S'està cercant, espereu....

Informació aerobiològica - València

L'aerobiologia i el pol.len

L'aerobiologia s'ocupa de l'estudi de les partícules d'origen biològic que es troben en l'atmosfera. Entre les dites partícules, el pol·len és una de les més importants a estudiar donat el potencial que té per a causar al·lèrgies, s'estima en uns 2,5 milions el nombre d'espanyols que patixen al·lèrgies degudes al pol·len i que esta xifra està en situació d'increment a causa de diverses causes entre elles l'efecte de la contaminació atmosfèrica. El coneixement de les concentracions pol·líniques atmosfèriques permet que es puguen realitzar diagnòstics correctes dels agents causants de les al·lèrgies així com també permet prendre les mesures preventives adequades per a evitar en la major forma possible el contacte amb tals agents.

En l'aerobiologia la prevenció d'al·lèrgies és el camp amb major tradició, no obstant hi ha altres aplicacions que cal mencionar com són la predicció de collites i la detecció de plagues entre altres.

|

El pol·len és l'estructura on es troben acollides les cèl·lules reproductores masculines de les plantes superiors. Es produïx en l'estam de les flors i és alliberat a l'atmosfera per a la seua propagació durant la floració de la planta.

El pol·len que major incidència presenta com a causa de pol·linosi és aquell que es troba en l'atmosfera en grans quantitats, i açò es pot deure a tres raons principals que no s'exclouen entre si:

1.- Perquè la planta que ho origina forma masses naturals importants (p.e els boscos)
2.- Perquè és cultivada extensivament
3.- Perquè la planta produïx grans quantitats de pol·len.

|
 Grano de Polen

La floració de les plantes seguix una pauta més o menys regular amb una època de floració preferent encara que algunes plantes florixen al llarg de quasi tot l'any. A pesar d'això, les condicions meteorològiques, principalment temperatura i pluviositat, influïxen en la floració fent variar ostensiblement estes pautes de floració. Per este motiu, és necessari l'estudi continuat del pol·len present en l'atmosfera i les prediccions només poden realitzar-se després de l'estudi de períodes prolongats i sempre tenint en compte les variables climàtiques.

|