S'està cercant, espereu....

Informació al consumidor - València

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Drets del consumidor

Família

L'art. 51 de la Constitució Espanyola consagra els drets dels consumidors i usuaris a nivell constitucional. La Llei 26/84, de 19 de juliol, els desenvolupa i establix els mecanismes per a garantir el seu compliment. L'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana regula igualment el seu àmbit de protecció. Estos drets són:

  • Dret a la protecció contra els riscos que afecten la seua la salut i la seua seguretat
  • Dret a la protecció dels interessos econòmics, en particular per la inclusió de clàusules abusives en els contractes
  • Dret al rescabalament per danys i perjuís
  • Dret a la informació sobre els diferents productes o servicis i a l'educació i formació en matèria de consum
  • Dret a la representació per mitjà de les associacions legalment constituïdes i a l'audiència en consulta per a l'elaboració les normes que els afecten