2019-12-05 - València

null 2019-12-05

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-12-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de novembre de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima en part el recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 94/14, relatiu a una reclamació de pagament d'honoraris i quantitats del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció i formalització del document d'homologació del Pla General de València.
Expediente: E-00501-2019-000364-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la pèrdua d'objecte en el Recurs PO núm. 259/18, interposat contra acord del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals relatiu a exclusió en el procediment del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infracció de les normes reguladores del trànsit de circulació de vehicles i seguretat viària, així com la col·laboració en la gestió de correu de la sanció corresponent.
Expediente: E-00501-2019-000357-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 190/15, interposat contra nomenament per al lloc de tresorer municipal.
Expediente: E-00501-2019-000363-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals núm. 208/19, interposat contra resolució dictada pel CEIP Fernando de los Ríos que imposava a un menor la mesura educativa d'expulsió del centre durant vint dies.
Expediente: E-00501-2019-000361-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6 en el Procediment núm. 859/14, desestimatòria d'una demanda interposada en matèria de Seguretat Social.
Expediente: E-00501-2019-000355-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 5 en el Procediment núm. 324/18, que declara caducada una acció d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2019-000360-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PA núm. 376/19, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud d'abonament d'indemnització declarada en sentència penal per insolvència del condemnat.
Expediente: E-00501-2019-000356-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 258/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000359-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 3394, en personal tècnic mitjà (ATS bombers) (DEB-PH-N1-F1) per adscripció temporal en el Departament de Bombers.
Expediente: E-01101-2019-003045-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 585 i aprovar l'adscripció en comissió de servicis i la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2019-004004-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6307 i aprovar l'adscripció en comissió de servicis i la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2019-004125-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de personal tècnic mitjà de treball social, referència núm. 9118, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004972-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de personal tècnic mitjà de treball social, referència núm. 9119, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004973-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de personal tècnic mitjà de treball social, referència núm. 1342, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004974-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1353/19, de 25 de novembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000032-00 - Quedar assabentat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1356/19, de 25 de novembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000125-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2019-000180-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als treballs de co-direcció de l'obra d'execució del projecte de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2017-000733-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de regularització de la polissa de l'assegurança de la flota de vehicles.
Expediente: E-01201-2019-000774-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al manteniment d'equips multifunció de diverses marques.
Expediente: E-01201-2019-000780-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes d'octubre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000803-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 44090.
Expediente: E-01305-2015-000151-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2017 72416.
Expediente: E-01305-2017-000466-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el programa marc d'I+D+I de la Unió Europea.
Expediente: E-01404-2019-000145-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2018-000204-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Sariri Intercultural.
Expediente: E-01904-2019-000919-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-02001-2019-000297-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de València destinada al projecte d'intervenció arqueològica del Búnker del Saler.
Expediente: E-02001-2019-000685-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa autoritzar i disposar el crèdit corresponent a la retenció addicional de l'import inicial d'adjudicació del contracte d'obres a la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: E-02230-2018-000012-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor d'España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària al Nord de Nigèria.
Expediente: E-02250-2019-000209-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02901-2019-000308-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació de dos parcel·les situades als carrers del Rosari i de l'Emparament.
Expediente: E-03103-2011-000068-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03103-2014-000039-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2019-003579-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Teatre de la Marina.
Expediente: E-03910-2019-003580-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2019-003581-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E-03910-2019-003599-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'octubre.
Expediente: E-04909-2019-000573-00 - Aprovat
0041 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre la implantació de programes de prevenció de riscos penals, incloent mesures de vigilància i prevenció de possibles responsabilitats d'obligada aplicació a la totalitat d'organismes, empreses i fundacions dependents de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-00400-2019-000008-00 - Aprovat
0041 - PRECS I PREGUNTES
0042 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa traslladar l'informe emés en relació amb l'escrit presentat per la Fundació Col·legi Imperial Xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: E-00601-2019-000071-00 - Aprovat
0043 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000035-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics per al suport a l'explotació i manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2019-000192-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar l'informe favorable a la retirada del trencadís del Palau de la Música.
Expediente: E-01201-2008-000331-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2019-006367-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la devolució de la fiança definitiva del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil als centres municipals de Joventut.
Expediente: E-01902-2019-000274-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2019-000404-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2019-000610-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció de set projectes i dissenys artístics i creatius per a la desfilada de les carrosses de la Cavalcada de Reis.
Expediente: E-01904-2019-000938-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000171-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de festivals i circuits escènics 2019.
Expediente: E-01905-2018-000546-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-01905-2019-000004-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la participació en el Projecte Europeu Erasmus + Adapting Museums for educational Inclusivament Goals i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gastos.
Expediente: E-02001-2019-001384-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga dels contractes per a la prestació del servici de menjador escolar als col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2017-000010-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2018-2019.
Expediente: E-02101-2019-000135-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació 'Cent Anys' Levante UD.
Expediente: E-02201-2019-000201-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció directa a favor de CERMI-CV.
Expediente: E-02201-2019-000215-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga i aprovar la tercera i última pròrroga del conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Lambda.
Expediente: E-02230-2017-000015-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-02250-2019-000207-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa retornar a la Diputació Provincial de València la quantitat transferida i no gastada en concepte de bestreta de part de la subvenció destinada a Poble Nou.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa la creació i les regles de funcionament del Comité de Bioètica de la Delegació de Benestar Animal.
Expediente: E-02401-2019-001402-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos derivats de la prestació del servici d'atenció a un cavall.
Expediente: E-02401-2019-003111-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa no estimar procedent l'inici del procediment per a la declaració de Zona Acústicament Saturada del barri de Russafa.
Expediente: E-02610-2019-000671-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al carrer de Palomino.
Expediente: E-03103-2013-000023-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el 'Projecte bàsic del Parc de Coves Carolines a Benimàmet, València'.
Expediente: E-03201-2016-000048-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar un reajustament plurianual que modifica la fitxa del projecte de gasto de la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a finançar la construcció de l'IES Peset Aleixandre.
Expediente: E-03201-2019-000039-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora de l'accessibilitat a l'entorn del Centre Cultural de la Beneficiència'.
Expediente: E-03301-2019-000096-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte de creació d'un jardí en un solar de Benicalap (Joan XXIII).
Expediente: E-04001-2019-000546-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa excloure Grant Thornton, SLP, i requerir la segona oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del lot 4 del contracte de prestació d'un servici d'implantació d'un Sistema de Gestió Economicofinancer amb tecnologia SAP S/4 HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació Digital (4 lots).
Expediente: E-04101-2019-000058-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000098-00 - Aprovat
0077 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2019.
Expediente: E-04103-2019-000024-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar modificacions de crèdit del capítol I.
Expediente: E-01101-2019-003900-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un arquitecte, referència núm. 9002, en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2019-004825-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2772, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2019-005056-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2800, en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2019-005049-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2811, en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2019-005054-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'execució de les obres de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2017-000528-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-004492-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2790, en la Secretaria d'Àrea II.
Expediente: E-01101-2019-004966-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Lo Rat Penat.
Expediente: E-01904-2019-000403-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a projectes artístics d'especial interés 2019.
Expediente: E-01905-2018-000547-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar l'exhumació sol·licitada per l'Associació de Familiars Pro-Exhumació de Mariano Vicente.
Expediente: E-02802-2019-000394-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar la liquidació definitiva per a l'any 2017 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat.
Expediente: E-04301-2019-000145-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adquirir a instàncies del Servici de Pobles de València la parcel·la coneguda com a 'Trilladora del Tocayo' per a donar accés a l'Embarcador del Palmar i la implantació d'usos públics.
Expediente: E-05305-2019-000036-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinada a la substitució dels equips de climatització del mercat de Benicalap i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02901-2019-000131-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 503/19 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 de València.
Expediente: E-01101-2019-001011-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat