Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística de defuncions de València

Defunció

A partir de 1975 este concepte inclou la defunció de qualsevol nascut amb vida, amb independència del temps de vida fins a la seua mort. Abans de 1975 s'incloïen únicament els nascuts amb vida que sobrevivien a les primeres 24 hores.

Sexe

"El sexe es referix al sexe biològic de la persona. Segons l'OMS, el ""sexe"" fa referència a les característiques biològiques i fisiològiques que definixen homes i dones, mentres que el ""gènere"" es referix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D'acord amb esta descripció, l'OMS considera que ""home"" i ""dona"" són categories de sexe, mentres que ""masculÍ"" i ""femenÍ"" són categories de gènere."

Edat

L'edat en anys complits es referix al nombre d'aniversaris del naixement transcorreguts en la data de referència, és a dir, a l'edat en l'últim aniversari.

Estat civil legal

Aquell que té cada individu d'acord amb la legislació matrimonial (o els usos matrimonials) del país (és a dir, la situació legal).

Taxa bruta de mortalitat

Total de defuncions en un any determinat per 1.000 habitants. S’obté com el quocient, en tants per mil, del total de defuncions a l'any d’interès entre la població total calculada a meitat d’eixe any.

Taxa de mortalitat infantil

Defuncions de menors d’un any per 1.000 naixements. S'obté com el quocient de les defuncions de menors d'1 any registrades l’any d’interès entre el nombre total de naixements eixe any.

Taxa de mortalitat neonatal

Defuncions de xiquets de bolquers que moren abans d'aconseguir els 28 dies d'edat, per cada 1.000 nascuts vius en un any determinat.