Àrea d'incorporació de la perspectiva de gènere en l'Administració Local - València

Àrees d´intervenció >> Àrea d'incorporació de la perspectiva de gènere en l'Administració Local

Comissió Tècnica Interàrees Municipals per a la Igualtat.

FONAMENTACIÓ

El Pla Marc d'Igualtat entre Dones i Homes per a dur a terme la necessària transversalitat en totes les seues actuacions, establix en el seu desenrotllament operatiu la necessitat adoptar mesures de cooperació i coordinació entre les distintes àrees municipals.

La transversalitat és al mateix temps un objectiu i un instrument de treball. Pretén introduir línies de treball en els distints servicis o departaments, no assignades o assignables a un en concret. És un instrument d'organització interna que assegura la transparència i l'accessibilitat a la informació i el coneixement, manté oberts i actius canals formals i informals de relació, facilitant que les actuacions realitzades siguen protagonitzades per distints departaments.
En esta línia s'establixen actuacions concretes, dins de cada àrea d'intervenció del Pla, que han de ser executades des de les diferents àrees municipals amb competències en eixa matèria.

D'altra banda, moltes de les actuacions establides han de realitzar-se no sols per una àrea municipal sinó per dos o diverses d'elles.

Per això, en el procés ja mamprés de desenrotllament del Pla, són part actora imprescindible les diferents àrees municipals coordinades per la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (Secció Dones i Igualtat).

Esta comissió serà per tant, un instrument tècnic que ens permeta coordinar i realitzar el seguiment de les actuacions del Pla.

OBJECTIU GENERAL

Implantar transversalment la perspectiva de gènere (igualtat) en totes les àrees municipals, tot consolidant la coordinació iniciada des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a unificar criteris d'actuació en el desenrotllament del Pla.

FUNCIONS

Correspon a la Comissió Tècnica Interàrees Municipals establir els criteris generals de coordinació, seguiment i avaluació de les actuacions que es desenrotllen, dins el marc del Pla.

En este sentit s'establixen com a funcions específiques de la Comissió:

· Realitzar l'assessorament i les aportacions tècniques necessàries per a adequar les actuacions municipals al principi d'igualtat entre dones i hòmens.
· Coordinar les accions del Pla que han de desenrotllar-se des de diferents àrees municipals.
· Promoure, programar i realitzar actuacions conjuntament per al desenrotllament del Pla.
· Vetlar pel compliment i realitzar el seguiment de l'execució de les actuacions en les seues respectives àrees municipals.
· Facilitar informació constant sobre l'evolució de les actuacions en cada àrea municipal.
· Conéixer les actuacions que en matèria d'igualtat puguen desenrotllar-se des de o en col·laboració amb altres entitats públiques i privades i determinar l'adequació i coordinació de les accions que permeten una màxima eficàcia.
· Col·laborar en la planificació i avaluació del pla.

METODOLOGIA D'ACTUACIÓ

La Comissió estarà composta per distintes àrees municipals implicades en el Pla i representades per personal tècnic designat per cada una de les regidories.

Es reunirà amb caràcter ordinari dos vegades a l'any, encara que es podrà fer amb caràcter extraordinari totes les vegades que se considere oportú, a petició de qualsevol àrea municipal.