S'està cercant, espereu....

2014-10-31 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2014-10-31

Tornar

Plens:

Data:
31-10-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2014, i de les sessions extraordinàries 26 de setembre i 14 d'octubre de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia-Presidència i de les Regidories Delegades corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2014, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 12, 19 i 26 de setembre, i 3 i 10 d'octubre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL.- Proposa traslladar la data de la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 21 de l'esmentat mes.
Expediente: E-00601-2014-000012-00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Text Refós del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC de la Zona Central de Ciutat Vella. (27/10/2014)
Expediente: E-03502-2013-000030-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Text Refós del Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP-EBIC 08), i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (27/10/2014)
Expediente: E-03502-2012-000021-00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar l'Alternativa Tècnica i les Proposicions Juridíco-Econòmiques per al desenvolupament de la Unitat d'Execució PS3-1, 2 i 3, del Perellonet. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2004-000511-00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del PAI de la UE-2 del Pla Parcial Sector NPR-7 Quatre Carreres. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000009-00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del PAI de la UE-1 del Pla Parcial Sector NPR-7 Quatre Carreres. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000008-00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU Millora en la Implantació d'Activitats Econòmiques. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000016-00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació del PGOU C/ Gran Canària (Escoles Píes). (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2013-000173-00 - Aprovat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i del PRI de Millora Camí de Montcada. (27/10/2014)
Expediente: E-03001-2014-000063-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació-Adaptació dels Estatuts del Palau de Congressos de València. (28/10/2014)
Expediente: E-00401-2014-000002-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General sobre execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7. del Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent al tercer trimestre de 2014. (28/10/2014)
Expediente: E-00407-2014-000005-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sol·licitud d'ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat, anys 2008 i 2009. (28/10/2014)
Expediente: E-00407-2014-000006-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al tercer trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (28/10/2014)
Expediente: E-04906-2014-000020-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2014. (28/10/2014)
Expediente: E-04302-2014-000008-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI que aprova la modificació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2014.
Expediente: E-02701-2013-000542-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI que aprova el Pla d'Inversions en Plantes 2015. (28/10/2014)
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2014. (28/10/2014)
Expediente: E-05501-2014-000033-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa l'aprovació de la 7ª modificació de crèdits extraordinàris i suplements de crèdits de 2014.
Expediente: E-05501-2014-000034-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposar aprovar el Pla de reducció de deute 2014-2015 exigit per l'art. 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre. (28/10/2014)
Expediente: E-05201-2014-000038-00 - Aprovat
0023 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar la modificació del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de València. (28/10/2014)
Expediente: E-01501-2009-000316-00 - Aprovat
0024 - MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar l'Adhesió a la iniciativa 'Pacte dels Alcaldes per a l'adaptació al Canvi Climàtic' de la Comissió Europea. (28/10/2014)
Expediente: E-08001-2014-000017-00 - Aprovat
MOCIONS
0025 - Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista, en relació amb Sentència sobre copago i discapacitat.
Expediente: O-89SOC-2014-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre mesures contra l'atur en la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2014-000042-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional al PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89EUV-2014-000022-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, regidor i portaveus respectivament dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre el projecte d'urbanització després del soterrament de la línia 1 en Benimàmet.
Expediente: O-89SOC-2014-000038-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre un programa d'actuació per al barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89SOC-2014-000016-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre incompliment de la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: O-89SOC-2014-000040-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre repercusió de l'anul·lació del Decret 113/2013 o de copagament dels serveis socials.
Expediente: O-89EUV-2014-000023-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat 2015.
Expediente: O-89COM-2014-000043-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la consideració de les festes dels barris com a festes populars i tradicionals.
Expediente: O-89COM-2014-000044-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIÓ
0034 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'aparcament de la plaça de Bruges.
Expediente: O-89COM-2014-000036-00 - Contestada
PREGUNTES
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre urbanització del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i execució de zona verda en Vivers.
Expediente: O-89SOC-2014-000001-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Premi Europeu de l' Espai Públic Urbà 2016.
Expediente: O-89SOC-2014-000002-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures contra el soroll en les zones d'oci.
Expediente: O-89COM-2014-000009-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre tramitació del PRUG de l'Albufera.
Expediente: O-89EUV-2014-000002-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre multes coercitives.
Expediente: O-89SOC-2014-000005-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre execucions subsidiàries.
Expediente: O-89SOC-2014-000006-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'ampliació de l'IVAM.
Expediente: O-89SOC-2014-000007-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la resposta de SEPES respecte dels Quarters d'Enginyers i d'Artilleria.
Expediente: O-89SOC-2014-000008-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la rehabilitació del Forn de Calç.
Expediente: O-89SOC-2014-000009-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre mobiliari urbà de la plaça del Patriarca.
Expediente: O-89EUV-2014-000003-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre àrees de vigilància arqueològica al PGOU.
Expediente: O-89EUV-2014-000004-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per excés de velocitat.
Expediente: O-89SOC-2014-000012-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre intervenció en desnonaments.
Expediente: O-89SOC-2014-000011-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre Conveni signat amb la Junta Central de Trànsit.
Expediente: O-89SOC-2014-000010-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informes arqueològics de la zona on es va produir el rescat de vaixells al Saler el 2012.
Expediente: O-89EUV-2014-000005-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accidents com a consequència del trencament o caiguda de branques a la via pública.
Expediente: O-89EUV-2014-000008-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències i IBI d'un pàrking públic.
Expediente: O-89EUV-2014-000009-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: O-89EUV-2014-000010-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre zona d'aparcament del pavelló Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89EUV-2014-000011-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre aparcament i derrocament de l'antiga fàbrica Túria al PAI Parc Central.
Expediente: O-89SOC-2014-000013-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
Expediente: O-89EUV-2014-000014-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre actuacions en cas de botellot.
Expediente: O-89EUV-2014-000013-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de fonts ornamentals.
Expediente: O-89EUV-2014-000012-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre manteniment del parc de Marxalenes.
Expediente: O-89COM-2014-000014-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'estat de conservació dels arbres de la plaça Pedagog Pestalozzi.
Expediente: O-89COM-2014-000015-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el PGOU de Tavernes Blanques.
Expediente: O-89EUV-2014-000015-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió al Pacte d'Alcaldes per a l'adaptació al Canvi Climàtic.
Expediente: O-89SOC-2014-000019-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la gestió de l'empresa adjudicatària del contracte de retirada de vehicles en la via pública.
Expediente: O-89COM-2014-000017-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre robatori de cablejat de fanals en el parc del Gravador Jordan.
Expediente: O-89EUV-2014-000016-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la contracta de la grua.
Expediente: O-89EUV-2014-000018-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Municipal EUPV, sobre les covetes de l'Església de Sant Joan del Mercat.
Expediente: O-89EUV-2014-000020-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reparacions del Mercat d'Abastos.
Expediente: O-89EUV-2014-000021-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les beques de menjador dels CEIP municipals.
Expediente: O-89COM-2014-000019-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la utilització de les instal·lacions esportives dels CEIP i dels IES.
Expediente: O-89COM-2014-000020-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el funcionament dels menjadors escolars durant l'estiu.
Expediente: O-89COM-2014-000021-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuaciones previstes per l'Ajuntament per tal de donar suport a la Ruta Estellés.
Expediente: O-89COM-2014-000023-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grupo Compromís, sobre els ingressos en concepte de cànon de les instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89COM-2014-000022-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre instal·lació de nou enllumenat al pont de l'Assut de l'Or.
Expediente: O-89SOC-2014-000025-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre proliferació de colònies d'aus exòtiques.
Expediente: O-89SOC-2014-000031-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre nova plaga d'insectes.
Expediente: O-89SOC-2014-000032-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre diverses instal·lacions esportives iniciades i no finalizades.
Expediente: O-89COM-2014-000031-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de l'alqueria de Gaspar Bono.
Expediente: O-89COM-2014-000032-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de la Farinera del Grau.
Expediente: O-89COM-2014-000030-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre desperfetes a la façana del Mercat Central.
Expediente: O-89COM-2014-000024-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació de les escoletes infantils d'Alfauir, Massarrojos i Periodista Ros Belda.
Expediente: O-89COM-2014-000027-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Jardí del Silenci.
Expediente: O-89COM-2014-000035-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la neteja dels contenidors al camí de les Moreres.
Expediente: O-89COM-2014-000026-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la falta de poda d'arbres al camí de les Moreres.
Expediente: O-89COM-2014-000028-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació dels pagaments de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89COM-2014-000029-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre beques de menjador a l'alumnat dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: O-89SOC-2014-000021-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre abandonament d'alguns carrers de Natzaret i el seu entorn.
Expediente: O-89COM-2014-000025-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre cancel·lació del deute del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.
Expediente: O-89SOC-2014-000020-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Agència de Lectura de la Trinitat.
Expediente: O-89SOC-2014-000033-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'App VLC València (II).
Expediente: O-89SOC-2014-000034-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Xec Univex (II).
Expediente: O-89SOC-2014-000035-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el Contracte Programa per al transport públic en València.
Expediente: O-89SOC-2014-000024-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre moviments entorn de l'antiga Fe de Campanar
Expediente: O-89SOC-2014-000023-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Open de Tenis.
Expediente: O-89SOC-2014-000037-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informació facilitada per la web Turisme València
Expediente: O-89SOC-2014-000036-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la versió web per a mòbil de VLC València (II).
Expediente: O-89SOC-2014-000039-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0095 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Fira València.
Contestada
0096 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre convocatòria de l'Observatori del Comerç.
Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'autor de la seua suplantació en 2011 en Internet i la relació de les seues empreses amb l'Ajuntament.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0098 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa constituir el nou Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat