2020-10-02 - València

null 2020-10-02

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-10-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de setembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Valenciana d'Empreses Productores de Teatre, Dansa i Circ (AVETID).
Expediente: E-00201-2019-000008-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2019-000018-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de la metodologia i documentació per a la tramitació, aprovació i publicació de les disposicions normatives de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2020-000007-00 - Aprovat amb esmenes
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 dictada en el Recurs PO núm. 282/17, seguit contra la desestimació d'una sol·licitud d'atorgament de gual.
Expediente: E-00501-2020-000227-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 524/18, sobre desestimació d'un recurs de reposició seguit contra la denegació d'una llicència d'obres.
Expediente: E-00501-2020-000216-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 427/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000231-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 445/19, interposat contra la declaració de l'incompliment del deure de conservació d'un immoble.
Expediente: E-00501-2020-000229-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 504/19, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2016.
Expediente: E-00501-2020-000228-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 648/19, interposat contra la desestimació de sol·licitud d'emissió d'acte presumpte en relació a diverses sol·licituds de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000223-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 737/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000225-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 dictada en el Recurs PO núm. 220/17, pel qual es disposa 'Homologar l'acord aconseguit en considerar el mateix ajustat a dret i no lesiu a l'interés públic o de tercers', el contingut del qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2020.
Expediente: E-00501-2020-000233-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1, que acorda l'arxiu d'actuacions en les Diligències Preliminars núm. 67/20, seguides a sol·licitud de la mercantil interessada per a exhibició d'escriptures de cessió de vials i consulta d'expedients de llicències d'obres.
Expediente: E-00501-2020-000230-00 - Quedar assabentat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la redistribució del gasto de la convocatòria d'ajudes d'innovació social i urbana de 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2020 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-00208-2020-000034-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada per la Coordinació General Tècnica d'Innovació Organitzativa i Gestió de Persones.
Expediente: E-00209-2020-000016-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'agost.
Expediente: E-04909-2020-000420-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0018 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció de 'Casa del Baró de Santa Bàrbara'.
Expediente: E-03001-2019-000377-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva del document reparcel·latori del Programa d'Actuació Aïllada de gestió directa a l'àmbit de les parcel·les que donen als carrers de Sant Vicent Màrtir i de la Pianista Empar Iturbi i reconéixer drets a favor de l'Ajuntament.
Expediente: E-03105-2016-000014-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa alliberar crèdit i aprovar un nou reajustament del gasto plurianual del 'Contracte de servici per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció d'obra i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla'.
Expediente: E-03201-2016-000037-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació voluntària de la Unitat d'Execució B del barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2012-000027-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2017-000762-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2018-005834-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-03910-2020-001186-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0025 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte modificat 'Centre de control de suport del telecomandament del sistema de proveïment d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000355-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa revocar la Resolució núm. VC-436, de 16 de setembre de 2020, que va aprovar una certificació del projecte 'Edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
Expediente: E-02701-2018-000523-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa revocar la Resolució núm. VC-437, de 16 de setembre de 2020, que va aprovar una certificació del projecte 'Urbanització i equipament del sistema de vigilància i control de l'accés principal a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
Expediente: E-02701-2019-000255-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar els projectes d'obres relatius a solucions de sanejament municipal en els nuclis de vivendes consolidades del sòl no urbanitzable del camí del Tremolar.
Expediente: E-02701-2020-000205-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa ratificar la pròrroga del contracte de neteja viària, recollida i transport de residus urbans i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto per a atendre part dels gastos derivats de la revisió provisional de preus del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Expediente: E-02802-2020-000129-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Dona compte de la Resolució núm. CF-468, de 17 de setembre de 2020, sobre tancament temporal dels espais recreatius infantils a l'aire lliure de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2020-000682-00 - Quedar assabentat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Asociación de Belenistas de Valencia.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de manteniment de la web 'Festes de València'.
Expediente: E-01904-2020-000963-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Falles de la Secció Especial.
Expediente: E-01904-2020-000978-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a un reportatge fotogràfic de la rehabilitació de l'edifici denominat l'Escorxador.
Expediente: E-02001-2019-000089-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de publicitat de la convocatòria 2020 de la 'Beca Velázquez'.
Expediente: E-02001-2020-000806-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar la quantitat sobrant del xec escolar, curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació, pel procediment d'emergència, del subministrament de tauletes tàctils.
Expediente: E-02101-2020-000117-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0041 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa resoldre els recursos d'alçada interposats en relació amb el procediment de licitació relatiu al contracte 'Servicis d'assessorament laboral, fiscal i comptable de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana'.
Expediente: E-01909-2020-000042-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Patronat Provincial de Turisme.
Expediente: E-01909-2020-000052-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa reconéixer drets en el Subconcepte 39300-Interessos de demora del vigent Pressupost municipal.
Expediente: E-01911-2020-001684-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001468-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-003032-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002184-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002350-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002608-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002635-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002640-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002671-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002541-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa disposar i reconéixer la concessió de subvencions 2020 per al suport a artistes fallers i carrossers.
Expediente: E-01911-2020-003042-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Startups.
Expediente: E-01911-2020-003093-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar les tarifes corresponents a dos parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-000973-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures del contracte del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes d'agost del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de setembre del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AVALCAB del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Servitec Tècnics Associats del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció a favor de Cultural Proted.
Expediente: E-02224-2020-000071-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici d'ajuda a domicili per a persones majors del municipi de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000061-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici de 'Call center' per a atendre persones majors de la ciutat de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000062-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici d'ajuda a domicili per a persones majors del municipi de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar i modificar el contracte del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València, adjudicat pel procediment d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-640, de 16 de setembre, i BG-650, de 18 de setembre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0072 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-637, de 15 de setembre, i BG-651, de 18 de setembre de 2020, aprovatòries dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0073 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-488, de 25 de juny de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de la data d'inici del projecte d'acció humanitària de 2019 sol·licitada per Farmacéuticos Mundi.
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa declarar disponible part del gasto d'inversions autoritzat en la convocatòria de cooperació internacional 2020.
Expediente: E-02250-2020-000007-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, entre els dies 1 al 31 de juliol.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort, entre els dies 1 al 31 d'agost.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció dels usuaris allotjats al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la gestió diària, allotjament, manutenció i atenció psicosocial als usuaris allotjats al carrer de Don Joan d'Àustria de Mislata.
Expediente: E-02250-2020-000075-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici d'allotjament de persones immigrants a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2020-000698-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de setembre de 2020, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, allotjament i manutenció de les persones immigrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000063-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor de l'entitat Asamblea de Cooperación por la Paz.
Expediente: E-02250-2020-000237-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte tramitat per emergència per a la prestació del servici de desinfecció per COVID-19 en edificis, locals i altres dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2020-003687-00 - Aprovat
0087 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar la rescissió del contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Proval V-VI' situat a l'avinguda de la Gola del Pujol.
Expediente: E-01501-2006-000229-00 - Aprovat
0088 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del servici de manteniment de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000389-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del pla d'ocupació municipal 'Ordenances majors de 55 anys'.
Expediente: E-01101-2019-003537-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de juny de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002049-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2020-002106-00 - Sobre la mesa
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí d'una tècnica en comunicació per al Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2020-002791-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica educadora infantil per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-000932-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2020-002124-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnic lingüista.
Expediente: E-01101-2020-002778-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica lingüista.
Expediente: E-01101-2020-002780-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2020, pel qual es va aprovar contractar la prestació dels servicis de retirada de tota classe de vehicles, fins i tot els de mobilitat personal, de la via pública del terme municipal de València.
Expediente: E-04101-2019-000244-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució de no admissió d'un recurs interposat davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000249-00 - Quedar assabentat
0099 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 986/20, d'11 de setembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000249-00 - Quedar assabentat
0100 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la Muralla Islàmica de València (tram plaça de l'Àngel), incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000096-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte d'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, en la qual es desenvoluparà un programa complex que inclourà una seu de la Universitat Popular, un centre infantil i juvenil, una societat musical, un local d'assajos i sales polivalents per a ús compartit per associacions municipals i/o veïnals.
Expediente: E-04101-2020-000175-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar per procediment d'urgència el subministrament per a la reposició de llums led als barris de Ciutat Vella, Russafa i Massarrojos (dividit en tres lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000189-00 - Aprovat
0103 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000069-00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convalidar la Resolució núm. NV-2014, de 28 juliol de 2020, per la qual es va aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de subministrament i instal·lació per a la millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat. Procés de participació ciutadana 2018 (Lot 6).
Expediente: E-01201-2019-000851-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes d'agost del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000519-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa presentar la sol·licitud de l'Ajuntament a la convocatòria d'ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic per a l'exercici de 2020.
Expediente: E-01201-2020-000535-00 - Aprovat
0107 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2017, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2016-000222-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0108 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020.
Expediente: E-00703-2020-000001-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat per a la tramitació d'un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00703-2020-000058-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0110 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de senyalització vertical i horitzontal de les vies públiques del terme municipal de València.
Expediente: E-01801-2014-000404-00 - Aprovat
0110 - PRECS I PREGUNTES
0111 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat en relació amb el procediment de licitació relatiu a la contractació del servici de suport tècnic informàtic de la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01909-2020-000046-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar les al·legacions de l'Ajuntament de València al 'Projecte de Decret del Consell de modificació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural del Túria'.
Expediente: E-03602-2019-000001-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa sol·licitar consulta a cinc operadors sobre la contractació del servici de neteja i recollida de la ciutat de València.
Expediente: O-02801-2020-000002-00 - Aprovat
0114 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dona compte dels decrets de l'Alcaldia-Presidència relatius al protocol d'actuació amb motiu de la festivitat del Nou d'Octubre de 2020.
Expediente: E-00400-2020-000010-00 - Quedar assabentat