S'està cercant, espereu....

2019-01-31 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-01-31

Tornar

Plens:

Data:
31-01-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 ENERO 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de gener de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 14, 21 i 28 de desembre de 2018 i 11 i 18 de gener de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat de l'expedient de retaxació de càrregues del PAI Moreres II NPR-5.
Expediente: E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
Expediente: E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PRIM Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre.
Expediente: E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de les parcel·les 15.1 i 15.2 del PRIM de Patraix.
Expediente: E-03001-2018-000129-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública i iniciar el procés de consulta del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal de mobilitat.
Expediente: E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la situada als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts.
Expediente: E-03001-2018-000199-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2019-000002-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició presentat contra l'aprovació definitiva de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal 2018.
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 4t trimestre de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000031-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes a este.
Expediente: E-02701-2018-000394-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02901-2018-003285-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa acceptar la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del Pla Edificant per a l'IES Peset Aleixandre (num. 41).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi del règim jurídic de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i dels seus Estatuts.
Expediente: E-00400-2018-000010-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la nova composició del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0019 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2018-002889-00 - Aprovat
0020 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa denegar la compatibilitat per a activitat pública com a membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
0021 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança per a la protecció contra la contaminació lumínica del Parc Natural de l'Albufera inclòs al terme municipal de València.
Expediente: E-03602-2018-000152-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVAS
MOCIONS
0022 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, que proposa la paralització i reversió de carrils bici.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, regidora no adscrita, sobre la creació d'una unitat de psicòlegs especialistes en emergències per a la Policia Local de València i el Cos de Bombers de València.
Expediente: E-89CN1-2019-000001-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el reconeixement com a president encarregat de la República Bolivariana de Veneçuela a Juan Guaidó i l'obertura d'un procés de transició pacífica.
Expediente: O-89CIU-2019-000029-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000030-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la prohibició de l'obertura de cases d'apostes i joc a les proximitats de centres escolars.
Expediente: O-89CIU-2019-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de la Qualitat de l'Aire i implementació d'una xarxa d'estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000031-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en defensa del sector citrícola valencià.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita pel delegat de Control Administratiu i Espai Públic, Sr. Galiana, i pels i per les portaveus dels grups municipals que conformen l'equip de govern, sobre la creació de l'Observatori de l'Oci de la Ciutat de València.
Expediente: E-C1514-2019-000007-00 - Retirat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, de suport a la candidatura de València per a ser Capital Mundial del Disseny 2022 i impuls d'iniciatives de foment de les ICC (Indústries Creatives i Culturals).
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Retirat
0031 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el reconeixement del president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela com a president encarregat de la República.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita per l'alcalde, Sr. Ribó, de defensa i divulgació de la figura i obra de Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: O-00401-2019-000001-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0033 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la gestió del pressupost municipal de neteja.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0034 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el llegat de Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2019-000026-00 - Retirat
PREGUNTES
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre captures i comercialització del carranc blau.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre paralització de les torres d'extinció d'incendis en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aparició de carrancs blaus en garatges.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la xarxa arterial i distribució d'aigua potable.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre agranat manual per les vesprades als barris de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'incendi d'una nau a Sollana i els seus efectes a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació i millora de la il·luminació en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la millora lumínica dels ponts de l'antic llit del Túria.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la millora lumínica en diferents barris de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la investigació de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu pel que fa a la contaminació per la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de residus sòlids desbordats a la plaça de Rodrigo Botet.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la il·luminació de la font ornamental del carrer de Filipines.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de residus sòlids porta a porta.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot durant les festes de Nadal al Bulevard Sud.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de paper i cartó desbordats en les proppassades festes.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre paralització d'unes obres a la plaça de Tetuan per l'aparició de restes arqueològiques.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la il·luminació en l'entorn de la Devesa-Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte de regeneració ambiental en el tram final de l'antic llit del Túria.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre balanç de la recollida de mobles i efectes en la via pública.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació del Pla Especial per a Pinedo.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors desbordats en l'avinguda del Primat Reig, 179.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Rector d'Usos i Gestió de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors desbordats i fem al carrer de Joaquin Costa.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència de l'eriçó comú a la Devesa.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre residus acumulats al costat dels contenidors al barri de la Fonsanta.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre agranat manual per les vesprades als Pobles del Sud.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la implantació de contenidors de matèria orgànica als Pobles del Sud.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de conscienciació ciutadana front a l'ús de tovalletes.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'embós per tovalletes higièniques al col·lector nord.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la plaça vacant de director del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi de model de gestió dels horts urbans de la Torre-Sociòpolis.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les activitats alimentàries i mediambientals dels diumenges a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes als barris del programa DecidimVLC 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la votació DecidimVLC 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte d'obra del mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els banys del mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el control dels accessos del mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els clavills en l'estructura del mercat Central.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes d'emergència.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el mural de Josep Renau.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió i tramitació de la Renda Valenciana d'Inclusió Social.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a una usuària de Serveis Socials del barri de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les adjudicacions d'habitatges de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA).
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el parc d'habitatge social.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de la Cavalcada dels Reis d'Orient.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de la Nit de Cap d'Any a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre i distribució de bombers als parcs de València el dia 12 de gener.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de bombers bussejadors de servei durant els dies 11, 12 i 13 de gener.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies de barri necessari per a cobrir els serveis als diferents districtes de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies de barri que hi ha actualment al cos de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la disponibilitat que té el Cos de Bombers de València per a la realització d'un servei pel grup de bombers bussejadors.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració entre el Cos de Bombers de València i el Consorci Provincial de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la petició de col·laboració del Consorci Provincial de Bombers el proppassat 12 de gener.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la recerca d'una persona desapareguda el propassat 12 de gener al riu Xúquer.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la distribució dels bombers bussejadors pels diferents parcs de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la promoció turística de València.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el compliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica en Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies en Falles per incompliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la plantilla de la PLV.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps d'esport municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el CEIP les Arenes.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el finançament dels quarts de final de la Copa Davis 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0107 - Pregunta suscrita por el Sr. Grau, del Grupo Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes de gestió de les instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Comissió de Mapa Escolar.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions al CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ús d'un local de la Universitat Popular per un grup polític.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el tancament d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2019-000025-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat estructural del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2019-000025-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre campanyes de conscienciació de neteja i reciclatge.
Expediente: O-89CIU-2019-000020-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el futur del parc de Desembocadura.
Expediente: O-89CIU-2019-000020-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de la taronja amarga.
Expediente: O-89CIU-2019-000020-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys a l'estàtua de Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre assentaments al terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reforma de dotze centres inclosos al Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del Sant Àngel de la Guarda nou.
Expediente: O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de l'institut de Patraix nou.
Expediente: O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del col·legi nou a Malilla.
Expediente: O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre una campanya realitzada per la primera tinenta d'alcalde, Sra. Gómez.
Expediente: O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència social.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'alqueria de Coca.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre places d'acollida per a immigrants.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Programa de Barris Inclusius.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Conveni amb Plena Inclusión de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia-Residència al barri de Malilla.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el centre de salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sinèrgies entre les diferents administracions en matèria d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni d'Ordenació del Pla Especial Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'obres.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la infraestructura del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Usos de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Metropol.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'immoble de propietat municipal de la plaça de Javier Goerlich.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres per a una gasolinera al carrer de Píus XI.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública municipal (EI i 1r cicle).
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria Julià.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (IES).
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (FP).
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (CEIP).
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de la rotonda de l'estació del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'avís de retirada de taronges al carrer de Campoamor.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells del carrer del Músic Ginés.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un senyal de trànsit al carrer del Músic Ginés.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la proliferació de rates al carrer dels Gremis.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni col·lectiu en l'OAM de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en edificis públics.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona per a gossos del jardí del Músic Ginés.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en infraestructures de transport.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències d'obra en 2018 i comparativa amb anys anteriors.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències d'activitat en 2018 i comparativa amb anys anteriors.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències i declaracions responsables relatives a activitats qualificades.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions amb AENA.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible conversió en zona de vianants de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre guardons de platges.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la segregació de carrils bus de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Observatori del Soroll.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'informació a bord de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de la taronja al carrer del Poeta Andrés Cabrelles.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les consells de salut.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pipican al carrer de l'Alguer.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els jocs de xiquets del carrer de Campoamor.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Reglament de juntes de districte.
Expediente: O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de taronges al carrer de l'Alguer.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del termini d'ajudes al patrimoni rural protegit, convocatòria 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les vivendes per a programes de vivenda social.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les vivendes al Bloc Portuaris per a Programes d'Inserció Social i Laboral.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció de vivendes de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reixa i mur d'entrada al xalet d'Abben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la convocatòria del concurs d'idees per a ampliació del jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre usos culturals i dotacionals per al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre convocatòries per a la selecció d'associacions per a la cessió de l'ús de locals municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regularització de les llicències de l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'afonament de les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un pàrquing per a autocaravanes al terme municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en Quatre Carreres on s'anaven a ubicar els tallers de la Línia 10 (T-2).
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els locals cedits a associacions sense ànim de lucre.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat l'any 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència per a la rehabilitació integral de l'alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el romanent pressupostari de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les exencions fiscals de l'IBI i l'IIVTNU.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes de la consulta ciutadana d'inversions 2017-2018.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes de foment d'activitats de caràcter participatiu 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'edició FITUR 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les llicències del teatre de la Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre turisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).
Expediente: O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0199 - Moció urgent formulada per la Sra. Simón sobre l'Observatori de l'Oci de la Ciutat de València.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0200 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la resposta a la Plataforma d'Afectats Idental.
A contestar en pròxima sessió
0201 - Prec formulat in voce per la regidora no adscrita, Sra. Jiménez, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del soldat Aarón Vidal López, mort en acte de servici.
Quedar assabentat
0202 - Prec formulat in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la votació dels punts núm. 24 i 31 de l'orden del dia de la sessió present.
Quedar assabentat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0203 - Declaració institucional sobre la millora en l'atenció sanitària de la fibromiàlgia.
Aprovat
0204 - Declaració institucional en supor a la candidatura de València per ser Capital Mundial del Disseny 2022 i impuls d'iniciatives de foment de les Indústries Creatives i Culturals (ICC).
Aprovat