S'està cercant, espereu....

2014-10-31 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2014-10-31

Tornar

Plens:

Data:
31-10-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2014, i de les sessions extraordinàries 26 de setembre i 14 d'octubre de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia-Presidència i de les Regidories Delegades corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2014, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 12, 19 i 26 de setembre, i 3 i 10 d'octubre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL.- Proposa traslladar la data de la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 21 de l'esmentat mes.
Expediente: E-00601-2014-000012-00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Text Refós del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC de la Zona Central de Ciutat Vella. (27/10/2014)
Expediente: E-03502-2013-000030-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Text Refós del Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP-EBIC 08), i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (27/10/2014)
Expediente: E-03502-2012-000021-00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar l'Alternativa Tècnica i les Proposicions Juridíco-Econòmiques per al desenvolupament de la Unitat d'Execució PS3-1, 2 i 3, del Perellonet. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2004-000511-00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del PAI de la UE-2 del Pla Parcial Sector NPR-7 Quatre Carreres. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000009-00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del PAI de la UE-1 del Pla Parcial Sector NPR-7 Quatre Carreres. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000008-00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU Millora en la Implantació d'Activitats Econòmiques. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000016-00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació del PGOU C/ Gran Canària (Escoles Píes). (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2013-000173-00 - Aprovat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i del PRI de Millora Camí de Montcada. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000063-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació-Adaptació dels Estatuts del Palau de Congressos de València. (28/10/2014)
Expediente: E-00401-2014-000002-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General sobre execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7. del Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent al tercer trimestre de 2014. (28/10/2014)
Expediente: E-00407-2014-000005-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sol·licitud d'ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat, anys 2008 i 2009. (28/10/2014)
Expediente: E-00407-2014-000006-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al tercer trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (28/10/2014)
Expediente: E-04906-2014-000020-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2014. (28/10/2014)
Expediente: E-04302-2014-000008-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI que aprova la modificació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2014.
Expediente: E-02701-2013-000542-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI que aprova el Pla d'Inversions en Plantes 2015. (28/10/2014)
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2014. (28/10/2014)
Expediente: E-05501-2014-000033-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa l'aprovació de la 7ª modificació de crèdits extraordinàris i suplements de crèdits de 2014.
Expediente: E-05501-2014-000034-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposar aprovar el Pla de reducció de deute 2014-2015 exigit per l'art. 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre. (28/10/2014)
Expediente: E-05201-2014-000038-00 - Aprovat
0023 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar la modificació del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de València. (28/10/2014)
Expediente: E-01501-2009-000316-00 - Aprovat
0024 - MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar l'Adhesió a la iniciativa 'Pacte dels Alcaldes per a l'adaptació al Canvi Climàtic' de la Comissió Europea. (28/10/2014)
Expediente: E-08001-2014-000017-00 - Aprovat
MOCIONS
0025 - Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista, en relació amb Sentència sobre copago i discapacitat.
Expediente: O-89SOC-2014-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre mesures contra l'atur en la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2014-000042-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional al PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89EUV-2014-000022-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, regidor i portaveus respectivament dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre el projecte d'urbanització després del soterrament de la línia 1 en Benimàmet.
Expediente: O-89SOC-2014-000038-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre un programa d'actuació per al barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89SOC-2014-000016-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre incompliment de la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: O-89SOC-2014-000040-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre repercusió de l'anul·lació del Decret 113/2013 o de copagament dels serveis socials.
Expediente: O-89EUV-2014-000023-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat 2015.
Expediente: O-89COM-2014-000043-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la consideració de les festes dels barris com a festes populars i tradicionals.
Expediente: O-89COM-2014-000044-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIÓ
0034 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'aparcament de la plaça de Bruges.
Expediente: O-89COM-2014-000036-00 - Contestada
PREGUNTES
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre urbanització del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i execució de zona verda en Vivers.
Expediente: O-89SOC-2014-000001-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Premi Europeu de l' Espai Públic Urbà 2016.
Expediente: O-89SOC-2014-000002-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures contra el soroll en les zones d'oci.
Expediente: O-89COM-2014-000009-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre tramitació del PRUG de l'Albufera.
Expediente: O-89EUV-2014-000002-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre multes coercitives.
Expediente: O-89SOC-2014-000005-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre execucions subsidiàries.
Expediente: O-89SOC-2014-000006-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'ampliació de l'IVAM.
Expediente: O-89SOC-2014-000007-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la resposta de SEPES respecte dels Quarters d'Enginyers i d'Artilleria.
Expediente: O-89SOC-2014-000008-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la rehabilitació del Forn de Calç.
Expediente: O-89SOC-2014-000009-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre mobiliari urbà de la plaça del Patriarca.
Expediente: O-89EUV-2014-000003-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre àrees de vigilància arqueològica al PGOU.
Expediente: O-89EUV-2014-000004-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per excés de velocitat.
Expediente: O-89SOC-2014-000012-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre intervenció en desnonaments.
Expediente: O-89SOC-2014-000011-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre Conveni signat amb la Junta Central de Trànsit.
Expediente: O-89SOC-2014-000010-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informes arqueològics de la zona on es va produir el rescat de vaixells al Saler el 2012.
Expediente: O-89EUV-2014-000005-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accidents com a consequència del trencament o caiguda de branques a la via pública.
Expediente: O-89EUV-2014-000008-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències i IBI d'un pàrking públic.
Expediente: O-89EUV-2014-000009-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: O-89EUV-2014-000010-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre zona d'aparcament del pavelló Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89EUV-2014-000011-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre aparcament i derrocament de l'antiga fàbrica Túria al PAI Parc Central.
Expediente: O-89SOC-2014-000013-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
Expediente: O-89EUV-2014-000014-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre actuacions en cas de botellot.
Expediente: O-89EUV-2014-000013-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de fonts ornamentals.
Expediente: O-89EUV-2014-000012-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre manteniment del parc de Marxalenes.
Expediente: O-89COM-2014-000014-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'estat de conservació dels arbres de la plaça Pedagog Pestalozzi.
Expediente: O-89COM-2014-000015-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el PGOU de Tavernes Blanques.
Expediente: O-89EUV-2014-000015-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió al Pacte d'Alcaldes per a l'adaptació al Canvi Climàtic.
Expediente: O-89SOC-2014-000019-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la gestió de l'empresa adjudicatària del contracte de retirada de vehicles en la via pública.
Expediente: O-89COM-2014-000017-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre robatori de cablejat de fanals en el parc del Gravador Jordan.
Expediente: O-89EUV-2014-000016-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la contracta de la grua.
Expediente: O-89EUV-2014-000018-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Municipal EUPV, sobre les covetes de l'Església de Sant Joan del Mercat.
Expediente: O-89EUV-2014-000020-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reparacions del Mercat d'Abastos.
Expediente: O-89EUV-2014-000021-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les beques de menjador dels CEIP municipals.
Expediente: O-89COM-2014-000019-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la utilització de les instal·lacions esportives dels CEIP i dels IES.
Expediente: O-89COM-2014-000020-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el funcionament dels menjadors escolars durant l'estiu.
Expediente: O-89COM-2014-000021-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuaciones previstes per l'Ajuntament per tal de donar suport a la Ruta Estellés.
Expediente: O-89COM-2014-000023-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grupo Compromís, sobre els ingressos en concepte de cànon de les instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89COM-2014-000022-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre instal·lació de nou enllumenat al pont de l'Assut de l'Or.
Expediente: O-89SOC-2014-000025-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre proliferació de colònies d'aus exòtiques.
Expediente: O-89SOC-2014-000031-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre nova plaga d'insectes.
Expediente: O-89SOC-2014-000032-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre diverses instal·lacions esportives iniciades i no finalizades.
Expediente: O-89COM-2014-000031-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de l'alqueria de Gaspar Bono.
Expediente: O-89COM-2014-000032-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de la Farinera del Grau.
Expediente: O-89COM-2014-000030-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre desperfetes a la façana del Mercat Central.
Expediente: O-89COM-2014-000024-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació de les escoletes infantils d'Alfauir, Massarrojos i Periodista Ros Belda.
Expediente: O-89COM-2014-000027-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Jardí del Silenci.
Expediente: O-89COM-2014-000035-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la neteja dels contenidors al camí de les Moreres.
Expediente: O-89COM-2014-000026-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la falta de poda d'arbres al camí de les Moreres.
Expediente: O-89COM-2014-000028-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació dels pagaments de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89COM-2014-000029-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre beques de menjador a l'alumnat dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: O-89SOC-2014-000021-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre abandonament d'alguns carrers de Natzaret i el seu entorn.
Expediente: O-89COM-2014-000025-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre cancel·lació del deute del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.
Expediente: O-89SOC-2014-000020-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Agència de Lectura de la Trinitat.
Expediente: O-89SOC-2014-000033-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'App VLC València (II).
Expediente: O-89SOC-2014-000034-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Xec Univex (II).
Expediente: O-89SOC-2014-000035-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el Contracte Programa per al transport públic en València.
Expediente: O-89SOC-2014-000024-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre moviments entorn de l'antiga Fe de Campanar
Expediente: O-89SOC-2014-000023-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Open de Tenis.
Expediente: O-89SOC-2014-000037-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informació facilitada per la web Turisme València
Expediente: O-89SOC-2014-000036-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la versió web per a mòbil de VLC València (II).
Expediente: O-89SOC-2014-000039-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0095 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Fira València.
Contestada
0096 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre convocatòria de l'Observatori del Comerç.
Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'autor de la seua suplantació en 2011 en Internet i la relació de les seues empreses amb l'Ajuntament.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0098 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa constituir el nou Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat