Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

La Junta de Govern Local aprova la licitació del carril bici de José Aguilar-José María Haro, de 620 metres i bidireccional

El govern municipal dóna el vistiplau al Pla d’Agricultures Urbanes per “fer créixer la infraestructura verda de la ciutat i afrontar el canvi climàtic”

• Carril-bici a la cantonada de Blasco Ibáñez i José María Haro

15/10/2021

La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau al procediment obert simplificat i els plecs de condicions del nou carril bici dels carrers de José Aguilar i José María Haro, sorgit dels pressupostos participatius Decidim VLC 2018. El nou eix ciclable, de 620 metres, bidireccional i segregat sobre calçada, connectarà el carrer de Jeroni de Montsoriu i l'avinguda de Blasco Ibáñez pels carrers de José Aguilar i José María Haro. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha explicat que “este nou carril-bici s’afegeix a la xarxa de carrils-bici que tenim a la ciutat de València i que ja és molt extensa. A més, comportarà una millora per a la mobilitat de vianants de l’entorn ja que donarà servici als barris d’Aiora, en el districte de Camins al Grau, i l’Illa Perduda, en el districte d’Algirós”.

 

El nou carril-bici té un pressupost de 490.000 euros i, una vegada adjudicades, les obres duraran quatre mesos i mig.

En este cas l'eix ciclable comporta també la creació d'un nou pas per a vianants al carrer José Aguilar amb Jordi de Sant Jordi, dotze nous escocells en José Aguilar i dos en José María Haro, nous aparcabicis i places de motos així com la reparació i substitució d'embornals i rajoles en mal estat.

Agricultures urbanes

El govern municipal ha aprovat este matí el Pla d’Agricultures Urbanes, un marc estratègic per fer créixer la infraestructura verda de la ciutat i fer front al canvi climàtic. El ple inclou mesures per a recuperar els vincles de la ciutat i la ciutadania amb l'horta i per potenciar un model agroecològic que promoga els cultius en diferents racons de la ciutat, parcs, jardins, places, solars i equipaments municipals però també en balcons i terrats. Esta iniciativa reconeix el servici ambiental i social que aporten els horts urbans del terme municipal, i planteja accions per integrar l’agricultura en la infraestructura verda de la ciutat amb cultius educatius, socials, comunitaris, d’oci, de subsistència, terapèutics i ornamentals.

El vicealcalde ha destacat que “el pla, que s’ha elaborat en diferents fases, inclou un diagnòstic dels horts urbans que existeixen actualment, tant els municipals com els privats i s’ha fet un procés d’escolta de les associacions que treballen en esta matèria”. Sergi Campillo destaca que “l’objectiu és l’estabilització dels horts urbans a la ciutat, no només amb finalitat agrícola, sinó com a part de la infraestructura verda de la ciutat i com una manera molt eficient de lluitar contra el canvi climàtic. Els mapes de calor ens mostren que, en les zones verdes, la temperatura baixa molt”.

Digitalització d’expedients

El govern municipal també ha aprovat la implementació del projecte RAIO, que permetrà la digitalització de vora 181.000 expedients d’obres i activitats per agilitar la concessió de llicències i reduir el temps de concessió.

El projecte RAIO treballarà en la revisió, simplificació, harmonització i documentació dels expedients, la construcció d’un registre d'activitats i obres i la constitució d'un inventari centralitzat. Les dades podran ser utilitzades pels diferents servicis municipals i pels qui vulguen invertir a la nostra ciutat d'una forma més eficient. El projecte s’emmarca en les actuacions de modernització i transformació digital que està desenvolupant l'Ajuntament de València.

El projecte té una durada prevista d'un any i un import de licitació de 446.248,00 euros i beneficiarà gran quantitat de servicis com activitats, llicències urbanístiques i descentralització, inspecció i secretaria, sanitat i consum, policia local, bombers o mobilitat sostenible, entre d’altres.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Sergi Campillo