2014-03-28 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-03-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública i a la Junta Central Fallera.
Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 191/11.
Expediente: E 00501 2011 000232 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 44/13.
Expediente: E 00501 2013 000094 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 350/13.
Expediente: E 00501 2013 000345 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 29/11, contra desestimació de liquidació corresponent a multa coercitiva.
Expediente: E 00501 2012 000184 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurso PO núm. 442/11, interposat contra la no admissió d'una sol·licitud de revisió d'ofici de l'expropiació de l'alqueria del Moro.
Expediente: E 00501 2011 000465 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 25, pel qual es declara acabat el Juí Verbal núm. 1931/12, sobre reclamació de quantitat per danys causats a béns municipals.
Expediente: E 00501 2012 000558 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 1966/08, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que establix el preu just per expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E 00501 2008 000625 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 353/11, interposat contra sanció per infracció de l'Ordenança municipal de venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2011 000432 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3722.
Expediente: E 01101 2013 000545 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referències núm. 13, 7630 i 7633.
Expediente: E 01101 2014 000292 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la reserva del lloc de treball referència núm. 617.
Expediente: E 01101 2014 000420 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 6813.
Expediente: E 01101 2014 000348 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal del programa 'Emcorp 2013'.
Expediente: E 01101 2013 001500 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Consolidació i rehabilitació de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2012 000047 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els plecs i convocar procediment obert per a contractar el projecte bàsic i d'execució de les obres de construcció de dos naus auxiliars en el recinte de l'actual Parc Central de Bombers.
Expediente: E 04101 2014 000015 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre el contracte per a l'execució d'obres, prestació i manteniment del servici públic esportiu en la seua modalitat de natació i servicis annexos a desenvolupar en l'immoble municipal Piscina de València, per incompliment imputable al contractista.
Expediente: E 04101 2014 000009 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'estació de bombeig d'aigües residuals de Cano de la Molinera.
Expediente: E 05303 2012 000016 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària i una parcel·la situades en els emplaçaments següents: Avinguda del Primer de Maig.
Expediente: E 05303 2013 000196 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària i una parcel·la situades en els emplaçaments següents: Carrers dels Drets Humans i d'Oltà.
Expediente: E 05303 2013 000201 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.05.254, 1.S5.05.352 y 1.S5.05.435, regularitzar el codi 1.S3.05.612 i donar d'alta el parc de Marxalenes i les xarxes viàries situades als carrers del Poeta Fernández Heredia i de Sant Pancraç.
Expediente: E 05303 2004 000021 00 - Aprovat
0023 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la recepció i cessió de l'obra 'Equipament turístic 3 Marina Reial Joan Carles I València PIP'.
Expediente: E 01201 2010 000221 00 - Aprovat
0024 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència interna de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 01201 2014 000025 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 66704.
Expediente: E 01305 2011 000286 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 13874 01.
Expediente: E 01305 2012 000289 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 89284.
Expediente: E 01305 2012 000349 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 118024.
Expediente: E 01305 2012 000429 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2013 272.
Expediente: E 01305 2013 000024 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2013 2329.
Expediente: E 01305 2013 000138 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 223/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2011 000299 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 5468-W, de 18 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 002388 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 5706-W, de 31 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 005216 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 6149-W, de 27 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 005168 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5875-W, d'11 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 004789 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 24-W, de 9 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005501 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 86-W, de 14 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005574 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 123-W, de 17 de gener.
Expediente: E 01306 2013 004512 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 125-W, de 17 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005522 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 272-W, de 20 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005984 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 350-W, de 23 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005394 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 618-W, de 5 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 006488 00 - Aprovat
0043 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a regular la seua col·laboració en l'àmbit de l'activitat de gestió i producció del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
Expediente: E 01601 2013 000006 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució que aprova la liquidació del cànon fix de 2011 del poliesportiu de Marxalenes.
Expediente: E 01903 2011 000032 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades als clubs que s'indiquen a continuació, per a la temporada 2013/2014: Clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E 01903 2014 000007 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades als clubs que s'indiquen a continuació, per a la temporada 2013/2014: Clubs esportius d'alt nivell.
Expediente: E 01903 2014 000008 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club d'Hoquei Carpesa corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2013.
Expediente: E 01903 2014 000055 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor del Capítol Metropolità de València per acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2013.
Expediente: E 01904 2013 000228 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de la XIX Campanya 'Per una ciutat en convivència'.
Expediente: E 02101 2014 000660 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra els següents acords de la Junta de Govern Local: Acord de 25 d'octubre de 2013, relatiu al xec Univex 2013/2014.
Expediente: E 02101 2014 000145 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra els següents acords de la Junta de Govern Local: Acord de 8 de novembre de 2013, relatiu al xec escolar del curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2014 000468 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels següents centres ocupacionals municipals: Juan de Garay.
Expediente: E 02201 2013 002927 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels següents centres ocupacionals municipals: Isabel de Villena.
Expediente: E 02201 2013 002939 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels següents centres ocupacionals municipals: Gravador Planes.
Expediente: E 02201 2013 002942 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades.
Expediente: E 02201 2013 009507 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes dels següents centres ocupacionals municipals: Isabel de Villena.
Expediente: E 02201 2014 002159 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes dels següents centres ocupacionals municipals: Gravador Planes.
Expediente: E 02201 2014 002160 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes dels següents centres ocupacionals municipals: Juan de Garay.
Expediente: E 02201 2014 002161 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 524/13.
Expediente: E 02201 2013 000524 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 4816/13.
Expediente: E 02201 2013 004816 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 8383/13.
Expediente: E 02201 2013 008383 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 639/14.
Expediente: E 02201 2014 000639 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Secretaria d'Estat de Servicis Socials i Igualtat per al desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències 'Viu l'estiu'.
Expediente: E 02501 2013 000024 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1109-L, de 27 de desembre de 2013.
Expediente: E 02802 2009 000375 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament pel concepte de la cobertura d'una pòlissa d'assegurança d'accident per a l'alumnat del pla de formació i ocupació local VLC 2013 'Tens fusta'.
Expediente: E 02902 2013 000055 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 02902 2014 000022 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de gener: 'Activitats administratives en relació amb el client'.
Expediente: E 02902 2014 000004 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes de gener: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2014 000005 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', en concepte de beca corresponent al proppassat mes de febrer.
Expediente: E 02902 2014 000030 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Carrer de Rodrigo de Pertegás.
Expediente: E 03103 2009 000015 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Camí de l'Alqueria d'Albors.
Expediente: E 03103 2009 000031 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Senda de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E 03103 2010 000040 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Carrer de Ramón de Castro.
Expediente: E 03103 2010 000061 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francesc Tàrrega.
Expediente: E 03103 2010 000064 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Carrer de Francisco Falcons.
Expediente: E 03103 2011 000016 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Avinguda de Joan XXIII.
Expediente: E 03103 2011 000022 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2013, relatiu a la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada entre les avingudes de les Tres Creus i del Doctor Tomàs Sala.
Expediente: E 03103 2012 000027 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada en la confluència dels carrers del Nou d'Octubre i de Castán Tobeñas.
Expediente: E 03103 2012 000032 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'un tram de la séquia braç principal de Petra que transcorria pel carrer d'Olba.
Expediente: E 03103 2013 000029 00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E 03303 2014 000039 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar el projecte bàsic denominat 'Intervenció en edificis protegits-Entorn Llotja de la Seda' i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03502 2014 000005 00 - Aprovat
0083 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Uniprex, SAU.
Expediente: E 04103 2013 000006 00 - Aprovat
0084 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Foto Art, SL.
Expediente: E 04103 2013 000007 00 - Aprovat
0085 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Prime TV Valenciana, SL.
Expediente: E 04103 2013 000015 00 - Aprovat
0086 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: 13TV, SA.
Expediente: E 04103 2013 000043 00 - Aprovat
0087 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Radio Popular, SA.
Expediente: E 04103 2013 000094 00 - Aprovat
0088 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les següents empreses: Radio Popular, SA.
Expediente: E 04103 2013 000109 00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat concedida en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013.
Expediente: E 00202 2013 000050 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa els nomenaments en llocs de treball de Direcció de Servici (TD) per procediment de lliure designació.
Expediente: E 01101 2013 001529 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 289/11.
Expediente: E 01002 2014 000163 00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 59/14.
Expediente: E 01401 2014 000059 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 60/14.
Expediente: E 01401 2014 000060 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 61/14.
Expediente: E 01401 2014 000061 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 62/14.
Expediente: E 01401 2014 000062 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 63/14.
Expediente: E 01401 2014 000063 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitats pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 1/14.
Expediente: E 01801 2014 000001 00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitats pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 527/14.
Expediente: E 01801 2014 000527 00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 01903 2014 000068 00 - Aprovat
0100 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 9/14.
Expediente: E 01905 2014 000009 00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 22/14.
Expediente: E 01905 2014 000022 00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament de les factures corresponents a la prestació dels servicis següents: Interpretació en llengua de signes.
Expediente: E 02201 2014 001183 00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament de les factures corresponents a la prestació dels servicis següents: Atenció i suport al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E 02201 2013 002143 00 - Aprovat
0104 - "SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar una transferència de crèdits des de l'aplicació pressupostària ""Altres subministraments"", per a suplementar el crèdit d'una aplicació del Servici de Sanitat.
Expediente: E 02610 2014 000215 00 - Aprovat
0105 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el projecte bàsic de 'Renovació i obra nova dels col·lectors arterials en el barri del Cabanyal-el Canyamelar en la ciutat de València' i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02701 2014 000161 00 - Aprovat
0106 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E 02701 2013 000348 00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de les ajudes municipals a la inserció 2014.
Expediente: E 02902 2014 000018 00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa prorrogar el contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E 03303 2008 000158 01 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats en els emplaçaments següents: Carrer de l'Arabista Ambrosio Huici.
Expediente: E 05304 2014 000051 00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats en els emplaçaments següents: Carrer del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E 05304 2014 000052 00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Urbanització de l'àmbit d'actuació 2.01, dos noves places i adquisicions en àmbit d'actuació 6.01 i altres del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar'.
Expediente: E 03201 2009 000032 00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Urbanització bulevard Sant Pere als àmbits d'actuació 5.01 i 5.02 i adquisicions en diversos àmbits d'actuació'.
Expediente: E 03201 2009 000033 00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Reubicació provisional d'instal·lació de centre de repartiment i transformació del barri del Carme al carrer de la Creu'.
Expediente: E 03201 2014 000013 00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa procedir a l'aclariment de l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de gener de 2014.
Expediente: E 03201 2014 000003 00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2013 000034 00 - Aprovat
0116 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute per a l'exercici 2014, calculats d'acord amb l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i normativa complementària.
Expediente: E 05201 2014 000014 00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el 'Pla colonial felí de la ciutat de València'.
Expediente: E 02401 2013 002940 00 - Aprovat
0118 - MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins.- Proposa establir els criteris per a les autoritzacions en el tram IX del jardí del Túria, tant en la part de l'arbratge (al costat del passeig de la Ciutadella) com en la part de l'esplanada (al costat del passeig de l'Albereda).
Expediente: E 04001 2014 000289 00 - Aprovat
0119 - MOCIÓ del regidor delegat d'Esports i Joventut sobre la Piscina València.
Expediente: E 01903 2014 000094 00 - Aprovat
0120 - MOCIÓ de l'Alcaldia-Presidència.- Proposa nomenar el representant de l'Ajuntament en el grup de treball per a la reestructuració de la Fira Mostrari Internacional de València.
Aprovat
0121 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Dóna compte de l'adequació de l'horari de la Policia Local a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat.
Expediente: E 00400 2014 000001 00 - Quedar assabentat
0122 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
Expediente: E 01401 2014 000056 00 - Aprovat