S'està cercant, espereu....

Pressupost 2023 | Ajuntament de València - València

Pressupost 2024

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2024 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 14 de novembre de 2023.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupost 2024. Tom Resum (pdf 14,1 Mb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 20 de desembre de 2023 (pdf 675 Kb).Publicació aprovació definitiva BOP núm. 249 de 29 de desembre de 2023 (639 Kb). 

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2023-28) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2023-4842).
Anunci publicat en el BOP n. 220 de 15 de novembre de 2023.
Periode d’exposició: del 16 de novembre fins al 7 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.


Acord d'aprovació inicial del Ple de la Corporació de data 14 de novembre de 2023 (pdf 443 kb).Publicació de l'acord al BOP n. 220 de 15 de novembre de 2023 (pdf 89,6 kb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 2,4 Mb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - PleModificacions de crèdit - Junta de Govern Local