2018-10-22 - València

null 2018-10-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
22-10-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA
0002 - Proposa quedar assabentat dels dies de celebració de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, en els mesos de novembre i desembre de 2018.
Expediente: E-05650-2018-000013-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0003 - Proposa quedar assabentat dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre de 2018
Expediente: E-04302-2018-000017-00 - Quedar assabentat
TRESORERIA MUNICIPAL
0004 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 3er. trimestre de 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000017-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0005 - Proposa aprovar la 9ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018
Expediente: E-05501-2018-000033-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar la 8na relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000034-00 - Aprovat
0007 - Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 3º trimestre.
Expediente: E-05501-2018-000020-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA - ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0008 - Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament Ordenança fiscal IBI.
Expediente: E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
0009 - Porposa desestimar al·legaciones i aprovar definitivament Ordenança fiscal IVTM.
Expediente: E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
0010 - Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament Ordenança fiscal ICIO.
Expediente: E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
0011 - Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament Ordenança fiscal Taxes Urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
SERVEI DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
0012 - Proposa inadmetre el recurs de reposició interposat per la comunitat jueva de València BNEI SEFARAD
Expediente: E-02250-2018-000263-00 - Aprovat
O.A.M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL
0013 - "Proposa aprovar la 1ª modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2018 del tipus ""crèdits extraordinaris"" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2017.
Expediente: O-70009-2018-000028-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0014 - "Moció que presenta la regidora Mª Jesús Puchalt, del Grup Municipal Popular, sobre 'Comptadors de control d'accessos per a mercats municipals""
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0015 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana""
Expediente: O-89CIU-2018-000240-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupostos Municipals 2019""
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost de Béns Immobles""
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Ingressos municipals""
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Consell Local de Turisme""
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ocupació mercats municipals""
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
0021 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Reconeixement mercats excel·lents'.
Expediente: O-89POP-2018-000088-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES