Planificació i control - València

Informes d'Òrgans de control externs

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019 (pdf 6433 Kb)Informe de Fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de València. Exercici 2013 (pdf 9,27 mb) Auditoria operativa del grau d'implantació de l'administració electrònica en municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013. (pdf 7,47 mb) Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de València. Exercici 2011 (pdf 1,11 mb)

Tribunal De Comptes

Informe de Fiscalització del Sector Públic Local, exercici 2014 (pdf 5,08 mb) Informe de Fiscalització del Sector Públic Local, exercici 2013 (pdf 5,13 mb) Informe de Fiscalització sobre els gastos executats per les Entitats Locals sense crèdit pressupostari 2013 (pdf 9,26 mb) Informe de Fiscalització del Sector Públic Local, exercici 2012 (pdf 4,72 mb)

Informe de FiscaliTzació de les taxes i preus públics dels ajuntamients de municipis de població superior a 500.00 habitants, exercici 2017.

 

Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Fins al moment, no hi ha informes de la "Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal" en relació amb l'estabilitat pressupostària per a este ajuntament. En el moment que s'emeten es publicaran en este apartat.