El Pla director de la bici de València planificarà l'impuls a la bicicleta durant els pròxims 10 anys

divendres, 20 novembre, 2020

Presentació de la Licitació del Pla Director de la Bicicleta de València.

La Licitació del Servei d'Assistència Tècnica per a l'elaboració del Pla Director de la Bicicleta de València ja està publicat en la plataforma de contractació del Sector Públic.

Fins al 03/12/2020 a les 23.59 es poden presentar ofertes. Esperem moltes propostes d'entitats licitadores que inspiren com a “Capital Mediterrània de la BICICLETA.”

Presentació de la Licitació del Pla Director de la Bicicleta de València.

La Licitació del Servei d'Assistència Tècnica per a l'elaboració del Pla Director de la Bicicleta de València ja està publicat en la plataforma de contractació del Sector Públic.

Fins al 03/12/2020 a les 23.59 es poden presentar ofertes. Esperem moltes propostes d'entitats licitadores que inspiren com a “Capital Mediterrània de la BICICLETA.”

El *PDBV és un document de planificació estratègica que té com a fi definir una relació de propostes orientades a incrementar l'ús de la bicicleta.

D'acord amb l'Ordenança de Mobilitat i les línies estratègiques d'actuació de la ciutat de València, aquest pla director ha d'ajudar a enfrontar els reptes locals i globals que se'ns presenten en el futur.

*PDBV ha d'establir les línies d'acció per als pròxims 10 anys. En els quals l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament actiu i sostenible ha de normalitzar-se i incrementar-se encara més del que ha crescut fins al moment a la nostra ciutat i l'àrea metropolitana.

Malgrat totes les millores i les accions realitzades fins al moment, aquest procés no acaba més que començar i es requereix establir les línies bàsiques que creen els pilars sobre els quals establir les estratègies de creixement i millora de la xarxa ciclista però també les línies i necessitats d'actuació per a animar a més persones a utilitzar la bicicleta en més desplaçaments i amb major assiduïtat, així com aconseguir que els que utilitzen el vehicle privat a motor s'animen a usar la bicicleta, caminar i/o transport públic.

En 2013 es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible on s'establien les pautes i objectius per a aconseguir que es prioritzen les maneres sostenibles enfront de l'ús irracional del vehicle privat motoritzat. En l'àmbit metropolità s'han publicat el document de la XINM (Xarxa de Itineraris No Motoritzats) i Document Inicial Estratègic del Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de l'Àrea de València (PMoMe).

No obstant això, seguim allunyats dels objectius aconsellables o assolibles donades les condicions de la ciutat.

Encara, moltes mesures d'introducció d'infraestructura ciclista i de pacificació del tràfic comporten reticències per a les persones menys disposades al canvi o molt habituades a l'organització del sistema prioritzat per l'automòbil.

Molts agents socials des de 2015 formen part dels processos participatius creats a través de la Mesa de la Mobilitat i en concret de la Mesa de la Bicicleta, la qual cosa indica que hi ha un gran interés per participar en el canvi de cultura. Per això, és necessari que s'implique aquests agents i a la ciutadania en general en el desenvolupament d'aquest Pla.

També és important tindre en compte la combinació de diferents mesures, tant d'estímul dels desplaçaments amb bicicleta com de disuasió de l'ús irracional del vehicle privat a motor. Sempre creant millora de l'espai públic i fomentant els desplaçaments saludables, actius i sostenibles, com és caminar, el mitjà per excel·lència a prioritzar i també s'ha de completar amb el foment de desplaçament en transport públic.

Es requereix establir les mesures a curt i mitjà termini per a configurar una planificació que ens porte a incrementar l'ús i la sensibilitat referent a l'ús de la bici.

Aquestes mesures tant infraestructurals com de campanyes de promoció i formació, han d'estructurar les línies estratègiques a continuar sempre tenint en compte altres actuacions més culturals, informatives o d'educació, així com d'intermodalitat amb el transport públic, calmat del trànsit i altres urbanístiques.

Les mesures de promoció de l'ús de la bicicleta han d'anar incloses dins del treball més ampli de transformació cultural i del sistema cap a una mobilitat sostenible i activa on les persones siguen les protagonistes.

Per això, en aquest PDBV s'ha de conéixer les necessitats dels diferents col·lectius i fer-los partícips del procés de desenvolupament del PDBV, així com establir les línies de participació durant la vigència del pla.

No ha de delimitar-se aquest pla tan sols al municipi de València, també deu integrar les necessitats metropolitanes per la gran influència que en el trànsit de la ciutat provoquen. Conéixer millor les possibilitats de col·laboració amb altres organismes amb competència en l'àrea d'influència per a fomentar la millora de les infraestructures i dels desplaçaments amb bicicleta.

Les entitats licitadores hauran de presentar una memòria en la qual es reflectisquen els objectius a aconseguir amb el PDBV.

Com a punts a destacar:

Es proposa la realització d'un diagnòstic del viari però també social, que destaque els diferents perfils de les persones usuàries i no usuàries, habituals i esporàdiques de la bicicleta a València. Per a arribar a més persones devem també conéixer millor a aquestes.

Per això, és destacable la importància de l'enquesta i el procés de participació, que han de proposar les entitats en la seua oferta.

S'inclouen uns continguts mínims que haurà de treballar el PDBV:
Infraestructures ciclistes.
Intermodalitat.
Aparcament.
Robatori.
Programes sectorials per al foment de la mobilitat sostenible amb detall de qui han de dirigir-se i amb definició de les estratègies de comunicació, promoció i formació.
Agència Municipal de la Bicicleta.
Transport de mercaderies.

Altres punts que ha d'incloure el PDBV seran Memòria econòmica, Programació de les propostes, Indicadors de seguiment del pla.

En la proposta s'indiquen els mitjans humans mínims que l'empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició de l'assistència tècnica i que constitueixen l'equip de redacció del pla:

Enginyer/a de Camins o grau equivalent amb experiència mínima de 15 mesos en la realització de plans similars
Tècnic/a Enginyer/a. Amb experiència mínima de 12 mesos en plans similars
Tècnic/a especialitats humanes (sociòleg/a, ambientòleg/a, geògraf/a, antropòleg o similar). Amb experiència mínima de 12 mesos en plans similars

Altres dades tècniques. El Termini d'Execució s'estableix de 12 Mesos

Valor estimat del contracte 74.380,16 EUR. (sense impostos)

Ir a Inicio