2017-11-13 - València

null 2017-11-13

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
13-11-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 13 NOVIEMBRE 2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 d'octubre del 2017.
Aprovat
0002 - SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa no admetre el recurs interposat contra la disposició addicional primera del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000087-00 - Aprovat
0003 - SECRETÀRIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00400-2017-000019-00 - Aprovat
0004 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentat de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Real Decrete Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.-Proposa quedar assabentat dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2017.
Expediente: E-04302-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.-Proposa aprovar el Marco Pressupostari 2018-2020, limite de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2017-000023-00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.-Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la Corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals per a l'exercici 2018.
Expediente: E-05501-2017-000038-00 - Aprovat
0008 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.-Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2018 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals
Expediente: E-00407-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE COMERÇ Y ABASTIMENT.-Proposa aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora dels Mercats de Districte.
Expediente: E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
0010 - "MOCIONS.-Moció que presenta la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració de la tramitació d'expedients a PIAE en Turisme València"".
Expediente: O-89POP-2017-000089-00 - Rebutjat
0011 - "MOCIONS.-Moció que presenta la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Migració de la tramitació d'expedients a PIAE en Mercavalencia"".
Expediente: O-89POP-2017-000089-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0012 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre el nombre d'immobles afectats pel catastrazo""
Expediente: O-89CIU-2017-000222-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre la quantitat recaptada pel catastrazo""
Expediente: O-89CIU-2017-000222-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Sobre l'impost de circulació""
Expediente: O-89CIU-2017-000222-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El ERE de Fira València""
Expediente: O-89CIU-2017-000222-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""El futur de Fira València""
Expediente: O-89CIU-2017-000222-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Transferències de l'Estat a la ciutat de Valencia en el Pressupost 2018""
Expediente: O-89POP-2017-000089-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupost de Gastos Valencia 2018""
Expediente: O-89POP-2017-000089-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Transferències de la Generalitat Valenciana a la ciutat de Valencia en el Pressupost 2018""
Expediente: O-89POP-2017-000089-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plà Edificant. Pressupost de l'Ajuntament de Valencia 2018""
Expediente: O-89POP-2017-000089-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES