000398-00 - Quedar assabentat
0026 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de segona transferència corrent a favor de la Fundació de la CV 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic' corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-08001-2020-000039-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, XX edició.
Expediente: E-01903-2020-000079-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda concedida en concepte de subvenció per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a les ajudes a les associacions professionals del sector de les arts escèniques 2020.
Expediente: E-01905-2020-000313-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a les ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual 'IMPULSART' 2020.
Expediente: E-01905-2020-000314-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació de servicis per a l'adaptació del projecte bàsic i d'execució de la rehabilitació de la Nau 3 del Parc Central.
Expediente: E-02001-2018-001483-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la nova ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2020-2021 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i la modificació del corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02101-2020-000109-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga dels contractes per a la prestació del servici de menjador escolar als col·legis municipals Benimaclet i Fernando de los Ríos.
Expediente: E-02101-2020-000146-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar una quantitat de diverses propostes de gasto per a ser utilitzada en l'aplicació pressupostària ME280 32300 22799.
Expediente: E-02101-2020-000151-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0037 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció concedida dins del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001381-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció concedida dins del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001694-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció concedida dins del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002188-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de les festes patronals del Palmar i les falles del Perellonet.
Expediente: E-02310-2020-000291-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de subvenció anual per ocupació de parades del mercat del Cabanyal corresponent al període de gener a novembre de 2020.
Expediente: E-02901-2020-000961-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000484-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000491-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000495-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa finalitzar per mutu acord el conveni de col·laboració amb l'Associació de Futbolistes del València CF.
Expediente: E-02201-2018-000167-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de la Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2019-000041-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AVAFI del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Secretariado Gitano de la primera anualitat del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est i promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
Expediente: E-02201-2019-000087-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000084-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-02250-2020-000020-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una segona subvenció a favor de la fundació MUNDUBAT.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de catering per a les persones usuàries allotjades a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2020-000653-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la reformulació tècnica i econòmica sol·licitada per diverses entitats de projectes subvencionats en la convocatòria del programa 'Intervenció en barris (INBAS)' 2020.
Expediente: E-02501-2020-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició, mitjançant el procediment d'emergència, d'un equip escàner d'inspecció de paqueteria per raigs X i d'un arc detector de metalls.
Expediente: E-01401-2020-002761-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del contracte de lloguer de cassetons de les escales d'un edifici situat al carrer de Rafael Lapesa Melgar on se situen els repetidors de la Xarxa Digital Radioelèctrica de Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-003686-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar dos peticions relatives a diferències retributives.
Expediente: E-01101-2019-001945-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal tècnic superior AE en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-005761-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball en auxiliar administratiu/iva atenció al públic després de l'adscripció temporal en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-001858-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-2194, de 4 de setembre de 2020, desestimatòria d'una sol·licitud de declaració en situació administrativa de segona activitat.
Expediente: E-01101-2020-002495-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de juliol i agost de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002841-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de maig de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002970-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar una renúncia i aprovar el nomenament interí d'una operadora de comunicacions per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003122-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres corresponents al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València'.
Expediente: E-04101-2019-000249-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de les obres d'execució del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig (Edusi 3C València), cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020.
Expediente: E-04101-2020-000072-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis necessaris per a la redacció del projecte d'execució, projecte d'intervenció arqueològica, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, direcció científica arqueològica i coordinació de seguretat i salut per a la construcció del CEIP Santo Ángel de la Guarda a la secció 12 del barri de la Raiosa, districte de Jesús, en el marc del Programa Edificant, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000047-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa resoldre el recurs d'alçada interposat en relació amb la contractació del subministrament (adquisició) de huitanta armes curtes de foc reglamentàries i accessoris per a la Policia Local.
Expediente: E-04101-2020-000065-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto al fet que ascendix l'arrendament d'octubre de 2020 a setembre de 2021 d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000120-00 - Aprovat
0070 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000082-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres del 'Projecte d'execució per a la finalització de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle, segons projecte bàsic i d'execució al carrer de la Diputada Clara Campoamor (València)'.
Expediente: E-01201-2020-000574-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0072 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Observatori Ciutadà contra la corrupció.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació dels servicis de manteniment i actualització de la plataforma E-Participació.
Expediente: E-02301-2017-000237-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar la pèrdua total del dret al cobrament d'una subvenció destinada al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació de Veïns Torrefiel en concurrència amb l'Asociación Mujeres Aitana.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Por Ti Mujer.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Cabanyal Reviu Teixint Xarxes.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Projectes Urbans Sostenibles 2020 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000463-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Contes 2020 de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2020-000476-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Disseny i Confecció del Premi que s'ha d'entregar en els Premis Institucionals 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000480-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0081 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament d'una certificació corresponent a la prestació del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-003168-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'INSPECCIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-03510-2020-000011-00 - Aprovat
MOCIONS
0083 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre la regulació dels grups de treball de l'Estratègia València 2030.
Expediente: O-00201-2020-000021-00 - Aprovat
0084 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre la constitució del Grup de Treball en Transició Energètica de l'Estratègia València 2030.
Expediente: O-00201-2020-000022-00 - Aprovat
0084 - PRECS I PREGUNTES
0085 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de coordinació de seguretat i salut del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2015-002739-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de mobiliari d'oficina per a l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000101-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració en la convocatòria d'un lloc de treball de cap de secció (TD), categoria enginyer/a industrial, pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2020-001871-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa suspendre el còmput del termini de duració de diversos nomenaments interins en la categoria de tècnic/a d'integració social en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-003157-00 - Aprovat