Mobilitat Sostenible definix els carrils bici de Peset Aleixandre, Jesús-Patraix-Extramurs, General Avilés i Gascó Oliag

dijous, 3 febrer, 2022

L'ampliació de la xarxa d'eixos ciclables de València farà un “important” pas esta setmana amb l'aprovació en Junta de Govern Local este divendres de sengles projectes proposats pel servici de Mobilitat Sostenible, que “d'una banda porten els carrils bici a importants vies que manquen d'infraestructura segura i segregada per a la circulació de bicis i vehicles de mobilitat personal, i per un altre també corregixen alguns dels defectes de disseny de la xarxa existent”. A tots dos projectes se suma l'aprovació d'uns altres dos, tal com ha informat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

“El notable salt en la millora de l'accessibilitat amb bicicleta que ha experimentat València en els darrers anys és innegable i així ho acrediten els continus reconeixements que rep la ciutat i, fonamentalment, l'increment imparable en el nombre de persones que estan canviant la seua manera de moure's per la ciutat cap a maneres més eficients i sostenibles com la bici”, ha apuntat el regidor. No obstant això, ha afegit, “encara queda prou treball per a completar la xarxa mínima que la ciutat requerix, completant els itineraris en vies principals i corregint antics errors en disseny que feien que vianants i ciclistes competiren per un espai secundari en lloc de recuperar-lo del trànsit motoritzat. I estes actuacions que ara emprenem van precisament en eixa línia, tant en el nord com en el sud de la ciutat”.

 

La nova infraestructura que més destaca per les seues dimensions és el nou carril bici que recorrerà l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre des de la intersecció amb el carrer Doctor Nicasi Benlloch fins a la plaça don Bosco, de manera que donarà connexió als barris del Calvari, Marxalenes, Tormos, Torrefiel i Benicalap. Seran uns 1.500 metres d'eix ciclable que connectaran amb el de Primat Reig, avinguda de la Constitució, carrers Alcanyís i Marie Curie, l'avinguda de Joan XXIII, els carrers de Francesc Tàrrega i el General Llorens, l'avinguda de Burjassot, Doctor Nicasi Benlloch i el futur carril bici del General Avilés.

 

Tot el traçat es disposarà majoritàriament segregat i de manera bidireccional per la calçada nord, excepte en els punts on anirà per vorera com en la illeta deflectora de la intersecció amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, en la connexió amb el carril bici existent al carrer del General Llorens, així com quan discórrega sobre la plataforma tramviària.

 

Alhora, en els trams on va per les vies de servici paral·leles als passos inferiors, és a dir, el tram entre la intersecció Loriguilla-Francesc Tàrrega i Joan XXIII-Doctor Olóriz així com el tram entre el carrer Marie Curie i Arquitecte Carbonell, el carril bici discorrerà unidireccional i segregat, o bé, compartint calçada amb el trànsit motoritzat com a ciclocarrer. A més, els carrers Loriguilla i Félix del Río íntegrament, passen a senyalitzar-se com a ciclocarrers.

 

En tots els punts on es coincidisca amb parades d'autobús, el carril bici discorrerà a cota de vorera degudament senyalitzat i separat per a la seguretat de les persones usuàries del transport públic.

 

Quant a les millores per als vianants, entre altres, es reduirà la longitud d'alguns encreuaments, es traslladaran elements de mobiliari urbà a llocs de menor afecció, s'ampliarà la vorera en la intersecció nord-est amb l'avinguda de Joan XXIII, es modificarà l'itinerari ciclista a l'entorn dels carrers del General Llorens i Francesc Tàrrega eliminant el carril bici de la vorera i passant-lo a calçada i es disposarà d'un nou pas de vianants semaforitzat de quatre metres d'amplària al costat del pas inferior a l'entorn dels carrers del General Llorens i Francesc Tàrrega millorant el trànsit sud-nord i satisfent les peticions veïnals.

 

El termini d'execució previst és de cinc mesos a partir de l'inici de les obres i el preu previst és de 609.749,14 euros, IVA inclòs, podent reduir-se ambdós en el moment de la licitació.

 

Carril bici Jesús-Patraix-Extramurs  

El projecte de la meitat sud de la ciutat proposa, en canvi, tant la creació de dos nous eixos ciclables com la correcció de dos trams amb importants defectes de disseny, perjudicials tant per als vianants com per a les persones que es desplacen amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal. El més extens dels eixos discorrerà pel carrer Jesús, connectant la Gran Via Ramon y Cajal amb el carril bici existent al carrer de Jeroni Munyós, mentre el segon recorrerà el carrer Conca, entre la plaça del Bisbe Amigó i el carrer del Beat Nicolau Factor. En paral·lel, s'actuarà en la remodelació de l'encreuament dels carrers Uruguai i carretera d'Escrivá i en l'encreuament de les avingudes Tres Forques i Tres Creus.

 

En general, en els quatre casos el nou itinerari ciclista circularà segregat sobre calçada, excepte en zones molt puntuals en les quals circularà sobre vorera, i tindrà una amplària mitjana de 2,5 metres. A més de les modificacions necessàries per a portar l'itinerari ciclista a nivell de calçada, el projecte contempla la modificació dels encreuaments aixamfranats que es troben en el traçat del carril bici. La finalitat és evitar girs en l'itinerari ciclista i fer més curts i segurs els encreuaments, tant per a vianants com per a persones usuàries dels carrils ciclables.

 

En l'encreuament del carrer Uruguai amb la carretera d'Escrivà, el que fa el projecte és substituir l'itinerari ciclista que voreja els xamfrans per un altre que realitza l'encreuament en alineació recta, sense fer girs. En la intersecció de Tres Creus amb Tres Forques, el que es fa és descendir a nivell de calçada els 18,5 metres d'itinerari ciclista en la seua aproximació al citat encreuament i es modifica el pas de vianants i el ciclista de Tres Forques.

 

Els passos de vianants s'adequaran a la normativa vigent en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques i es disposaran franges de detenció de paviment especial per a advertir a les persones invidents de la proximitat de la calçada i la seua adreça.

 

Una vegada executades les actuacions descrites, els itineraris ciclistes de la ciutat hauran sigut incrementats en 1.001,46 metres (Jesús) i 698,12 metres (Conca).

 

Està previst que les obres tinguen una duració de 4 mesos i isquen a licitació per un import total de 837.657,79 euros, IVA inclòs, podent-se reduir tots dos en l'adjudicació.

 

S'aproven els projectes per a Gascó Oliag i General Avilés

Mitjançant resolucions d'Alcaldia també s'aproven altres dos projectes. Amb un d'ells, Mobilitat Sostenible completarà la connexió ciclista de l'aulari de Primat Reig i els campus de Tarongers i Blasco Ibáñez. Seran 660 metres de nou carril bici segregat, bidireccional i en calçada claus per a completar la total accessibilitat de l'aulari de la Universitat de València, que reben el vistiplau per a procedir a la seua pròxima licitació.

 

L'eix ciclable discorrerà pels carrers Gascó Oliag i Daniel Balaciart i implicarà com sempre moltes millores per als vianants. Entre elles, la reducció de la longitud de l'encreuament per als vianants existent en el costat oest de la intersecció de Gascó Oliag amb l'avinguda de Menéndez i Pelayo ampliant voreres; el gir de les bornetes de l'estació de Valenbisi per a facilitar l'accés des del carril bici i evitar la circulació ciclista per la vorera; la disposició d'un nou pas de vianants en l'avinguda del Primat Reig al costat dels carrers Gascó Oliag i Daniel Balaciart; o l'ampliació de la vorera en un tram del carrer Daniel Balaciart.

 

A més, es disposarà un nou pas de vianants al carrer Daniel Balaciart al costat del carrer Emili Panach i Ramos “Milo”, facilitant la connexió per als vianants natural entre l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia i el poliesportiu de Benimaclet; es traslladarà a calçada el carril bici existent en la intersecció dels carrers Daniel Balaciart i Doctor Vicente Zaragozá; i s'adaptaran els guals per als vianants i les places de reserva d'estacionament per a persones amb diversitat funcional a la normativa d'accessibilitat.

 

Part nord-oest del Segon Anell Ciclista

Un altre projecte d'eixos ciclables que s'aprova esta setmana és el que discorrerà pel tram de General Avilés comprés entre l'avinguda Pius XII i Doctor Nicasi Benlloch. Els seus 500 metres, units als futurs carrils bici de l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre i la part que ja s'està executant en un altre tram de General Avilés, completaran la part nord-oest del popularment denominat Segon Anell Ciclista.

 

El carril bici dissenyat se situarà segregat per la calçada sud, anivellant-se a cota de calçada en les parades d'autobús, mentre que en el tram entre els carrers Conchita Piquer i del Doctor Nicasi Benlloch es disposarà en la via de servici però paral·lel al pas inferior en lloc de pegat a la vorada de la vorera.

 

Quant a les millores per als vianants del projecte, es reduirà la longitud de l'encreuament en el pas de vianants de l'avinguda de Pius XII, s'ampliarà la vorera en la intersecció sud amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, es generaran plataformes reservades en les parades de l'EMT, s'adaptaran els guals per als vianants a la normativa d'accessibilitat i s'arreglarà la pavimentació en calçada, rigoles en mal estat i diverses zones de rajola de les voreres. Així mateix, es crearà una nova zona de càrrega i descàrrega, així com aparcaments per a motocicletes.

 

El termini d'execució i el preu previst per a la seua licitació són de tres mesos a partir de l'inici de les obres i 228.215,05 euros, IVA inclòs, respectivament, podent-se rebaixar tots dos en l'adjudicació definitiva.

Ir a Inicio