Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Parc de vehicles en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de València

Parc de vehicles

Vehicles inclosos en el fitxer de matrícula de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) de la ciutat de València. Inclou tots els vehicles aptes per a circular per les vies públiques el titular de les quals a 1 de gener de l'any de referència (persona física o jurídica al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació) tinga un domicili en el permís de circulació de la ciutat de València. Es considera que és apte per a circular qualsevol vehicle matriculat en les prefectures provincials de trànsit i que no haja sigut donat de baixa

Tipus de vehicle

Tipologia de vehicle que consta en la targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), segons el que es disposa en l'Annex II del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles

Potència fiscal

La potència fiscal del vehicle es recull per als turismes i tractors, ja que és el concepte fiscal sobre el qual es calcula la quota tributària per a aquest tipus de vehicles. La potència fiscal es mesura en cavalls de vapor fiscals (CVF), el càlcul del qual es realitza aplicant les fórmules segons el tipus de motor recollides en l'Annex V del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles

Places disponibles

El nombre de places disponibles del vehicle es recull per als autobusos, ja que és el concepte fiscal sobre el qual es calcula la quota tributària per a aquest tipus de vehicles

Càrrega útil

La càrrega útil del vehicle es recull per als camions, ja que és el concepte fiscal sobre el qual es calcula la quota tributària per a aquest tipus de vehicles

Cilindrada

La cilindrada del vehicle es recull per als ciclomotors i motocicletes, ja que és el concepte fiscal sobre el qual es calcula la quota tributària per a aquest tipus de vehicles

Turisme

Automòbil destinat al transport de persones amb almenys quatre rodes i un màxim de nou places, incloent el seient del conductor. Inclou també els vehicles mixtos adaptables que es destinen exclusivament al transport de persones de forma permanent, així com aquells que es destinen simultàniament i amb caràcter permanent al transport de càrrega i de persones en els quals el nombre de seients permanents siga superior a 4. Els vehicles mixtos adaptables són automòbils especialment disposats per al transport, simultani o no, de mercaderies i persones , i en els quals es poden substituir eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones mitjançant l'addició de seients, amb un màxim de 9 places inclòs el conductor. Els vehicles tot terreny tenen la consideració de vehicles mixtos adaptables. Les autocaravanes són considerats com a turismes quant a aquesta operació estadística.

Autobús

Automòbil amb més de 9 places, inclosa la del conductor, destinat, per la seua construcció i condicionament, al transport de persones i els seus equipatges. S'inclou en aquest terme el trolebús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per raïls

Camió

Automòbil amb quatre rodes o més, concebut i construït per al transport de mercaderies, la cabina de les quals no està integrada en la resta de la carrosseria i amb un màxim de 9 places, inclòs el conductor. S'inclouen els vehicles mixtos adaptables que no siguen considerats com a turismes

Tractor

Vehicles especials concebuts i construïts per a la seua utilització en obres o per a realitzar serveis determinats (entre altres, tractors d'obra o servei, màquina d'obra o de serveis automotriu, màquina d'obra o de serveis remolcada, carretó transportador elevador, barredora, extractor de fangs, tren turístic, autobomba,…. ). Inclou els quads identificats en aquesta categoria en la targeta d'inspecció tècnica

Remolc

Vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per a ser remolcat per un vehicle de motor

Motocicleta

Tenen la consideració de motocicletes els vehicles de dues rodes sense sidecar o tres rodes amb sidecar, proveïts d'un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i/o amb una velocitat màxima per construcció superior a 45 km/h. Inclou els quads identificats en aquesta categoria en la targeta d'inspecció tècnica

Ciclomotor

Tenen la consideració de ciclomotors els vehicles de dues o tres rodes, proveïts d'un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h. També els vehicles de quatre rodes la massa de les quals en buit siga inferior a 350 kg. (no inclosa la massa de les bateries en el cas dels vehicles elèctrics) la velocitat màxima dels quals per construcció no siga superior a 45 km/h. i amb un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 per als motors d'explosió, o la potència màxima de la qual neta siga inferior o igual a 4 kw. per als altres tipus de motors. Inclou els quads identificats en aquesta categoria en la targeta d'inspecció tècnica. Les dades del parc de ciclomotors s'inclouen des de 2003, ja que l'obligatorietat de la seua matriculació es va produir en un procés de regulació dut a terme entre 1999 i febrer de 2002

Tipus de propietari

S’entén com a vehicles d’empresa o organitzacions aquells en què el primer dígit del DNI del propietari és A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U o W; mentres que els particulars són aquells en què el primer dígit és una X, Y o una xifra numèrica

Tipus de motor

Els turismes elèctrics, els híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas) i els que utilitzen com a carburant el gas natural liquat del petroli o gas natural comprimit tenen una bonificació del rebut. A partir del registre d'estes bonificacions es classifiquen els turismes segons esta característica