2019-11-29 - València

null 2019-11-29

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de novembre de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'associació Malalts de Ciutat.
Expediente: E-00201-2018-000017-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2018-000019-00 - Aprovat
0004 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció al Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E-00201-2019-000035-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Providència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara la no admissió del recurs de cassació seguit contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 73/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just de diverses reserves d'aprofitament.
Expediente: E-00501-2019-000331-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 5/17, interposat contra la via de fet de la Generalitat Valenciana a l'executar obres de millora de la seguretat viària a la carretera CV-500, als trams que discorren pels termes municipals de València i Sueca.
Expediente: E-00501-2019-000330-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PO núm. 155/15, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000349-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Recurs PA núm. 538/14, sobre adscripció al Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-00501-2019-000350-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que té per desistida a la recurrent del Recurs PO núm. 339/19, interposat contra una liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2014.
Expediente: E-00501-2019-000351-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 116/16, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de reequilibri econòmic financer del contracte administratiu per a la gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2019-000322-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 606/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000352-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 25/19, interposat contra la inactivitat municipal en relació a la reclamació de pagament en concepte d'interessos de demora per l'abonament retardat d'una factura.
Expediente: E-00501-2019-000323-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 99/19, interposat contra el requeriment de pagament de gastos per les mesures precautòries executades per les contractes municipals en un immoble.
Expediente: E-00501-2019-000346-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 155/19, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000347-00 - Quedar assabentat
0015 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el tercer trimestre de 2019.
Expediente: E-00408-2019-000493-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació de reconeixement de servicis prestats amb anterioritat en l'Administració pública.
Expediente: E-01101-2018-002399-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de setembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004842-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002166-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals i Autonòmiques del 28 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004184-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Europees i Locals del 26 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004185-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 616, per al Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2019-004953-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 406, per al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2019-004956-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en dos lots, lot núm. 1 (carril bici GGVV de Ferran el Catòlic-de Ramón y Cajal) i lot núm. 2 (antic lot núm. 3) (carril bici avinguda de l'Institut Obrer), convocar procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del projecte d'execució-rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000223-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000090-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional de suspensió del procediment de contractació amb motiu del recurs de reposició interposat en el procediment per a contractar la prestació dels servicis d'estudi geotècnic, aixecament topogràfic, redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors dependents al Cabanyal-el Canyamelar (EDUSI 3C).
Expediente: E-04101-2019-000175-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs aprovats per a contractar la prestació dels servicis de direcció i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres de construcció d'un centre de dia per a joves al barri del Cabanyal, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2019-000188-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la segregació d'una branca d'activitat de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, a favor de FCC Medio Ambiente, SA.
Expediente: E-04101-2019-000225-00 - Quedar assabentat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament subterrani i la xarxa viària situats al carrer del Professor Doctor Severo Ochoa.
Expediente: E-05303-2013-000058-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València en la seua 4a edició.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'abonament de la quota de participació anual com a soci fundador de la Xarxa Innpulso (ARINN) corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-00202-2019-000016-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2019-000175-00 - Aprovat
0033 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el projecte modificat del projecte d'execució d'obres de reforma en parcs de bombers. Parc Oest.
Expediente: E-01501-2018-000210-00 - Aprovat
0034 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diversos proveïdors.
Expediente: E-01501-2019-000581-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GG-207, de 3 de maig de 2019.
Expediente: E-01801-2018-002972-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any 2020.
Expediente: E-01801-2019-004730-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la celebració del segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO.
Expediente: E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions corals en Nadal de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la producció escènica 2019.
Expediente: E-01905-2018-000548-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la comissió sobre el preu de les entrades en l'Auditori 'la Mutant' durant el mes d'octubre passat.
Expediente: E-01905-2019-000469-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2019-000009-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2019-000010-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de conferència impartida a la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2018-000554-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
Expediente: E-02001-2019-000248-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2019-000039-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni de col·laboració amb l'Associación Valenciana de la Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la 71a transferència de crèdit i modificar el projecte de gasto 2019/006.
Expediente: E-02201-2019-000003-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Noroto, SA Unipersonal.
Expediente: E-02201-2019-000132-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV).
Expediente: E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000643-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2019-000644-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000645-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a la certificació núm. 9 i final de les obres de rehabilitació de la Nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València.
Expediente: E-02230-2017-000058-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor d'Intermón Oxfam.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de MUNDUBAT.
Expediente: E-02250-2019-000206-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal en concepte de complement de dotació de gastos de gestió del Parc Urbà de la Torre (Sociópolis).
Expediente: E-02310-2019-000413-00 - Aprovat
0059 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'allotjament dels convidats a l'acte pel Dia Mundial de l'Alimentació Sostenible.
Expediente: E-02350-2019-000032-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa anul·lar drets reconeguts i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció destinada a la realització d'un pla integral d'ocupació per a col·lectius en situació o risc d'exclusió social.
Expediente: E-02902-2008-000001-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU relativa a una reserva d'aparcaments a l'avinguda del Primat Reig.
Expediente: E-03001-2019-000266-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Setaigües.
Expediente: E-03103-2012-000005-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Quart.
Expediente: E-03103-2013-000041-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la que ha sigut ocupada per l'Ajuntament per via de fet al carrer d'Alcalá de Xivert.
Expediente: E-03103-2018-000012-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als servicis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de plaça del Rosari-Font i reurbanització centre plaça.
Expediente: E-03401-2018-000529-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en execució de Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, en relació al projecte de reparcel·lació del PAA de la plaça del Doctor Collado, núm. 2 i 3.
Expediente: E-03502-2010-000142-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer un gasto corresponent al pagament de la quota de 2019 a favor de la Federación EUROPARC (Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa).
Expediente: E-03602-2019-000123-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2018-000161-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses viviendes municipals a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-05302-2019-000436-00 - Aprovat
0070 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a treballs prestats en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-04103-2019-000044-00 - Aprovat
0071 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat de la campanya 'Bonica fest 2018'.
Expediente: E-04103-2019-000052-00 - Aprovat
0072 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dona compte d'una actuació de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes de desembre de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
0073 - PRECS I PREGUNTES
0073 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de les biblioteques municipals de València.
Expediente: E-00209-2019-000013-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2019-000182-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics per al suport a l'explotació i manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) realitzats durant el mes d'octubre passat.
Expediente: E-00801-2019-000183-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics per al suport a l'explotació i manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) realitzats durant els dies 1 a 15 de novembre.
Expediente: E-00801-2019-000187-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura de subministrament de gas natural del passat mes d'agost.
Expediente: E-01201-2019-000796-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000142-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de l'abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2020.
Expediente: E-01801-2019-004731-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Jove del transport col·lectiu urbà de València per a l'any 2020.
Expediente: E-01801-2019-004732-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Infantil del transport col·lectiu urbà de València per a l'any 2020.
Expediente: E-01801-2019-004733-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Personalitzat del transport col·lectiu urbà de València per a família nombrosa o monoparental per a l'any 2020.
Expediente: E-01801-2019-004734-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la Universitat de València en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2018.
Expediente: E-01902-2019-000264-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular 2019.
Expediente: E-01904-2019-000542-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades entitats culturals sense ànim de lucre que duguen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius 2019.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la programació de la Nit de Cap d'Any 2019-2020 i la programació artística de la Cavalcada de Reis 2020.
Expediente: E-01904-2019-000962-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2019.
Expediente: E-02000-2019-000014-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions del pla 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones premiades en el Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Russafa 2019.
Expediente: E-02301-2019-000068-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació de Veïns i Veïnes Favara per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2009-000052-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació de la reserva d'aprofitament urbanístic d'una parcel·la situada a la plaça de l'Urbanista Antonino Sancho.
Expediente: E-03103-2014-000068-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
Expediente: E-03103-2013-000004-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Comte de Pestagua.
Expediente: E-03103-2012-000026-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un aprofitament urbanístic dels resultants del projecte d'expropiació forçosa 'Alqueria Benet'.
Expediente: E-03103-2019-000033-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un gasto per a atendre les obligacions econòmiques derivades del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant el subministrament i instal·lació de bancs al barri d'Extramurs.
Expediente: E-03401-2019-000297-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'acta de preus contradictoris de les obres del 'Pla de rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. Carrer de Sant Pere 111'.
Expediente: E-03910-2018-005688-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de 'Cos oficial de servicis genèrics (PH-F1)', referència núm. 3616, del Servici d'Acció Cultural, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de 'Cos oficial de servicis genèrics (JP3)'.
Expediente: E-01101-2018-003723-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre un oficial i una oficiala de la Policia Local de València i Albuixech, respectivament.
Expediente: E-01101-2019-000168-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu, referència núm. 657, en el Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2019-004954-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 7796, en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2019-004962-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 602, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2019-005005-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte 'Enjardinament al carrer de Setaigües'.
Expediente: E-04001-2019-000545-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar l'Ajuntament de Burjassot perquè realitze les obres d'emergència per a la reparació del conjunt monumental de les Sitges.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa encarregar a Aumsa l'explotació de l'aparcament de la plaça de la Reina.
Expediente: E-01801-2019-004577-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió demanial per a la construcció i explotació d'un pavelló multiusos sobre la parcel·la municipal situada entre els carrers d'Ángel de Villena, del Bomber Ramón Duart, del Pintor Gasent i d'Antonio Ferrandis (actor).
Expediente: E-05301-2018-000011-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments per millora d'ocupació de sergent/a de bombers/eres.
Expediente: E-01101-2019-005068-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu, referència núm. 224, en el Servici Fiscal de Gastos.
Expediente: E-01101-2019-005015-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment Abreviat núm. 14/19.
Expediente: E-01101-2019-001011-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte dels servicis de difusió de diferents accions de publicitat de l'Ajuntament de València generades des de la Delegació de Relacions amb els Mitjans.
Expediente: E-04101-2019-000160-00 - Aprovat
0113 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 6 de desembre al día 5 de desembre de 2019, per coincidir amb festiu.
Aprovat