Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta d'ocupació hotelera de València

Establiment hoteler

S'entén per establiment hoteler tota unitat productora de serveis d'allotjament hoteler (hotel, hotel apartament o apartahotel, motel, hostal, pensió, fonda, casa d'hostes), situada en un mateix emplaçament geogràfic i en la qual treballen una o més persones per compte de la mateixa empresa

Categoria de l'establiment hoteler

Els establiments hotelers es classifiquen segons la seua categoria, en or (de 5 estreles a 1 estrela) i en plata (de 3 estreles a 1 estrela). Els establiments classificats en la categoria ore són els hotels, hotels-apartament, hotels-residencia, motels, paradors nacionals i residencies-apartament. Els establiments classificats en la categoria plata són els hostals, pensions, fondes, cases d'hostes, ciutats de vacances i uns altres

Establiments hotelers oberts estimats

Nombre d'establiments hotelers oberts de temporada estimats per l'enquesta. S'entén per establiment hoteler obert de temporada, aquell en el qual el mes de referència està comprés dins del seu període d'obertura

Habitacions estimades

Nombre d'habitacions estimades per l'enquesta dels establiments hotelers oberts de temporada. L'habitació es defineix com el quart o conjunt de quarts que constitueixen una unitat indivisible destinada a ser llogada per a allotjament. Les habitacions poden ser individuals, dobles o múltiples segons estiguen equipades permanentment per a allotjar a una, dues o més persones

Places estimades

Nombre de places estimades per l'enquesta dels establiments hotelers oberts de temporada. El nombre de places equival al nombre de llits fixos de l'establiment. No s'inclouen, per tant, les supletòries, i les de matrimoni donen lloc a dues places

Viatgers entrats

Totes aquelles persones que realitzen una o més pernoctacions seguides en el mateix allotjament. Els viatgers es classifiquen pel seu lloc de residència. En el cas dels residents a Espanya se sol·licita informació sobre la Comunitat o Ciutat Autònoma de procedència

Pernoctacions o places ocupades

S'entén per pernoctació o plaça ocupada cada nit que un viatger s'allotja en l'establiment. Igual que l'entrada de viatgers, les places ocupades es desglossen segons el lloc de residència

Estada mitjana

Aquesta variable és una aproximació al nombre de dies que, de mitjana, els viatgers romanen en els establiments i es calcula com a quocient entre les pernoctacions i el nombre de viatgers

Grau d'ocupació per habitacions

Relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles en el mateix període

Grau d'ocupació per places

Relació, en percentatge, entre el total de les pernoctacions i el producte de les places, incloent els llits supletoris, pels dies a què es refereixen les pernoctacions. D'aquesta definició es desprén que un establiment pot tindre un grau d'ocupació inferior al cent per cent i no obstant això no disposar de places lliures, ja que un establiment o una habitació o llit doble pot estar ocupat solament per una persona donant lloc a una sola pernoctació, i no obstant això l'establiment o l'habitació tindre una major capacitat

Grau d'ocupació per places en cap de setmana

Relació, en percentatge, entre les pernoctacions del divendres i dissabte que cauen dins de la setmana de referència i el producte de les places, incloent els llits supletoris d'aqueixos dos dies, pels dies a què es refereixen les pernoctacions, en aquest cas dos

Llits supletoris

S'entén per llits supletoris totes aquelles que no tinguen caràcter fix i que no estiguen en les places declarades oficialment per l'establiment i que consten en el directori. El mobiliari que es trobe de manera fixa en l'establiment (sofà-llit, moble-llit etc.) només es comptabilitza com a llit supletori quan veritablement s'use com a tal. Els bressols seran considerats, igualment, com a llits supletoris

Personal ocupat

Es defineix com el conjunt de persones, remunerades i no remunerades, que contribueixen mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis en l'establiment durant el mes que inclou el període de referència de l'enquesta, encara que treballen fóra dels locals d'aquest