S'està cercant, espereu....

Plantes amb pol·len al·lergogen - València

Cupresàcies

Es tracta d'una gran família de plantes composta per unes 140 espècies que es distribuïxen pràcticament per tot el món. A València, les trobem tant en flora autòctona com en l'ornamental. Dins de les espècies autòctones, el gènere més abundant és Juniperus, el qual inclou les ginebres i les savines, són molt habituals i formen part de la vegetació de boscs i matolls. Dins del grup de les plantes ornamentals destaca el gènere Cupressus que inclou diverses espècies de ciprers, àmpliament utilitzats en jardineria, i també destaca en este grup el gènere Thuja (Tuyas) que habitualment s'emplea en la formació de tanques als jardins, encara que este últim, a causa de les abundants podes que patix, sol contribuir poc al contingut pol·línic atmosfèric.

Característiques de la planta:

Port: arbres o arbusts resinosos.
Fulles: oposades o verticil·lades, esquamiformes i imbricades o aciculars.
Flors: unisexuals, les masculines estan disposades en estròbils, formats per escates que porten 3-5 sacs pol·línics al revers, i les femenines, estan constituïdes per un conjunt de bràctees peltades que porten a la seua axil·la els primordis seminals.
Fruit: gàlbuls o arcèstides que solen madurar durant la tardor o la primavera següents a la fructificació.

 Aspecte general de la planta y detall de la flor

Característiques del gra de pol.len:

Grandària: mitjana (20-25 micres).
Morfologia: esfèrica, amb una coberta llisa que presenta xicotets grànuls repartits a la seua superfície. Amb microscòpia òptica és fàcil observar el contingut cel·lular perquè és molt característic l'aspecte estrelat que este mostra.

|

Aerobiologia:

El pol·len de Cupressàcies és el més abundant a la ciutat de València, la concentració mitjana anual és d'aproximadament 11.000 grans de pol·len, la qual cosa constituïx el 35% de tot el pol·len que s'arreplega en un any. Este pol·len es detecta a l'atmosfera de la nostra ciutat pràcticament durant tot l'any, encara que són la tardor i l'hivern els dos moments en què registren les màximes concentracions i els mesos de febrer i març els que presenten els valors més alts que, en determinats dies, poden superar els 1.000 grans de pol·len per metre cúbic d'aire. Els nivells més baixos es registren als mesos d'estiu, a l'agost és quan hi ha els valors mínims o fins i tot pràcticament nuls.

 Evolució de les concentracions de pol·len de al llarg de l'any en laciutat de València

Informació addicional

Plantes


Les gràfiques anuals de les plantes alergógenes que il·lustren la informació de cada una d'elles, són el resultat de la mitjana de les dades arreplegades, des del captador de Burjassot, durant els anys 1998 al 2003. Corresponent les conclusions a un estudi de 5 anys del Departament de Botànica de la Facultat de Ciències.


Urticàcies

La família de les urticàcies es troba composta per vora un miler d'espècies herbàcies més rarament arbustives, pròpies de les regions tropicals i temperades. En la nostra flora només trobem tres gèneres, dels quals la parietària i la urtica són els únics que tenen importància en l'estudi del pol·len atmosfèric. Ambdós gèneres són propis d'ambients ruderals més o menys nitrificats. Mentres les primeres són freqüents a les fissures de parets i roques, les segones solen créixer al sòl en condicions de major humitat.

Característiques de la planta:

Port: herbaci. Pèls urticants presents en moltes espècies.
Fulles: alternes o oposades estipulades.
Flors: unisexuals rarament hermafrodites, amb 4 o 5 segments periàntics. Les masculines usualment amb quatre estams que al madurar es distenen bruscament projectant el pol·len, les femenines amb un ovari uniovulat. Poden agrupar-se en inflorescència cimosa.
Fruit: aqueni sense vil·là, sovint inclòs en el periant persistent.

 Aspecte general de la planta y detall de la flor

Característiques del gra de pol.len:

Grandària: xicoteta (15-20 micres).
Morfologia: circular. Presenta habitualment 3 obertures de tipus porus.

|

Aerobiologia:

El pol·len de les urticàcies es troba present a la nostra atmosfera durant tot l'any i s'arreplega una mitjana anual de 4.700 grans de pol·len. Els mesos de març a juny són els que mostren majors concentracions i els dies pic són els que registren els nivells més alts que solen donar-se entre l'última quinzena de març i la primera d'abril.

 Evolució de les concentracions de pol·len de urticàcies al llarg de l'any en laciutat de València

Informació addicional

Plantes


Les gràfiques anuals de les plantes alergógenes que il·lustren la informació de cada una d'elles, són el resultat de la mitjana de les dades arreplegades, des del captador de Burjassot, durant els anys 1998 al 2003. Corresponent les conclusions a un estudi de 5 anys del Departament de Botànica de la Facultat de Ciències.