Dades Oberts - València

CONJUNTS DE DADES

Ordenar per:
S'han trobat 118 resultats.
medio-ambiente

Localitzacions de les estacions de sorolls * localizaci: Localització de les estacions de soroll * descripcio: Descripció. * Mediciones: Mesuraments de totes les estacions per dies de l’últim mes.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Iniciatives d'innovació social en la ciutat de València. * Dades Alfanumèriques: * ide: ordre numèric de la iniciativa * nom: nom amb el qual s'identifica la iniciativa per part del responsable * entitat: associació o grup que promou la iniciativa * cat1: àmbit d'actuació de la iniciativa * lloc: adreça de la iniciativa * web: informació web * email: correu electrònic principal * email_2: correu electrònic secundari * resum: descripció de la iniciativa

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Fraxinus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
cultura-ocio turismo

Ubicació de monuments fallers. * Id: Identificador únic de la falla * Nombre: Nom de la falla. * Seccion: secció de la falla. * Fallera: Nom de la fallera major. * Presidente: Nom del president de la falla. * Artista: Artista faller. * Lema: Lema de la Falla. * Esbós: Enllaç a l’esbós del monument faller * GRPRO à Grup de protecció del Servici de Bombers * GRINS à Grup d’Inspecció del Servici de Bombers * PROTECCIÓ à Indicador si requerix protecció o no del Servici de Bombers * ORDE à Orde de visita del Servici de Bombers * HORA à Hora estimada de visita del Servici de Bombers. * distintivo : Distintivo de la falla * anyo_fundacion: Año de fundación de la falla * seccion_i: Sección de la falla infantil * fallera_i: Fallera mayor de la falla infantil * presidente_i : Presidente infantil * artista_i: Artista de la falla infantil * lema_i: Lema de la falla infantil * distintivo_i Distintivo de la falla infantil * anyo_fundacion_i: Año de fundación de la falla infantil * boceto_i: Boceto de la falla infantil * sector: Sector de la falla.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques de punts de mesura de trànsit (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Ángulo: Angle representació del sentit de la circulació en el punt de mesura. * Data d’actualització. * Hora d’actualització. * Idpm: Identificador de punt de mesura. * Ih: Intensitat hora de vehicles (vehicles/hora)

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
transporte

Aparcaments públic de bicicletes. * Plazas: Número de places de bicicletes * Tipo: Tipus d'parcabici * ID: Identificador de l'aparcabici.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Parades de les línies d’autobusos de l’EMT * Id_parada: Identificador de la parada de l’EMT * Codvia: Codi de la via de l’ajuntament de valència on es troba la parada * Numportal: Numere de portal més pròxim a la parada.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Les Seccions Censals tenen un nombre màxim de població i diverses Seccions Censals formen un Barri. * Coddistrit: Codi de districte. * Codsec: Codi de la secció. * Coddistsec : Codi del districte i la secció.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Divisió Territorial integrada per diverses Seccions segons la quantitat de població. * Area: Àrea gràfica del barri. * Codbarrio: Codi del barri. * Nombre: Descripció del barri. * Coddistrit: Codi del districte. * Coddistbar: Codi districte i barri.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones immigrants * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a famílies, menor i adopcions * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la cooperació internacional al desenrotllament * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente salud

Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un any (23:00 h.– 07:00 h.) * Id: Identificador del póligon. * Gridcode: Codi de nivell del soroll d’1 a 5.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de persones sense sostre * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Fitxer Google Trànsit de les línies d’autobusos de l'EMT de València Dades Alfanumèriques: * - Estructura de Google Trànsit

Ayuntamiento de Valencia

ZIP
medio-ambiente

Dades diàries de l’últim mes de les estacions de mesurament de soroll en via pública. Informe d’evolució mensual. Mitjanes diàries * SPL (dBA) * ARAGÓ * AJUNTAMENT * D. JUAN AUSTRIA * MOLÍ DEL SOL * P.SILLA

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic. * Codi: Codi dentificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor. * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la direcció on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Oli: Nombre de contenidors d’oli que hi ha en eixa localització

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente

Dades diaries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Avda. França (6A). * Contaminante * SO2. * CO. * NO. * NO2. * NOx. * Ozono. * Veloc. * PM10. * PM2,5.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente

Arbres existents en  sòl públic de la ciutat de València * Grupo: Indica si l’exemplar és de full perenne, caduca, conífera o palmácea. * Planta: Mostra el gènere i espècie de l’arbre o palmera per mitjà del seu nom botànic. * Castellano: Nom comú en castellà de l’exemplar.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Cupressus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
transporte

Cambres de trànsit existents en la ciutat de valència. * Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior.. * Angulo: Angle de representació en el pla. * Idcamara: identificador únic de la càmera. * url_trafico: URL de connexió al vídeo capturat per la càmera. * Descrip: Descripció de l’orientació de la càmera de trànsit.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(populus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Ulmus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
economia hacienda sector-publico

Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
cultura-ocio turismo

Talls de carrer en la festa de FALLES

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització de les places d’aparcament no regulat, cordó i bateria. * Dades Alfanumèriques: -Tipus_marca: Aparcament en cordó o bateria.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització dels aparcaments per a motos * Carrer: Descripció del carrer on es troba la zona d’aparcament per a motos.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
transporte

Maquines expenedores de tiquets dels aparcaments ORA

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Alineacions del Pla General d’Ordenació Urbana * Altura: Altura del PGOU * Protec: Nivel de protección. *

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
urbanismo-infraestructuras

Qualificacions del sòl del Pla General d’Ordenació urbana. * Clase: Classificació del sòl * Califi: Qualificació del sòl * Tipoca: Tipus de qualificació. * Uso: Ús * Tipouso: Tipus d’ús del sòl. * Origen: Origen del pla. * Ficha_es: URL d’enllaç a la fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * Ficha_va:URL d’enllaç a la fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
comercio sociedad-bienestar

Localització dels Quioscos de l’ONCE * Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Quiosc de l’ONCE. * Numeronce: Identificador del quiosc ONCE

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
comercio urbanismo-infraestructuras

Quioscos de flors distribuïts en la ciutat. * Emplazamie: Emplaçament del Quiosc

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a dones * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones en situació de dependència * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb trastorns addictius * Descripcion: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente turismo

Dades geogràfiques sobre la localització de les passarel·les de les platges * Código:Código de la passarel·les * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Ayuntamiento de Valencia

JSON
sociedad-bienestar

Taula relació descripció dels codis de la capa equipaments municipals * Clase: Descripció de l’identificador de la classe id: Identificador de la classe idclasepadre: Identificador de la classe pare

Ayuntamiento de Valencia

CSV JSON
urbanismo-infraestructuras

Parcel·les cadastrals de rustica amb fitxa urbanística. * Poligono: Polígon cadastral. * Parcela: Parcel·la cadastral. * Refparcela: Referència cadastral. * url: URL d’accés a la fitxa de cadastre. * ficha_es: fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * ficha_va:fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià 

Ayuntamiento de Valencia

WMS KMZ
transporte turismo

Itineraris ciclistes de la ciutat de València

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles. * Codi: Codi Identificador del contenidor. * Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor * Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor * Direcció: Descripció de la adreça on es troba el contenidor * N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals * N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals * Piles: Nombre de contenidors de piles que hi ha en eixa localització.

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(olea) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(platanus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
transporte

Sentits de circulació de trànsit. Element puntual. * Calle: Nom del carrer * Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda... * Angulo: Angle de representació del sentit * Tipo: Tipus de sentit, únic, doble,c alle cortada, de vianants..

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
cultura-ocio sociedad-bienestar

Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT * Equipamien: Nom de l’equipament municipal. * Identifica: Identificador únic de l’equipament. * Idclase: identificador de la classe (agrupació) a la que pertany * Codvia: Codi del carrer on es troba * Numportal: Número de portal on es troba. * Idsubclase:identificador de la subclasse (dins de l’agrupacióclasse) on es troba. * Telefono:Telèfon de l’equipament.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador del tram * Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h) * Des_tramo: Descripció del tram

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
medio-ambiente

Contenidors de residus sòlids. * Codvia: Codi de la via on es troba el contenidors. * Numportal: Número de portal. * Anyo: Any de càrrega. * Empresa: Empresa que s’encarrega de la seua explotació. * Modelo: Model del contenidor. * productor_: Tipus de productor, domiciliària, personalitzada... * tipus_carga: Tipus de càrrega del contingut. * tipo: Tipus de contingut, residus solguts, vidre... * tipovia: Tipus de la via * calleempre: Descripció del carrer on es troba el contenidor.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques i localització dels pipicans i zones d’escampament per a gossos * "Nombre: Descripció del pipican o de la zona de gossos * Dirección : Direcció * Tipo: * Z: Zona per a gossos * P: Pipicanes"

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades geogràfiques sobre la localització de les dutxes de les platges * Código: Codi de la dutxa * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente sociedad-bienestar

Localització dels rellotges amb termòmetre. * Emplazamiento: Descripció del carrer i el número on es troba el Rellotge tèrmic

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Embornal o Albelló: Dispositiu que servix per a l' arreplega i conducció a l’albelló de les aigües d’escolament del carrer.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS
urbanismo-infraestructuras

Denominació dels Carrers. * Angulo: Angle de representació dels textos del carrer. * Texto: Nom del carrer. * Altura: Altura de representació del nom del carrer.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat sensorial * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb discapacitat física * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente turismo

Dades geogràfiques sobre la localització dels llavapeus de les platges * Código:Codi de la llavapeus * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente turismo

Dades geogràfiques sobre la localització de les fonts públiques repartides per la ciutat * Código: Codi de la font * Calle: Descripció de la localització on es troba

Ayuntamiento de Valencia

CSV WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte turismo

Localització de les estacions de valenbisi. * Name: Nom de l’estació de valenbisi * Number: Número de l’estació. * Address: dirección. * Open: Si està operativa o no. * Available: Bicicletes disponibles. * Free: Borns lliures. * Total: Número de borns totals. * Ticket: Si es pot pagar amb targeta o no. * updated_at: Data d’actualització.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Taula que relaciona els punts de mesura de trànsit amb les càmeres de trànsit associades a ells. * Idcamara: Identificador de la càmera de trànsit * Idpm: Identificador del punt de mesura

Ayuntamiento de Valencia

CSV JSON
urbanismo-infraestructuras

Parcel·les cadastrals d’urbana amb fitxa urbanística. * Refman: referència illa de cases cadastral. * Refpla: Referència de pla cadastral. * Codvia: Codi de la via. * Npol: Número de portal. * Dupli: Duplicat * Contrucci: Any de construcció. * antigüedad. Antiguitat * Reforma: Any de la reforma. * url: URL d’accés a la fitxa de cadastre. * ficha_es: fitxa de circumstàncies urbanístiques en castellà * fitxa_va:fitxa de circumstàncies urbanístiques en valencià 

Ayuntamiento de Valencia

WMS KMZ
transporte

Aparcament nocturn en el carril bus

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV JSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries. (Casuarina) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente

Localització de les papereres distribuïdes per la ciutat. * Codigo: Codi de la paperera.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització dels reguladors dels grups semafòrics, indicant si gestionen semàfors de led o halògens. * Idregulador: Identificador del regulador. * Descripció: Descripció de la localització geogràfica. * Led: Si gestiona grups semafòrics de LED o Halògens. (0 Halògens, 1 Led)

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
cultura-ocio turismo

Localització de les barraques que s’instal·len en el carrer en FALLES

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar transporte

Aparcaments per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. * Plazas: Nombre de places d’aparcament

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques de punts de mesura de bicicletes (agrupació d’espires electromagnètiques) i la seua intensitat horària * Dades Alfanumèriques: * Angle: Angle representació del sentit de la circulació en el punt de mesura. * Data d’actualització. * Hora d’actualització. * Idpm: Identificador de punt de mesura. * Ih: Intensitat hora de vehicles (vehicles/hora)

Ayuntamiento de Valencia

GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS RTOD
urbanismo-infraestructuras

Illa de cases cadastrals amb dades de població agrupats per edats 0-14,15-65, més 66 i total * Pob_0_14: Població compresa entre els 0 i 14 anys. * Pob_15_65:Població compresa entre els 15 i 65 anys. * Pob_66_mas:Població amb mes de 66 anys. * Pob_total:Població total.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
vivienda

Localització de les vivendes de protecció pública, diferenciant les que tenen licència d'obra i les que estàn finalitzades. * Numviviendas: Número de vivendes de VPP * Regimencalifi: Régim de qualificació, general, concertat.. * Uso:Lloguer o Venda * Tipopromo: Pública o privada * Tipovpp:ARL, EPP, VPP.. *

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

TIdentificació dels números de Policia. * Codvia: Codi de la via. * Numportal: Número de portal * Dupli_trip: Duplicat o triplicat. * Accesorio: Accessori. * Descripcio: Descripció del número de portal. * Altura: Altura de representació en plans. * Angulo: Angle de representació en plans.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a la població en general * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de presos i exreclusos * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones majors * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis destinats a la joventut * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits al col·lectiu de minories ètniques * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Recursos socials (administració pública, associacions, empreses de servicis…) en el municipi de València que presten servicis dirigits a persones amb malaltia mental * Descripción: Descripció del recurs social. * Titularidad: Titular del recurs, si ho té. * idnotes: Identificador que enllaça amb la guia de recursos socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sector-publico

Cada Junta Municipal està integrada per uns quants districtes municipals. * Nombre: Nom de la junta municipal. * Junta: Codi de la junta municipal.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar

Els servicis socials de l’Ajuntament de València atenen amb un àmbit geogràfic (districte i barri). El mapa mostra les zones d’actuació dels 11 Centres Municipals de Servicis Socials * Nombre: Nom de l’àmbit de centre de servicis socials.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Estacions de mesurament automàtic de contaminació atmosfèrica. * Nombre: Nom de l’estació automàtica. * Dirección: Direcció on es troba l’estació. * Tipozona: Tipus de zona, suburbana o urbana * Tipoemisión: Font d’emissió predominant: Font d’emissió que mesura. Fons o Trànsit. * Parametros: Paràmetres que mesura. * Mediciones: Mesuraments de tots els dies de l’últim mes

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Llistats dels carrers del terme municipal de València. * Codtipovia: Tipus de la via. * Codvia : Codi de la via. * Codviacatastro: Codi de la via per al cadastre. * Nomoficial: Nom de la via. * Traducnooficial: Traducció de la via.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
urbanismo-infraestructuras

Guia Urbana de la ciutat de València * Tipo: Tipus per a la representació i llegenda dels polígons.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS KMZ

Reflecteix una recopilació de dades sobre queixes i suggeriment per districtes durant 2020 per intervals de mesos

Ayuntamiento de Valencia

CSV CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(ligustrum) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

* Dades sobre obres d'urbanització executades * Dades Alfanumèriques * Títol: nom del projecte * Àmbit: àmbit d'actuació de les obres * Descripció: breu descripció de l'actuació * Superfície: superfície de la intervenció en metres quadrats * Data de recepció: data de l'acta de recepció de les obres * Contractista: nom de l'empresa constructora * Pressuposat: pressupost en € de les obres executades

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
economia hacienda sector-publico

Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació. * Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles: * Epígraf: Classificació dels béns segons la seua naturalesa (Reglament de Béns de les Entitats Locals). * Descripció: Descripció de l’Epígraf. * Relació: Subdivisió dels béns dins de cada epígraf. * Descripció: Descripció de la Relació dins de l’Epígraf. * Num. Béns: Nombre de béns de l’Epígraf/Relació que consten d’alta en inventari a la data del supòsit.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
economia hacienda sector-publico

Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació. * Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles * Districte: Codi del Districte associat al bé. Hi ha 19 districtes i amb el codi “FT” s’identifica Fora de Terme. * Descripció: Descripció del districte. * Epígraf: Número d’Epígraf (en este cas tots els béns són de l’Epígraf 2: En este cas correspon amb l’epígraf 2. Drets Reals * Relació: Subdivisió dels béns dins de l’epígraf. * Número Definitiu: Número correlatiu dins de l’epígraf / relació que identifica el bé * Recau sobre: Descripció de l’emplaçament sobre el qual recau el dret.

Ayuntamiento de Valencia

CSV
comercio urbanismo-infraestructuras

Quioscos de premsa distribuïts per la ciutat * Emplazamie: Emplaçament del Quiosc. * Model: Model del Quiosc.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Les dades d’estat de trànsit s’actualitzen cada 3 minuts. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades". * Idtramo: Identificador únic del tram. * Denominacion: Denominació del tram. * Estado: Estat del trànsit en temps real del tram. Els codis dels estats del trànsit són els següents: * 0 Fluid * 1 Dens * 2 Congestionat * 3 Tallat

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ RTOD
educacion

Àrees d’escolarització. * Zona: Àrea d’escolarització.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització dels guals. * Numplaca: Numere de llicència de la placa. * Codactivid: Codi de l’activitat. * Codvia: Codi del carrer. * data_alta: Data d’Alta. * Numplazas: Nombre de places. * Numpol: Numere de policia. * Carrer: Descripció del carrer i numere

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
ciencia-tecnologia sector-publico

Catàleg de dades de l'Ajuntament de València en format RDF/XML basat en el vocabulari [DCAT](http://www.w3.org/ns/dcat# "Data Catalog Vocabulary"), desenrotllat pel World Wide Web Consortium (W3C) i que permet l'estandardització en la definició de catàlegs de documents i recursos d'informació. Un catàleg de documents i recursos d'informació es representa per mitjà d'instàncies de la classe dcat:Catalog i inclou una col·lecció de conjunts de recursos d'informació dcat:Dataset. Usant la URL de descàrrega [http://gobiernoabierto.valencia.es/va/dcat](http://gobiernoabierto.valencia.es/va/dcat) es pot federar el catàleg a [http://datos.gob.es](http://datos.gob.es) . També es presenta en format RSS per a permetre subscripcions al mateix.

Ayuntamiento de Valencia

RDF RSS
medio-ambiente transporte

Punts de recarrega elèctrica de vehicles. * Descripcion: Localització del punt de recarrega elèctrica.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Divisió Territorial integrada per Barris Municipals segons la quantitat de població. * Nombre: Descripció del districte. * Coddistrit: Codi del districte.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente

Dades greográficos de la localització dels arbores monumentals en el terme municipal de València * A_P: Arbre o Palmera * Documento: Fitxa Tècnica.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
sociedad-bienestar turismo

Localització dels punts wifi públics distribuïts per la ciutat. * Descripción: Localització del punt wifi.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Agrupació de illes de cases cadastrals en macroilles per a servir de pla guia.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
medio-ambiente salud

Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d’un any (07:00 h. – 19:00 h.)  * Id: Identificador del póligon. * Gridcode: Codi de nivell del soroll d’1 a 5.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente

Ayuntamiento de Valencia

CSV
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(pinus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
transporte

Panells informatius de la sala de control de trànsit en la ciutat de València * Idpanel: Identificador del panell d’informació. * Descrip: Localització del panell.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Bol·lards extraïbles amb clau estàndard aprovada pel Servei de Bombers

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML JSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(Morus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
medio-ambiente salud

Mapa del pol·len agrupat per diverses espècies arbòries.(quercus) * Densidad: densitat de pol·len per zona

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Localització dels MUPIS, mobiliari urbà com són els panells informatius. * Emplaçament: Descripció del la seua localització. * Família: Grup de mobiliari a què pertany, esta informació està codificada com seguix: * 1: Rotatiu * 2: Informatiu Fix * 3: Un altre * Model: Model del panell informatiu codificat segons: * 1: Túria * 2: Un altre * Nummupi: Identificador del panell informatiu

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Dades geogràfiques sobre la localització de les zones de càrrega i descàrrega. * Carrer: Descripció del carrer i número

Ayuntamiento de Valencia

CSV GML GeoJSON KML KMZ SHAPE WFS WMS
transporte

Localització de les parades de taxis  

Ayuntamiento de Valencia

WFS GeoJSON SHAPE GML WMS KMZ
transporte

Parkings públics i privats en la ciutat * Idaparcamiento: Identificador de l’aparcament. * Nombre: Nom de l’aparcament. * Direccion: Direcció de l’aparcament. * Numeropol: Numere de portal. * Tipo: Tipus, públic o privat. * Plazastota: Places totals d’aparcament. * Plazaslibr: Places lliures en el moment de la consulta.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
transporte

Aparcaments de l’ORA * Tipo: Tipus d’ora, blau, taronja…

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
seguridad urbanismo-infraestructuras

Xarxa d'hidrants de protecció contra incendis * Codigo: Codi de l’hidrants * Bocas: Nombre de boques que té. * Situacion: Situació física de l’hidrant * Estado: Estat en què es troba l’hidrant * Tipv: Tipus de la via on es troba. * Calle: Nom del carrer on es troba. * Numero: Número del portal més pròxim dodne es troba.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
urbanismo-infraestructuras

Àmbit que comprén el vial en qüestió. * Codvia: Codi de la via. * lf_add: Número de portal des de a l’esquerra * lt_add: Número de portal fins a l’esquerra * rf_add: Número de portal des de a la dreta * rt_add: Número de portal fins a la dreta * tipcalle: Tipus de carrer * nomcalle: Descripció del carrer. * Longitud: Longitud del tram. * Tipnomcall: Concatenació del tipus del carrer i la descripció.

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
cultura-ocio turismo

Localització dels monuments turístics més importants de la ciutat * Nombre: Nom del monument turístic. * Numpol: Numere de portal. * Idnotes: Identificat únic d’infociudad (equipaments municipals). * Codvia: codi de la via on es troba. * Telefono: Número de telèfon * Ruta: Ruta d’agrupació, ruta romana, mediaval, contemporània, marinera...

Ayuntamiento de Valencia

WFS CSV GeoJSON SHAPE GML WMS KML KMZ
medio-ambiente salud

Ltarde:(Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mig a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d’un any (19:00 h. – 23:00 h.). * Id: Identificador del póligon. * Gridcode: Codi de nivell del soroll d’1 a 5.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS
medio-ambiente salud

Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/ vesprada/nit donant major importància als nivells de vesprada i de nit per ser períodes mes sensibles als nivells de soroll. * Id: Identificador del póligon. * Gridcode: Codi de nivell del soroll d’1 a 5.

Ayuntamiento de Valencia

WFS SHAPE WMS