Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Accidents de treball amb baixa a València

Accident de treball

Succés que produeix una o diverses lesions corporals a un treballador d'acord amb les condicions establides en la definició legal d'accident de treball continguda en l'article 156 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Per al cas de treballadors per compte propi s'han de tindre en compte els articles 316 i 317 de la citada llei. En cas d'accident amb múltiples víctimes, a efectes estadístics, cada treballador afectat es considera per separat. Les recaigudes de les lesions que patisca el treballador, així com altres lesions o malalties que es produïsquen per complicacions derivades del procés de curació, es consideren conseqüències del propi accident, independentment del temps que haja transcorregut des que es va produir l'accident de treball.

Accident de treball amb baixa

Es tracta de l'accident de treball que ha causat la baixa mèdica o la defunció del treballador accidentat. La duració de la baixa ha de ser almenys un dia, sense comptabilitzar el dia de l'accident o el dia d'inici de la baixa. És a dir, la data d'alta ha de ser posterior a la data de baixa mèdica. En aquests casos correspon la tramitació del comunicat d'accident de treball segons el procediment establit en la normativa vigent. Perquè l'accident de treball es puga considerar com a tal i per tant es comptabilitze a efectes estadístics, el corresponent comunicat d'accident de treball ha d'haver sigut acceptat per l'Entitat Gestora o Col·laboradora a la qual li correspon la cobertura de la contingència i per l'Autoritat Laboral competent.

Accident de treball amb baixa en jornada

És l'accident de treball amb baixa que s'ha produït durant la jornada laboral, o també en el centre de treball, lloc de treball o en desplaçament per motius laborals, durant el temps o en les circumstàncies en què l'empresa té l'obligació de garantir la cobertura de la contingència d'accident de treball.

Accident de treball amb baixa in itinere

És l'accident de treball amb baixa que s'ha produït en el trajecte entre el domicili del treballador i el lloc de treball o viceversa. Aquest concepte es troba extensament matisat i ampliat per la jurisprudència en la matèria.

Activitat econòmica principal del centre de treball

Activitat econòmica a la qual es dedica la major part dels treballadors inclosos en el Codi de Compte de Cotització (CCC) que s'assigna al centre de treball, segons la codificació CNAE-2009 (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques, 2009). Per a la classificació dels accidents amb baixa laboral en centres de treball de la ciutat de València s'utilitza el sector i secció d'activitat de l'empresa.

Dies de duració de les baixes

Dies naturals que el treballador accidentat roman en situació d'incapacitat temporal, és a dir, els dies que transcorren entre la data de baixa i la data d'alta, tots dos inclusivament. En aquest còmput solament es comptabilitza el període de baixa inicial, sense que es tinguen en compte els dies de baixa a conseqüència de posteriors recaigudes. Aquest concepte és equivalent al denominat “Jornades no treballades” utilitzat fins a 2015.

Gravetat de les lesions produïdes per l'accident

Grau de les lesions que figura en el comunicat mèdic de baixa (lleu, greu o molt greu) i que es trasllada al comunicat d'accident de treball. Si l'accident ha produït la defunció de la víctima llavors la gravetat de l'accident és mortal.