2020-10-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-10-2020
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 d'octubre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: E-00201-2019-000034-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 328/17, interposat contra un acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una finca registral.
Expediente: E-00501-2020-000237-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 15/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000236-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 38/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000234-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una aportació econòmica a favor de la Fundació València Clima i Energia en el marc del projecte europeu MAtchUP.
Expediente: E-00202-2020-000191-00 - Aprovat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar una aportació econòmica a favor de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA, en el marc del projecte europeu MAtchUP.
Expediente: E-00202-2020-000192-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-H4990-2020-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0009 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Salvador Perles.
Expediente: E-03103-2014-000049-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament dels interessos derivats de la nul·litat produïda en l'abonament de quotes d'urbanització en el procediment de reparcel·lació forçosa del PAI del Sector SUP núm. 9 de Patraix.
Expediente: E-03107-2017-000005-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura corresponent a la certificació núm. 10 del contracte d'obres del 'Projecte d'intervenció arqueològica del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta'.
Expediente: E-03201-2019-000080-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament la modificació del projecte d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici de propietat municipal situat al carrer de Josep Benlliure, núm. 194.
Expediente: E-03910-2019-000002-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0013 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Trasllat d'antena de comunicacions, reforma de la façana i reforç estructural del Centre d'Operacions de Vara de Quart' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000221-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota de l'exercici 2020 per pertinença a la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS).
Expediente: E-08001-2020-000038-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0015 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'exposició 'Falles Fora Falles'.
Expediente: E-01904-2019-000497-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent als drets d'autor de l'article 'Les Campanes del Corpus'.
Expediente: E-01904-2019-000733-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la renúncia al conveni de col·laboració presentada per la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2020-000979-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01905-2020-000325-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2020.
Expediente: E-02000-2020-000025-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de setembre de 2020, d'aprovació de la 36a modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02001-2020-000682-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar l'increment del gasto del contracte per a la prestació del servici de menjador escolar en els col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2017-000010-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar l'increment del gasto del contracte per a la prestació del servici de menjador escolar en les escoles infantils Gent Menuda, Quatre Carreres i Solc.
Expediente: E-02101-2017-000516-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar l'increment del gasto del contracte per a la prestació del servici de menjador escolar en l'escola infantil de Pinedo.
Expediente: E-02101-2018-000472-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2020-000066-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'una llavadora per a l'escola infantil Quatre Carreres.
Expediente: E-02101-2020-000141-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0026 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000352-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002335-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002616-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2589, de 15 de juliol de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud formulada pel titular del dret de concessió de dos parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2020-000057-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000058-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2020-000475-00 - Aprovat
0032 - ORGANISME AUTÒNOM CONSELL AGRARI. Proposa aprovar el projecte de Pla local de cremes agrícoles de la ciutat de València.
Expediente: E-70009-2020-000296-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Asociación Sociocultural Fahz Denia en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2015.
Expediente: E-01902-2020-000112-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-02201-2020-000133-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i la corresponsabilitat entre dones i homes de les tasques domèstiques i de cura, com a conseqüència de la pandèmia mundial de la COVID-19.
Expediente: E-02230-2020-000073-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir l'acord de la Junta de Govern Local de 3 d'abril de 2020, pel qual es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la realitzacio de projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'adjudicació, mitjançant el procediment d'emergència, del contracte de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció, informació i orientació tècnica bàsica en una vivenda-alberg supervisada situada a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000480-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de catering per als usuaris allotjats a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2020-000653-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2020-000695-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres, servicis i programes de servicis socials (PANGEA) i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02250-2020-000752-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la concessió dels premis del 8é concurs 'K em contes'.
Expediente: E-02501-2019-000034-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures emeses en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-003838-00 - Aprovat
0045 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures del servici de recollida de residus biològics.
Expediente: E-01501-2020-000362-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'POEFE-FORMACCIO VLC 2019-2021'.
Expediente: E-01101-2019-001239-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs d'alçada interposat contra la baremació realitzada en la convocatòria per a la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre el Musical.
Expediente: E-01101-2019-004699-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment relatiu a una sol·licitud de trasllat a lloc de treball de personal tècnic superior AE, categoria economista.
Expediente: E-01101-2020-001224-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap servici (TD) en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-002633-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'analista cap projecte TIC (TD) en el Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2020-002296-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2020-002303-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Comptabilitat.
Expediente: E-01101-2020-002922-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici Fiscal Gastos.
Expediente: E-01101-2020-002923-00 - Retirat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits per transferència entre aplicacions pressupostàries del Capítol VI.
Expediente: E-01101-2020-002431-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de quaranta-huit places per a atendre persones immigrants en l'alberg casal d'acollida situat a Rocafort.
Expediente: E-04101-2018-000194-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres corresponents al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València'.
Expediente: E-04101-2020-000001-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar els errors materials detectats en el plec de clàusules administratives particulars que regix en la licitació de les obres d'execució de la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet per a centre cultural, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000165-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de pagament per part de l'Ajuntament de les factures emeses en concepte dels treballs realitzats en les instal·lacions del Balneari de l'Albereda, de propietat municipal, per a la reparació dels danys ocasionats per l'enfonsament del sostre de la zona d'aigües.
Expediente: E-05305-2016-000075-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte de subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0060 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00703-2020-000001-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat per a tramitar una aportació municipal a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-00703-2020-000059-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una subvenció concedida a l'entitat Plataforma per Russafa.
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000453-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000451-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual del Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-01101-2020-003032-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el protocol general de col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital i la Diputació de València per a coordinar polítiques d'innovació i suport a l'ecosistema emprenedor de base tecnològica a València i província.
Expediente: E-01911-2020-004821-00 - Aprovat