2017-03-03 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-03-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de febrer de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem que declara que és pertinent el recurs de cassació interposat i deixa sense efecte la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana recaiguda en el Recurs núm. 4/789/09, sobre acord del Jurat d'Expropiació.
Expediente: E-00501-2009-000390-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 112/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000239-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 222/15, interposat contra l'autorització, reconeixement i liquidació d'una obligació d'interessos de demora de preu just.
Expediente: E-00501-2017-000064-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PO núm. 641/15, interposat per l'Ajuntament contra acord del Col·legi d'Advocats que va aprovar els Criteris d'Honoraris Professionals.
Expediente: E-00501-2017-000063-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 154/16, sobre imposició de sanció per carència d'auditoria acústica.
Expediente: E-00501-2017-000065-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 357/16, interposat contra la imposició d'una sanció per infracció lleu en matèria de contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2017-000050-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització econòmica per servicis extraordinaris prestats per conductors de l'Ajuntament a requeriment de la Junta Central Fallera.
Expediente: E-01101-2016-000977-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a plaça d'oficial de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-001907-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral temporal del personal amb destinació al programa Emcorp 2016.
Expediente: E-01101-2016-001231-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en contractació laboral temporal del personal amb destinació al projecte 'Orienta 2016 Ajuntament de València'.
Expediente: E-01101-2016-001926-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2017.
Expediente: E-01101-2017-000146-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar la caducitat del procediment incoat per l'Ajuntament per a la resolució del contracte d'execució de les obres de construcció de l'escola infantil de primer cicle amb emplaçament al barri de Sant Llorenç, carrer de la Diputada Clara Campoamor-avinguda d'Alfauir, i iniciar noves actuacions.
Expediente: E-04101-2016-000161-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E-05302-2017-000009-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Roger de Flor.
Expediente: E-05302-2017-000018-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Hewlett-Packard Servicios España, SA, corresponent al subministrament d'equipament hardware divers.
Expediente: E-00801-2017-000029-00 - Aprovat
0017 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Universitat de València derivat del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-00810-2015-000069-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida a l'empara del conveni de col·laboració firmat amb la Diputació Provincial de València per a l'actuació 'Rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar'.
Expediente: E-01201-2016-000609-00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3095-W, de 31 de maig de 2013.
Expediente: E-01306-2013-001446-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures/certificacions de desembre de 2016.
Expediente: E-01801-2016-005424-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la certificació de desembre de 2016 del contracte d'obres 'Connexions carril bici al carrer del Pare Ferrís-carrer del Pintor Maella-carrer de Guillem d'Anglesola'.
Expediente: E-01801-2016-005435-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2016-000062-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club Esportiu de Persones Sordes per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
Expediente: E-01903-2016-000175-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club Bàdminton Atlètic València per al desenvolupament de projectes esportius a la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2016-000240-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida a l'AMPA Angelina Carnicer per al desenvolupament de projectes esportius.
Expediente: E-01903-2016-000312-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de diverses subvencions concedides per al desenvolupament de projectes esportius.
Expediente: E-01903-2017-000057-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'El Teixidor de Paraules, SL, per l'espectacle 'Nit de rialles' realitzat en el marc de la Fira de Juliol 2016.
Expediente: E-01904-2016-000458-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament a l'edició 2017 del Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E-01905-2017-000057-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2016-2017.
Expediente: E-02101-2016-000172-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la sexta revisió de preus del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2009-002192-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Residència Religiosa Esclaves de Maria Inmaculada.
Expediente: E-02201-2014-007994-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprobar el conveni de col·laboració amb Divalterra, SA, i la Mancomunitat de l'Horta Sud per a la contractació del servici d'acompanyament en itineraris d'inserció laboral de majors de 30 anys en situació d'exclusió social.
Expediente: E-02201-2016-000534-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació sol·licitada per Farmamundi del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02201-2010-009538-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de prestació del servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-001360-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003291-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CRI Mestalla, SA, en concepte d'impressió del tríptic del programa d'animació sociocultural per a majors.
Expediente: E-02224-2016-000013-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Juanjo López, SL, corresponent a la realització de diversos actes a la Sala Jubiocio.
Expediente: E-02201-2016-000042-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Geroresidencias, SL, de la factura del proppassat mes de gener del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
Expediente: E-02224-2017-000059-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000060-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Viajes Transvía Tours, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000062-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Viajes Transvía Tours, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000074-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ukemotion Producciones Audiovisuales, SL, per la prestació de servicis de publicitat corresponents a la inauguració de la 'Tira de comptar' del mercat de Mossén Sorell.
Expediente: E-02310-2017-000052-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de taules per a la jornada 'De l'horta a la plaça'.
Expediente: E-02310-2017-000054-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors de les factures emeses per diversos conceptes.
Expediente: E-02701-2017-000072-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació dels servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2012-000044-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7891, de 23 de desembre de 2016, per la qual es va resoldre extingir la llicència d'explotació de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2016-000307-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la modificació de crèdits generats pels ingressos corresponents a l'exercici 2017 derivats de la subvenció concedida pel Servef destinada a prorrogar el contracte de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-02902-2016-000132-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Santa Maria la Reial del Patrimoni Històric per a la implantació d'una Llançadora d'Ocupació en el marc del programa 'Llançadores d'Ocupació' de l'esmentada fundació.
Expediente: E-02902-2017-000032-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-03201-2017-000013-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, corresponent a les actuacions d'emergència realitzades en diversos immobles.
Expediente: E-03801-2017-000085-00 - Aprovat
0052 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat derivats de la realització de la jornada 'De l'horta a la plaça'.
Expediente: E-04103-2017-000023-00 - Aprovat
0052 - PRECS I PREGUNTES
0053 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes de gener del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2017-000557-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions.
Expediente: E-01904-2017-000413-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2016-000216-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió a l'acord marc per al subministrament de vehicles de turisme de la Central de Contractació de l'Estat.
Expediente: E-04101-2017-000029-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres de l'òrgan selectiu que ha de jutjar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'economistes.
Expediente: E-01101-2016-000322-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na de documentació.
Expediente: E-01101-2017-000353-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2017-000229-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en comunicació per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2017-000244-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar diligències prèvies a expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2017-000372-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2016, sobre aprovació de la segona addenda al conveni firmat amb la Universitat Politècnica de València per a la gestió de l'exposició i manteniment del 'Museu de l'Arròs de la ciutat de València'.
Expediente: E-02001-2016-001067-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament de director tècnic del Centre Arqueològic l'Almoina.
Expediente: E-02001-2017-000322-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2017.
Expediente: E-02101-2017-000099-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la en la qual hi ha una construcció denominada 'Alqueria Falcó'.
Expediente: E-03103-2014-000038-00 - Aprovat
0067 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 17 de març al día 16 de març de 2017, per coincidir amb festiu.
Aprovat