2018-01-12 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-01-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE ENERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de gener de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa modificar els vocals suplents en la Junta Rectora de l'OAM Fundació Esportiva Municipal pel Grup municipal Compromís.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 dictada en el Recurs PO núm. 556/07, interposat contra la denegació d'una llicència municipal d'activitat de campament turístic al Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: E-00501-2007-000529-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 640/11, sobre denegació de llicència d'instal·lació d'estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2011-000590-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 204/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000367-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 366/17, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2017-000368-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 115/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-00501-2013-000117-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 16, dictada en el Juí Verbal núm. 543/17, estimatòria de la demanda presentada per l'Ajuntament per danys a béns municipals.
Expediente: E-00501-2018-000003-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que declara finalitzat el PO núm. 4/391/17, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2018-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 343/17, seguit contra desestimació de sol·licitud de devolució d'ingressos dimanants d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000002-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 419/16, interposat contra la devolució de factures relatives al contracte per a la gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2017-000349-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2017, de constitució d'una borsa de treball d'oficial/a de bombers/es.
Expediente: E-01101-2017-000459-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2017, de constitució d'una borsa de treball d'oficial/a de bombers/es.
Expediente: E-01101-2017-000459-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud formulada per un agent de la Policia Local respecte de l'abonament d'una indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2016-000911-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-000920-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001335-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001336-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un oficial de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001337-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001338-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001339-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001343-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001346-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001347-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un oficial de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001573-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits amb motiu d'intervenció en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2017-001574-00 - Aprovat
0026 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en l'annex I del plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació de l'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000039-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un edifici situat als carrers de la Reina i de la Barraca.
Expediente: E-05303-2017-000194-00 - Aprovat
0029 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la promoció del valencià.
Expediente: E-01304-2016-000007-00 - Aprovat
0030 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto núm. 2017/4584.
Expediente: E-01501-2017-000426-00 - Aprovat
0031 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació a favor de l'instructor addicional necessari per a impartir la segona edició del curs de rescat en altura-nivell avançat.
Expediente: E-01501-2017-000527-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la concessió dels premis del 'Programa de residències per a artistes locals'.
Expediente: E-01902-2017-000128-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per diverses entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2016-2017.
Expediente: E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per diverses entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2016-2017.
Expediente: E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a l'associació Iniciatives Solidàries per a col·laborar en el programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a esta.
Expediente: E-02201-2017-000281-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'estudi per a la redacció d'un projecte de rehabilitació i adequació de l'immoble municipal situat al conjunt de l'Alqueria de Ricós.
Expediente: E-02250-2017-000199-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar a les persones beneficiàries en el Concurs de Pintura Ràpida de la Junta Municipal de Ciutat Vella 2017.
Expediente: E-02301-2017-000529-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sotmetre a informació pública la proposta d'actualització del Mapa Estratègic de Soroll 2017 del terme municipal de València.
Expediente: E-02610-2017-000591-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del proppassat mes de novembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2017-000456-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació del proppassat mes de desembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2017-000469-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost municipal corresponent a la subvenció del projecte EMCORP 2016 AJ VLC: Col·laboració desenvolupament local València.
Expediente: E-02902-2016-000217-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de l'XI edició dels premis 'València Emprén'.
Expediente: E-02902-2017-000090-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les subvencions concedides per a la pròrroga dels contractes de huit agents d'ocupació i desenvolupament local i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2017-000894-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Crea 2017'.
Expediente: E-02902-2017-000946-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
Expediente: E-02902-2017-001391-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals al lloguer social 2017.
Expediente: E-03910-2017-000497-00 - Aprovat
0047 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la campanya de publicitat sobre la Setmana dels Majors.
Expediente: E-04103-2017-000078-00 - Aprovat
0048 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la campanya de publicitat sobre la Setmana dels Majors.
Expediente: E-04103-2017-000078-00 - Aprovat
0048 - PRECS I PREGUNTES
0049 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2017-000201-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la factura i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'adquisició de guants antitall.
Expediente: E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de desembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de l'any 2017.
Expediente: E-01905-2017-000212-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E-02101-2017-000047-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar, del perìode de gener a juny de 2017.
Expediente: E-02101-2017-000051-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
Expediente: E-02101-2017-000571-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a l'associació Pro Fundación Escuelas con Alma per al desenvolupament del projecte 'Ajuda humanitària d'emergència per a persones refugiades a Sèrbia'.
Expediente: E-02250-2017-000167-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici d'assistència, recepció i acollida d'usuaris del casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Expediente: E-02802-2017-000267-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a l'Arquebisbat de València (Comunitat Catòlica de València).
Expediente: E-02802-2017-000295-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a la Comunitat Islàmica de València.
Expediente: E-02802-2017-000296-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2017 concedida a la Comunitat Israelita de València.
Expediente: E-02802-2017-000297-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés en l'estat d'ingressos del Pressupost municipal corresponent a la subvenció EMCOLD Orientadors 2016-2017.
Expediente: E-02902-2016-000290-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Jove: formació anglés'.
Expediente: E-02902-2017-000818-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura de desembre de 2017.
Expediente: E-04901-2017-000462-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2016.
Expediente: E-01904-2017-000512-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la insonorització dels seus casals fallers.
Expediente: E-01904-2017-000517-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del contracte de neteja de les dependències municipals.
Expediente: E-01201-2017-000505-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de manteniment de mercats, centres educatius, cementeris i edificis municipals.
Expediente: E-01201-2017-000731-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2017-000732-00 - Aprovat
0070 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto núm. 2016/2297.
Expediente: E-01501-2016-000168-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als treballs d'avaria en la xarxa de reg.
Expediente: E-04001-2017-001191-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de manteniment de jardins i poda de l'arbratge a les zones Nord i Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2017-001218-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral temporal del personal amb destinació al taller d'ocupació 'T'Atenem'.
Expediente: E-01101-2017-001970-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2018-000045-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de quatre places de tècnic/a d'igualtat.
Expediente: E-01101-2018-000046-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de sis places de tècnic/a gestió ambiental.
Expediente: E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la convocatòria de cinc places de tècnic/a turisme.
Expediente: E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
0078 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de control sanitari i poblacional de coloms urbans i estornells a la ciutat de València i requerir l'única oferta i, per tant, l'econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000031-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'La nostra ciutat el teu refugi' II fase, sol·licitada per ACCEM, CEAR i Creu Roja.
Expediente: E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
Expediente: E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat cultural 'Escoltisme per a tots'.
Expediente: E-02301-2017-000896-00 - Aprovat
0082 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, i Vareser 96, SL.
Expediente: E-03501-2017-001851-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa sol·licitar a les Conselleries d'Hisenda i Model Econòmic i de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori el reajustament d'anualitats corresponents al 'Projecte d'intervenció en els edificis protegits de l'entorn de la Llotja de la Seda, plaça del Doctor Collado, núm. 2 i 3', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03201-2018-000002-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, per a la realització d'obres o servicis d'interés general (EMCORP 2017).
Expediente: E-02902-2017-000913-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per a la realització d'obres o servicis d'interés general (EMCORD 2017).
Expediente: E-02902-2017-000914-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses entitats.
Expediente: E-02701-2017-000605-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de catering.
Expediente: E-00702-2017-000074-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la reposició de llibres en els centres docents de titularitat municipal dins del programa Xarxa de Llibres.
Expediente: E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Reial Club Nàutic de València.
Expediente: E-01903-2017-000139-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000046-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Handbol de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000068-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a l'Escuderia Bengala.
Expediente: E-01903-2017-000364-00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar la continuació de tràmits per a l'aprovació de reconeixement d'obligacions, compromisos de gastos i anul·lació de drets a càrrec de l'exercici comptable 2017.
Expediente: E-00407-2018-000001-00 - Aprovat
0094 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 29 desembre 2017, sobre augment salarial de personal de les entitats de l'Administració perifèrica de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-C1512-2018-000002-00 - Aprovat