Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Taxacions de vivenda lliure en València

Habitatge

Recinte amb una o diverses peces d'habitació i annexos, que pot ocupar la totalitat d'un edifici o una part del mateix, estant en este últim cas el conjunt estructuralment separat i independent de la resta. La vivenda està concebuda per a ser habitada per persones, generalment famílies, i dotada d'accés directe des de la via pública o recintes privats

Habitatge lliure

Habitatge que en el moment de la taxació no és vivenda protegida. La vivenda protegida és aquella que ha rebut qualsevol tipus de subvenció a la seua construcció, independentment de l'organisme que la concedisca, i on es tenen en compte limitacions de superfície i preus màxims. S'exclouen, aquelles vivendes que ja han sobrepassat el temps de venciment de la dita subvenció i aquelles altres que, encara que no ho hagen sobrepassat, apareixen amb un valor de realització definit en Orde Ministerial d'Economia i Hisenda. Estes dos últimes consideracions atorguen a la vivenda la categoria de vivenda lliure

Habitatge

L'habitatge es defineix com un recinte amb una o diverses peces d'habitació i annexos, que pot ocupar la totalitat d'un edifici o una part d'aquest, estant en aquest últim cas el conjunt estructuralment separat i independent de la resta. L'habitatge està concebut per a ser habitada per persones, generalment famílies, i dotada d'accés directe des de la via pública o recintes privats

Habitatge lliure

Els habitatges lliures són aquelles que no han rebut cap mena de subvenció per a la seua construcció, aquelles que, havent-les rebut, ja han sobrepassat el temps de venciment d'aquesta subvenció, o aquelles altres que, encara que no ho hagen sobrepassat, apareixen amb un valor de realització definit en Ordre Ministerial d'Economia i Hisenda

Antiguitat de l'habitatge

És la diferència, en anys, entre la data de construcció i la data de taxació. En aquesta operació, els habitatges es classifiquen en habitatges amb fins a 5 anys d'antiguitat i habitatges amb més de 5 anys d'antiguitat. És important ressenyar que aquesta classificació encara que intuïtivament reflectisca la distinció entre habitatge “nou i usat” no necessàriament és així, ja que pot haver-hi habitatges de menys de 5 anys que hagen patit una o diverses transmissions i, en canvi, pot haver-hi habitatges de més de 5 anys que encara no hagen sigut transmeses

Superfície útil

Superfície útil és la superfície del sòl, delimitat pel perímetre definit per la cara interior dels tancaments externs o d'un element d'un edifici. S'inclou la meitat de la superfície del sòl dels seus espais exteriors d'ús privatiu coberts (tals com terrasses, balcons, estenedors, molls de càrrega, volades, etc.) mesura sota la projecció horitzontal de la seua coberta. No obstant això, en aquesta superfície no s'inclou l'ocupada en planta per tancaments interiors fixos, per elements estructurals verticals, per canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior als 100 cm2 i la del sòl l'altura lliure del qual siga inferior a 1,5 metres. Tampoc s'inclou l'ocupada pels espais exteriors no coberts

Superfície construïda sense parts comunes

És la superfície útil que a més inclou els tancaments exteriors al 100% o al 50%, segons es tracte, respectivament, de tancaments de façanes o mitgers o de tancaments compartits amb altres elements del mateix edifici i exclou la superfície ocupada pels elements interiors

Superfície construïda amb parts comunes

És la superfície construïda sense parts comunes més la part proporcional que li corresponga, segons la seua quota, de la superfície dels elements comuns de l'edifici

Valor de mercat d'un immoble

És el preu al qual podria vendre's un immoble, mitjançant un contracte privat entre el venedor i comprador, en la data de taxació. Els impostos i les despeses de comercialització no s'inclouen en aquest valor de mercat. Tot això sota el supòsit que el bé s'oferira en el mercat, que les condicions del mercat permeteren disposar del mateix de manera ordenada i que es disposara d'un termini normal, tenint en compte la naturalesa de l'immoble, per a negociar la venda

Valor de reemplaçament d'un immoble

És el valor obtingut com a suma de les inversions necessàries per a construir, en la data de la valoració, un altre immoble de les mateixes característiques però, utilitzant tecnologia i materials de construcció actuals. Aquest valor pot ser brut o net. El valor net és el resultat de deduir la depreciació física i funcional de l'immoble en la data de valoració

Valor hipotecari d'un immoble

És el valor determinat per la taxació prudent sobre la possibilitat futura de la seua comercialització, tenint en compte els aspectes duradors a llarg termini, les condicions dels mercats, el seu ús tant en el moment de la taxació com altres alternatius

Valor màxim legal d'un immoble

És el valor màxim de venda d'un habitatge subjecte a protecció pública establit en la normativa específica que li siga aplicable

Valor de taxació d'un immoble

És el valor jurídic o amb efectes jurídics per a les finalitats integrants de l'àmbit d'aplicació d'aquestes