2018-12-14 - València

null 2018-12-14

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-12-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de desembre de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 9/14 (i acumulats núm. 332/13 i núm. 333/13), interposat contra la modificació de les mesures cautelars de les ZAS del barri del Carme.
Expediente: E-00501-2013-000291-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 257/14, interposat contra la denegació del canvi de titularitat d'una llicència per a activitat de pub.
Expediente: E-00501-2014-000286-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 251/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000404-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 427/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000403-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 253/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2018-000400-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de l'Acte de Conciliació celebrat en el Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6, Procediment núm. 758/16, pel qual es reconeix la improcedència d'un acomiadament.
Expediente: E-00501-2018-000407-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 2253.
Expediente: E-01101-2018-002166-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de personal administratiu, referència núm. 175, en el Servici de Protocol.
Expediente: E-01101-2018-002678-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la transformació del lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 3387, en lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) en el Servici de Contractació.
Expediente: E-01101-2018-002696-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2018.
Expediente: E-01101-2018-003957-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació d'una administrativa i d'un administratiu en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2018-004787-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de teleassistència domiciliària, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000173-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Pere (inclou carrer del Llavador), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000155-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reforma de la instal·lació de fred industrial del mercat de Rojas Clemente, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000156-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de plaça enjardinada a l'avinguda dels Tarongers cantonada amb Lluís Peixó, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000159-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'habilitació de l'immoble municipal situat al carrer de Guillem de Castro, núm. 37, cantonada amb el carrer d'Espartero, com a centre d'ocupació, formació i emprenedoria, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000161-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials dos immobles municipals situats al camí entrada de l'Alqueria de Coca.
Expediente: E-05304-2018-000043-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Conca.
Expediente: E-05307-2018-000104-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
Expediente: E-05307-2018-000106-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018.
Expediente: E-00801-2018-000136-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes d'octubre del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000018-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del proppassat mes de novembre del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000019-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de gestió de l'enllumenat públic destinat a la substitució de bombetes de fanals.
Expediente: E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 12628.
Expediente: E-01305-2016-000104-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00118 2018 17008.
Expediente: E-01305-2018-000233-00 - Aprovat
0028 - BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-01601-2018-000036-00 - Aprovat
0029 - BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar la contractació dels artistes intèrprets per al concert de Nadal a celebrar per la Banda Municipal de València el propvinent dia 16 de desembre.
Expediente: E-01601-2018-000038-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres d'execució d'una rampa d'accés a la porta principal dels centres municipals de joventut de Trinitat i de Benimaclet.
Expediente: E-01902-2017-000215-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Esquí Sierra de Gúdar.
Expediente: E-01903-2017-000251-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el gasto corresponent a una actuació el propvinent dia 15 de desembre al Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2018-000027-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques municipals.
Expediente: E-01905-2018-000413-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2018-000554-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 d'octubre de 2018.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de retirada de pilastra i porta de la tanca de Vivers i trasllat als dipòsits municipals.
Expediente: E-02001-2018-001486-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'ajudes concedides dins del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes del pla de subvencions 'Ciutat Educadora' per al curs 2018/2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació 'la Caixa' per als programes 'Caixa proinfància' i 'Cibercaixa. Quedem en eixir de classe a la ciutat de València'.
Expediente: E-02201-2016-000068-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació AMBIT.
Expediente: E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació 'Hogares compartidos'.
Expediente: E-02201-2018-000082-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió i la justificació de la subvenció directa concedida a l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02201-2018-000243-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a la concessió d'ajudes de prestació econòmica de protecció de menors durant l'any 2019.
Expediente: E-02201-2018-000347-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de gastos del material necessari per a l'organització de la cavalcada dels Reis Mags que va tindre lloc a l'àmbit del CMAPM Canyamelar-Cabanyal.
Expediente: E-02224-2018-000279-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació de Dones amb Discapacitat Xarxa.
Expediente: E-02230-2016-000037-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2018-000326-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'Oxfam Intermón.
Expediente: E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar beneficiària del Concurs de Còmic 2018 de la Junta Municipal de Russafa en la primera categoria en castellà i declarar deserta la segona categoria en castellà i la primera i segona categoria en valencià.
Expediente: E-02301-2018-000143-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració de les festes patronals de Castellar-l'Oliverar i Borbotó.
Expediente: E-02310-2018-000390-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria del 7é concurs 'K em contes', amb la temàtica: 'Ús responsable de les tecnologies'.
Expediente: E-02501-2018-000030-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres de renovació del clavegueram al barri de Torrefiel.
Expediente: E-02701-2018-000596-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1, per a l'any 2019.
Expediente: E-02801-2018-001243-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2, per a l'any 2019.
Expediente: E-02801-2018-001222-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3, per a l'any 2019.
Expediente: E-02801-2018-001124-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'abonament de la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut en les obres de climatització del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2018-003431-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén' 2017.
Expediente: E-02902-2018-000522-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar la subcontractació de les activitats subvencionades en l'àmbit del conveni de col·laboració en el marc del VI Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2018-000590-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar un error contingut en la convocatòria de la XII edició dels premis València Emprén.
Expediente: E-02902-2018-001644-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar un error contingut en la convocatòria per a concedir distincions a projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018.
Expediente: E-02902-2018-001645-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000128-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2018.
Expediente: E-03103-2016-000129-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el 'Projecte d'execució de reurbanització parcial de l'entorn del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta'.
Expediente: E-03201-2018-000022-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'associació Acció Ecologista-Agró.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Mare de Déu del Sufragi.
Expediente: E-03910-2018-005685-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres de remodelació de jardí a l'avinguda del Doctor Ruiz i Comes, confluència amb el camí del Tremolar, a la pedania de Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E-04001-2016-000754-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres de remodelació de la mitjana al carrer del Músic Ginés, entre els carrers de Campoamor i de l'Alguer, per a crear una zona de socialització canina.
Expediente: E-04001-2016-000761-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de remodelació de jardí a l'avinguda del Doctor Ruiz i Comes, confluència amb el camí del Tremolar, a la pedania de Castellar.
Expediente: E-04001-2017-000151-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres de creació del 'Jardí de la Font' al carrer de Juan Reus Parra de la Torre.
Expediente: E-04001-2018-001054-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-04909-2018-000590-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la derogació dels preus públics pels servicis dels centres gerontològics comunitaris municipals.
Expediente: E-H4969-2018-000019-00 - Aprovat
0078 - PRECS I PREGUNTES
0079 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa designar representant de l'Ajuntament en Mercavalència.
Expediente: E-00601-2015-000073-00 - Aprovat
0080 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2018.
Expediente: E-04906-2018-000022-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i disposar un gasto derivat de la liquidació del contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública de la ciutat de València.
Expediente: E-01404-2017-000145-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, per a l'adquisició d'autobusos.
Expediente: E-01801-2018-004333-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Cau Rugby Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000254-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000405-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018.
Expediente: E-02001-2018-001348-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Ocupa 2018.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació d'ingressos.
Expediente: E-02902-2018-000963-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb Acció Ecologista-Agró i Seo/BirdLife.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de remodelació del jardí a la plaça de Joaquín Dualde.
Expediente: E-04001-2017-000044-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres del jardí d'En Farinós (entre els carrers de Sant Columbà i de Masquefa).
Expediente: E-04001-2017-000147-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'enjardinament a la plaça dels Portadors de la Verge (2a fase).
Expediente: E-04001-2017-001088-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a reparació de danys en la font del Parterre.
Expediente: E-04001-2018-000887-00 - Aprovat
0093 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 32a modificació per transferència de crèdits per a interessos de demora.
Expediente: E-05501-2018-000027-00 - Aprovat
0094 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 38a modificació per transferència de crèdits per a interessos de demora.
Expediente: E-05501-2018-000041-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre l'acció de nul·litat exercida en expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1404, en lloc de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-002630-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1355, en lloc de personal tècnic mitjà (cap estudis) (JP1), en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-002631-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1), referència núm. 1403, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-002637-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de desembre 2018.
Expediente: E-01101-2018-003889-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 7049.
Expediente: E-01101-2018-004343-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 1775.
Expediente: E-01101-2018-000489-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2264.
Expediente: E-01101-2018-000390-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2389.
Expediente: E-01101-2018-000202-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 6006.
Expediente: E-01101-2018-000072-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 6029.
Expediente: E-01101-2018-000545-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 7129.
Expediente: E-01101-2018-000042-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 1943.
Expediente: E-01101-2018-000291-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002168-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002170-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002181-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002184-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002230-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002456-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002165-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber.
Expediente: E-01101-2018-002309-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber bussejador.
Expediente: E-01101-2018-002087-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats en relació amb la contractació de la prestació dels servicis d'il·luminació ornamental amb motiu de les Festes de Nadal de 2018 i Reis Mags de 2019.
Expediente: E-04101-2018-000126-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció de sis arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000160-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per majors ingressos.
Expediente: E-02310-2018-000354-00 - Aprovat
0122 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-03401-2017-000473-00 - Aprovat
0123 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques).
Expediente: E-00810-2018-000081-00 - Aprovat
0124 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Ordinari núm. 67/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2014-000025-00 - Aprovat
0125 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal per al refinançament del deute de l'EMT.
Expediente: E-05201-2018-000029-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor d'España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Indonèsia.
Expediente: E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de desembre de 2018.
Expediente: E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de tres entitats en el marc de la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber.
Expediente: E-01101-2018-002272-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber.
Expediente: E-01101-2018-002273-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber.
Expediente: E-01101-2018-002349-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de bomber.
Expediente: E-01101-2018-002305-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2018-002167-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre un informe final.
Expediente: E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió d'una subvenció directa a favor de l'entitat Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2018-000326-00 - Aprovat
0136 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament els projectes del 'Pla provincial d'obres i servicis (SOM+) 2018-2019. Diputació'.
Expediente: E-03301-2018-000058-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a part de la certificació final de les obres de renovació del clavegueram dels carrers de Berenguer Mallol i de la Conserva al barri d'Aiora.
Expediente: E-02701-2016-000307-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2018-007077-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de carril bici a l'avinguda de Burjassot, tram Sant Pancraç-Ronda Nord.
Expediente: E-01801-2017-001882-00 - Aprovat