2020-06-19 - València

null 2020-06-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)

Data:
19-06-2020
Hora:
13:00
Òrgan:
C4191
Caràcter:
O
Observacions:
19/06/2020 COMISSIÓ HISENDA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 25 de maig de 2020.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI O.A.M. PARCS I JARDINS.- Modificació del Capítol 6 del Pressupost de 2020.
Expediente: E-70110-2020-000015-00 - Aprovat
0003 - GESTIÓ TRIBUTARIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, exercici 2019.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0004 - SERVICI FINANCER.- Aprovació del projecte 'VALENCIA ENERGY EFFICIENT SOCIAL HOUSING', la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament d'AUMSA 2020 (PAIF 2020) i en els projectes dels futurs PAIF dels anys 2021-2025, i autorització a AUMSA per a la concertació d'un préstec destinat a la financiació parcial de l'esmentat projecte.
Expediente: E-05201-2020-000011-00 - Aprovat
0005 - JURAT TRIBUTARI.- Comunicar al Ple de la Corporació la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'exercici 2019
Expediente: E-00408-2020-000068-00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2019
Expediente: E-00407-2020-000006-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals des del 15 de juny al 31 de desembre de 2019, amb càrrec al pressupost municipal de 2019.
Expediente: E-00407-2020-000007-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
MOCIONS
0008 - Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al sector de la indumentària valenciana
Expediente: O-89CIU-2020-000176-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud d'informe de l'Assessoria Jurídica Municipal, a la vista de la sentència número 319/18, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en relació amb el 'Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià en el municipi de València'
Expediente: O-89CIU-2020-000176-00 - Rebutjat
0010 - Moció que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre ajudes de 80 milions d'euros a autònoms i empreses valencianes afectades Covid19
Expediente: O-89VOX-2020-000025-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0012 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre fons social extraordinari
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0013 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI)
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0014 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ingressos del Pressupost Municipal
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0015 - Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0016 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el projecte europeu ""Match UP""
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0017 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'execució de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) Cabanyal- Canyameral
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0018 - Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre informació turística de temporada
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0019 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pressupost de ""Visit València""
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0020 - "Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre ""València Cuina Oberta 2020""
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0021 - Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre actualització del pressupost municipal en el Servei de Comerç i Proveïment
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0022 - Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre acords del Consell de L'Horta
Expediente: O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
0023 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'aprovació del Decret d'aplicació de romanents de superàvit de 2019 al pressupost de 2020
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0024 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els terminis per a les Inversions Financerament Sostenibles
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0025 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l'Estat, de l'IVA de desembre de 2017 incorporat a 2018
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0026 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre flexibilitzar la regla de despesa
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0027 - Pregunte que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadanos, sobre l'ampliació del compliment del període mitjà de pagament
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0028 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el programa Re-Activa
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0029 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0030 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la implantació del sistema integrat SAP
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0031 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la Taxa de taules i cadires
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0032 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la Taxa de cementeris i serveis fúnebres
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0033 - Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI)
Expediente: O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
0034 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de terrasses d'hostaleria
Expediente: O-89CIU-2020-000163-00 - Contestada
0035 - Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el servei de Padró
Expediente: O-89CIU-2020-000163-00 - Contestada
0035 - PRECS I PREGUNTES
DESPATX EXTRAORDINARI
0036 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 4a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
Expediente: E-05501-2020-000019-00 - Aprovat
0037 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 12a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 COVID-19
Expediente: E-05501-2020-000024-00 - Aprovat
0038 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 13a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020
Expediente: E-05501-2020-000023-00 - Aprovat
0039 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Convalidar la 11a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 COVID-19 (3a Alcaldia)
Expediente: E-05501-2020-000022-00 - Aprovat
0040 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Convalidar la 14a modificació de crèdits extraordinaris del Pressupost 2020 COVID-19 Alcaldia
Expediente: E-05501-2020-000025-00 - Aprovat