Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Clubs esportius federats a València

Escoles Esportives municipals

Oferta esportiva municipal organitzada per la Fundació Esportiva Municipal en col·laboració amb les Federacions Valencianes i altres entitats esportives.

Clubs esportius

Associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar pròpia, integrades per persones físiques, que té com a fi exclusiva el foment, la pràctica o la participació en una o diverses modalitats esportives en l'àmbit federat. Els clubs esportius s'inscriuen en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

Federacions esportives

Associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per esportistes, tècnics-entrenadors i jutges-àrbitres, així com per clubs, societats anònimes esportives i seccions esportives d'altres entitats, i la fi prioritària de les quals és la promoció, tutela, organització i control en la pràctica de les seues respectives especialitats esportives dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, les federacions exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, actuant en aquest cas com a agents de l'administració autonòmica.