2020-12-18 - València

null 2020-12-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
18-12-2020
Hora:
13:00
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
18/12/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 16 de novembre del 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2021.
Expediente: E-00401-2020-000070-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Aprovar inicialment el Reglament orgànic i funcional de l'Assessoria Jurídica Municipal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2020-000160-00 - Aprovat
0004 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Proposa donar compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) per a l'exercici 2021, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València
Expediente: E-00407-2020-000015-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financier permanent en matèria de despeses i auditories, de l'exercici 2019 (Pla Anual de Control Financier 2020 -PACF 2020-).
Expediente: E-00407-2019-000024-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI FINANCER.- Sol.licita s'autoritze pel Ple de l'Ajuntament de València a realitzar operacions de leasing a la EMT.
Expediente: E-05201-2020-000026-00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 7na. Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020.
Expediente: E-05501-2020-000037-00 - Aprovat
0008 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Resolució de reclamacions al Pressupost Inicial 2021 i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal i la plantilla de personal 2021.
Expediente: E-05501-2020-000036-00 - Retirat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTARIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES (GTE-AE).-Aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2020-000012-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.- Tarifes EMT 2021.
Expediente: E-01801-2020-004826-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0011 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el deute del Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre mesures per a ajudar al sector hoteler.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció que presenten les Sres. María José Catalá Verdet i Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre suspensió de la Taxa de Taules i Cadires 2021.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la creació d'un Centre d'Interpretació del Sant Calze en la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2020-000111-00 - Rebutjat
0015 - Moció que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre parcel·les no cultivades en terme municipal de València.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Rebutjat
0016 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació d'agents socials al panell de seguiment econòmic i social.
Expediente: O-89CIU-2020-000365-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Moció que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Galbaldón, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2020-000375-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0018 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el Fons Social Extraordinari.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0019 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0020 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la Taxa de Clavegueram.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre declaracions de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre finançament de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0027 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Fons Next Generation Turisme.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Fons Next Generation Ocupació.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Fons Next Generation Innovació.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Fons Next Generation Emprendiment.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes a l'hostaleria 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ajudes Re-Activa.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0033 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la ""Tarjeta On"".
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grupo Popular, sobre l'Oficina Municipal de Projectes Europeus.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pla EDUSI.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0036 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre exoneració de Taxes en Mercats Municipals i subvenció al Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0037 - "Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre l'edició 2020 de ""Click a l'Horta"".
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0038 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Luís Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la constitució del Consell de l'Horta en l'Alquería del Moro.
Expediente: O-89POP-2020-000130-00 - Contestada
0039 - Pregunta que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre Objectius de l'Agenda 2030.
Expediente: O-89CIU-2020-000355-00 - Contestada
0040 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el retard en el pagament del València C.F.
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0041 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda sobre l'Impost de Bens Immobles (IBI).
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0042 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciutadans, sobre la recaptació total obtinguda de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0043 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el pagament voluntari d'impostos.
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0044 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas en barris i districtes de la ciutat de València en els onze primers mesos de 2019 i 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0045 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grupo Ciudadanos, sobre operacions de tancament de la comptabilitat i la liquidació del Pressupost municipal de 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0046 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre activitats en 2020 relacionades amb la capitalitat mundial del disseny 2022.
Expediente: O-89CIU-2020-000367-00 - Contestada
0047 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la promoció dels Premis Innovació Social.
Expediente: O-89CIU-2020-000342-00 - Contestada
0048 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'import dels Premis Innovació Social.
Expediente: O-89CIU-2020-000342-00 - Contestada
0049 - Pregunta que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre les modalitats desertes dels Premis Innovació Social 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000342-00 - Contestada
0049 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0050 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Resolució de reclamacions al Pressupost Inicial 2021 i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal i la plantilla de personal 2021.
Expediente: E-05501-2020-000036-00 - Aprovat
0051 - Moció urgent que presenten els Srs. Fernando Giner Grima i Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre cessament del Director-gerent i els dos Subdirectors de la Fundació València Activa del Pacte per l'ocupació de la ciutat de València-CV.
Rebutjat