2014-12-12 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-12-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de novembre de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 983/07, sobre reclamació de major indemnització en el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del sector de sòl urbanitzable PRR-9 ‘Patraix'.
Expediente: E-00501-2007-000505-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs PO núm. 870/14, sobre cessament d'activitat.
Expediente: E-00501-2014-000293-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 3, que arxiva el Procediment Monitori núm. 1439/14, sobre reclamació de quantitat corresponent a gastos de comunitat.
Expediente: E-00501-2014-000292-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 800/08, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2009-000107-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 449/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2012-000371-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 4678.
Expediente: E-01002-2014-000657-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5952.
Expediente: E-01002-2014-000669-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reubicació de llocs de treball en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2014-000875-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Grup Municipal Compromís.
Expediente: E-01101-2014-001490-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de modificació de lloc de treball.
Expediente: E-01101-2014-001104-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal docent del taller d'ocupació ‘Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València’.
Expediente: E-01101-2013-001549-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal que integra el taller d'ocupació ‘Promoció turística’.
Expediente: E-01101-2013-001550-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal que integra el taller d'ocupació ‘Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
Expediente: E-01101-2013-001551-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa encarregar a Pavasal, SA, el projecte de repavimentació de la calçada del carrer de Fèlix Pizcueta.
Expediente: E-04101-2014-000118-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades al carrer del Doctor Garcia Brustenga.
Expediente: E-05301-1987-000063-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar el Catàleg de Procediments de l'Ajuntament de València 2014.
Expediente: E-00910-2014-000167-00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de l'expedient 01201/2014/210.
Expediente: E-01201-2014-000210-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 479/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000574-00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Abreviat núm. 91/14 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000543-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar el conveni de formació d'alumnes de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01501-2014-000326-00 - Aprovat
0022 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València corresponent a la subvenció concedida en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l’esmentada entitat.
Expediente: E-01601-2014-000006-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del passat mes de setembre del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2014-003372-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes d’octubre del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2014-003693-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Reial Federació Espanyola de Handbol, corresponent a l’aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat, i abonar la subvenció.
Expediente: E-01903-2014-000272-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer drets en el subconcepte econòmic 39191 ‘Sancions per incompliment de contracte’.
Expediente: E-01905-2010-000179-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació al Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana de l'exercici 2013.
Expediente: E-01905-2013-000061-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació del pagament de la resta del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Expediente: E-02101-2014-000312-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria 2013 a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa adjudicar la concessió demanial de l'immoble municipal situat al carrer d'Agullent a favor de l'associació ‘Aldees Infantils SOS d'Espanya', per a la ubicació d'un centre de dia del menor i la família.
Expediente: E-02201-2014-001479-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d’octubre de 2014 a favor dels col·legis professionals intervinents en el Conveni per al Funcionament del Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E-02201-2014-001978-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir el premi del II Concurs de Cartells 8 de març, Dia Internacional de la Dona: ‘Dones majors, grans dones’. Any 2014.
Expediente: E-02201-2014-006146-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer drets pendents de cobrament en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02902-2014-000470-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto i el reconeixement de l'obligació de pagament de les beques de novembre 2014 a favor dels beneficiaris del programa de certificats de professionalitat.
Expediente: E-02902-2014-000471-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E-04001-2014-001105-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
Expediente: E-04001-2014-001114-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la Fira Expojove.
Expediente: E-04103-2014-000102-00 - Aprovat
0038 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CEF Levante, SA.
Expediente: E-04302-2014-000013-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE GESTIÓ D’EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d’ingressos municipals.
Expediente: E-H4980-2014-505879-00 - Aprovat
0039 - PRECS I PREGUNTES
0040 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors per la prestació de servicis d'informàtica i de manteniment de programes.
Expediente: E-00801-2014-000152-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de cinc places d'oficial/a bomber/a.
Expediente: E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de cinc places de suboficial/a bomber/a.
Expediente: E-01101-2014-001322-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de catorze places de sergent/a bomber/a.
Expediente: E-01101-2014-001323-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de modificació de lloc de treball.
Expediente: E-01101-2014-001419-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Producciones de Eventos y Soluciones Publicitarias, SL.
Expediente: E-01902-2014-000319-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
Expediente: E-01902-2014-000353-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per diversos clubs esportius, corresponent a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2014, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
Expediente: E-01903-2014-000377-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases i convocatòria, mitjançat tramitació anticipada, de la concessió de subvencions per a les Falles 2015.
Expediente: E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa rescindir el contracte d'arrendament del local situat al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-02101-2014-001711-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa rescindir el contracte d'arrendament del local situat a la plaça del Poeta Salvador Rueda.
Expediente: E-02101-2014-001715-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar part del crèdit del conveni 2014 firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per al programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
Expediente: E-02201-2008-000411-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar part del crèdit del conveni 2014 firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per al programa d’intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l’Est.
Expediente: E-02201-2014-001609-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar l'aportació a la Federació d'Associacions de Veïns de València per al pla de noves tecnologies.
Expediente: E-02301-2014-000116-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat ‘Tenis al carrer’.
Expediente: E-02303-2014-002053-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de la quarta revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
Expediente: E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa convalidar la Resolució núm. 272-R, de 27 d'octubre de 2014, sobre reconeixement d'obligació a favor d'Acciona Infraestructures.
Expediente: E-02701-2014-000475-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa assumir els informes emesos sobre la proposta del Pla d'Actuació Territorial Estratègica ‘València Dinamitza'.
Expediente: E-03001-2012-000095-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar la tramitació dels expedients de gasto inclosos en el projecte de gasto denominat ‘Obres d'urbanització provisionals PAI Sant Pau'.
Expediente: E-03401-2014-000261-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar l'adjudicació de l'adquisició i subministrament d'aliments bàsics.
Expediente: E-04101-2014-000043-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la rectificació d'errors en el plec de clàusules administratives de l'acord marc per al subministrament de material d’impremta.
Expediente: E-04101-2014-000082-00 - Aprovat
0063 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa una rectificació d'errors.
Expediente: E-01201-2014-000212-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar disponibilitat de crèdits.
Expediente: E-01101-2014-001493-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la liquidació de la productivitat trimestral de desembre 2014.
Expediente: E-01101-2014-001395-00 - Aprovat
0066 - MOCIÓ del regidor delegat de Pedanies relativa a l'obra ‘Habilitació de la casa del Doctor Bartual' a la pedania de La Punta.
Expediente: E-02310-2014-000306-00 - Aprovat